Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту icon

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
НазваКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Сторінка8/8
Дата конвертації11.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8Фактичні витрати по завершеним роботам.

Теми

І

ІІ

ІІІ

Фактичні витрати, тис. грн.

810

785

714


Витрати по незавершеним роботам на початок періоду склали 1075 тис. грн., на кінець періоду – 940 тис. грн.


Завдання:

  1. Визначте коефіцієнт фактичної результативності роботи НДЛ за наведеними даними.

  2. Для виконання ДКР на конкурсній основі інвестор планує залучити ще одну науково-дослідну лабораторію. Яким повинен бути коефіцієнт фактичної результативності цієї другої лабораторії для того, щоб шанс інвестора становив 0,8


7. Список рекомендованої літератури


Основна література

1.Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ,2003.

2.Балабанов І.Т. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для вузов – С-Пб: Питер, 2001

3.Длинные волны: научно-технический прогресс и социальное развитие /С.Ю. Глазьев, Г.И. Микерин, П.Н. Тесля и др. Новосибирск: Наука, 1991

4.Закон України. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків. – Відомості Верховної ради, 1999, №40

5.Закон України. Про внесення змін до Закону України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”. – Офіційний вісник України, 1998, №50

6.Инновационный менеджмент: основы теории и практики: учеб пособие/под ред. П.Н. Завлина, А.Е. Казанцева, Л.Э.Минделли, М. Економика, 2000

7.Інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – Київ: Держкомстат, 2002

8.Кингхэм Д.Р., Бейки П. Методы управления инновациями. Коммерциализация технологий: российский и мировой опыт /Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. – М., 1997.

9.Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999

10.Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент: Учебное пособие.- М.: Издательство РДЛ, 2001.

11.Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник.- М.: ИНФРА-М. – 2002.

12.Международный менеджмент /Под ред. С.Э.Пивоварова, Л.С.Тарасевича, А.И.Майзеля. – С.Пб.: Питер, 2001

13.Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2002

14. Управление инновациями. Модульная программа для менеджеров. / Гунин В.Н., Баранчеев В.П., Устинов В.А., С.Ю.Ляпина. М.: ИНФРА-М – 1999.

15.Управление организацией: Учебник /Под ред. А.Г.Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саламатина. — М.: ИНФРА-М, 2002.

16.Управление современной компанией: Учебник / Под.ред. проф. Б.Мильнера и проф. Ф.Лииса. – М.: ИНФРА – М, 2001

17.Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999

18.Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Схвалено Постановою Верховної Ради України від 13лип. 1999 р. № 916 ХІУ // Офіц.вісн. України. – 1999. – 6 серп. (№ 29). – С.13-14.

19.Куликов Т.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности. – М.: ОАО – НПО, Экономика 2000

20.Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб. : наука, 1996

21.Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. – К.: ІЕП НАНУ, 1999

22.Краснокутська Н.В., Гарбуз С.В. Інноваційний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. Вивч. Дисципліни. – К.:КНЕУ, 2005

23.Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005.

24.Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.:Академвидав, 2006.

Додаткова


1.Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.

2.Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін./ навч. посібник. – Київ.: “Заповіт”, 1996.

3.Бердашкевич А.П. О поддержке инновационной деятельности в Японии.//Инновации. – 2002, №7

4.Бесчасный Л.О. Механизм мотивации к научной и научно-технической деятельности в условиях рыночной экономики. – Экономика Украины, 1995, №8.

5.Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом: Учеб.пос.для вузов. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2001.

6.Варганюк А. Інноваційне оновлення виробництва – безальтернативний шлях.//Віче, 2001, №11

7.Гальчинський Л.С., Геєць В.М.,Кінах А.К., Семіноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ. – К.: Знання України. 2002.

8.Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала – М.:, «Сувенир», 1993

9.Гапоненко Н. Инновации и инновационная политика на этапе перехода к новому технологическому порядку//Вопросы экономики, 1997, №9.

10.Даниелов А.Р. Развитие высокотехнологического сектора американской промышленности// США, Канада: экономика, политика, культура, 2001, №2

11.Данько М.С. Статистичний моніторинг структурних технологічних змін у промисловості. // Статистика України. – 2002,№2.

12.Иванова Н. Национальные инновационные системы. – Вопросы экономики. – 2002. - №7


1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconО. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана принципи формування неоструктур в процесі зовнішнього зростання підприємств
О. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconІмені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Антикризове управління підприємством”
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Право власності на землю іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи