Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” icon

Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій”
НазваМіністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій”
Сторінка1/8
Дата конвертації11.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


МАТЕРІАЛИ

для підготовки до складання державного іспиту

зі спеціальності “Менеджмент організацій”

(спеціалізація “Менеджмент промислових підприємств”)


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри менеджменту

14” квітня 2004 року

протокол № 11^

Київ КНЕУ 2004
ЗМІСТСтор.
Вступ

3Перелік питань, що виносяться на державний іспит зі спеціальності "Менеджмент організації"

6Приклади типових задач, що виносяться на державний іспит зі спеціальності "Менеджмент організації"

18Критерії оцінювання знань

40Список рекомендованої літератури

42
Додаток. Приклад екзаменаційного білета

44
Укладачі:

С.М.Соболь, канд.екон.наук, доцент

З.Є.Шершньова, канд.екон.наук, доцент

Т.В.Омельяненко, канд.екон.наук, доцентВступ
Завершальним етапом навчального процесу підготовки бакалаврів з напряму «Менеджмент» є державна атестація, яка здійснюється державною екзаменаційною комісією на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра з менеджменту, і з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.


Нормативною формою державної атестації, затвердженою Постановою Вченої ради Київського національного економічного університету «Про вдосконалення державної атестації бакалаврів» від 28.10.99 р., є складання комплексного кваліфікаційного письмового іспиту зі спеціальності.

Державний іспит із спеціальності має на меті перевірити та оцінити рівень теоретичної і практичної підготовки студентів-випускників та встановити відповідність їх освітнього і кваліфікаційного рівнів вимогам державних стандартів освіти.

Основними завданнями проведення державного іспиту із спеціальності у письмовій формі є:

 • підвищення об’єктивності оцінювання рівня опанування студентами відповідних знань та умінь;

 • забезпечення комплексності оцінювання рівня знань з кількох професійно-орієнтованих дисциплін, що входять до програми іспиту;

 • створення сприятливих умов для формулювання відповідей на запитання, що виносяться на державний іспит;

 • посилення мотивації студентів щодо оволодіння програмним матеріалом навчальних дисциплін впродовж всього періоду навчання в університеті;

 • узагальнення результатів державного іспиту і розробка пропозицій щодо подальшого удосконалення підготовки бакалаврів за напрямом “Менеджмент”.


Державний іспит із спеціальності проводиться згідно з Рекомендаціями Міністерства освіти України “Про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України” від 29.12.93 р. та “Рекомендацій КНЕУ щодо організації підготовки та проведення державних іспитів у письмовій формі” від 28.10.99 р.

Для проведення державного іспиту із спеціальності наказом ректора університету створюється державна екзаменаційна комісія (ДЕК) у складі голови та членів екзаменаційної комісії. Напередодні проведення державного іспиту до ДЕК подаються списки студентів, допущених до складання такого іспиту, за підписом декана факультету. День і місце проведення іспиту встановлюються графіком, затвердженим ректором університету.

Державний іспит із спеціальності проводиться у письмовій формі в академічній групі в підготовленій для проведення іспиту аудиторії. Кожен студент отримує екзаменаційне завдання, питання якого переписує у бланк письмової роботи і дає відповіді на питання. Після закінчення письмового іспиту роботи здаються ДЕК, перевіряються в той же день і оцінюються кожним членом комісії. Голова ДЕК підсумовує результати оцінки і оголошує їх студентам, після чого передає письмові роботи декану факультету. Всі суперечливі питання щодо підсумкових результатів державного іспиту розглядаються і вирішуються ДЕК.


На державний іспит із спеціальності “Менеджмент організацій” виносяться програмні запитання з таких дисциплін фахового спрямування:

 1. “Основи менеджменту”;

 2. “Стратегічне управління”;

 3. “Операційний менеджмент”.


Змістовно-методичне забезпечення державного іспиту із спеціальності “Менеджмент організацій” здійснює кафедра менеджменту.

Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 0502 “Менеджмент”. Структурно екзаменаційний білет складається з десяти завдань, які включають:

А) шість теоретичних запитань з фахових дисциплін, що виносяться на іспит;

Б) два завдання на знання базових категорій і основних понять з дисциплін, що виносяться на іспит;

В) дві розрахунково-аналітичні задачі відповідно з дисциплін “Стратегічне управління” та “Операційний менеджмент”.

Приклад екзаменаційного білету наведено у Додатку.

Розроблені, схвалені на засіданні кафедри екзаменаційні білети друкуються на спеціальних бланках, затверджуються завідувачем кафедри і передаються на зберігання до навчального відділу.

Кафедра менеджменту у визначені навчальною частиною університету терміни, згідно з програмами дисциплін, що включені до програми іспиту, організує проведення оглядових лекцій; додатково під час екзаменаційної сесії студентів-випускників кафедра менеджменту забезпечує їх постійне поточне консультування.


 1. Перелік питань, що виносяться на державний іспит зі спеціальності "Менеджмент організації"«Основи менеджменту» 1. Дайте визначення основних функцій менеджменту. Як вони взаємопов’язані в межах циклу менеджменту?

 2. Охарактеризуйте менеджмент як вид професійної діяльності (ознаки діяльності менеджера, сфери та рівні менеджменту, ролі менеджера в організації).

 3. Охарактеризуйте основні етапи розвитку науки управління (від класичної теорії до сучасних напрямків).

 4. Дайте порівняльну характеристику інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень (сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування).

 5. Дайте змістовну характеристику основних етапів раціональної технології прийняття рішень.

 6. Класифікуйте методи обґрунтування управлінських рішень за критерієм ступеня невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення. Дайте стислу характеристику аналітичних, статистичних і теоретико-ігрових методів.

 7. Розкрийте сутність планування як функції управління (визначення функції планування, основні підфункції, основні етапи). Класифікуйте плани організації за критеріями: широти охоплюваної сфери; часового горизонту планування; ступенем конкретизації.

 8. Охарактеризуйте поняття “мета” в управлінні й основні вимоги до правильно сформульованих цілей. Наведіть класифікацію цілей організації за кількома критеріями.

 9. Розкрийте і поясніть переваги і недоліки процесу управління за цілями (МВО).Вкажіть умови доцільності його застосування.

 10. Охарактеризуйте сутність концепції управління за цілями (МВО). Дайте змістовну характеристику основних етапів процесу управління за цілями.

 11. Дайте визначення поняття “стратегія”. Поясніть необхідність її розробки для організації. Охарактеризуйте основні елементи стратегії та рівні стратегій організацій.

 12. Охарактеризуйте логіку процесу формування стратегії організації (основні етапи процесу формування стратегії і їх взаємозв’язок).

 13. Охарактеризуйте процедуру зовнішнього та внутрішнього аналізу як етапів процесу формування стратегії (цілі зовнішнього і внутрішнього аналізу; фактори, що оцінюються; SWOT-аналіз; основні результати ).

 14. Охарактеризуйте сутність методу “пакетного менеджменту” як інструмента вибору загальнокорпоративної стратегії.

 15. Дайте сутнісну характеристику стратегії контролю за витратами (принцип, на якому ґрунтується стратегія, практичні засоби побудови, умови застосування).

 16. Дайте сутнісну характеристику стратегії диференціації (принцип, на якому ґрунтується, перелік можливих унікальних властивостей продукції, умови ефективного застосування).

 17. Дайте сутнісну характеристику стратегії фокусування (принцип, на якому ґрунтується, порядок розробки, можливі варіанти).

 18. Класифікуйте і дайте стислу характеристику основних типів і форм планів впровадження стратегії (тактичні плани; одноразові плани; плани, що повторюються).

 19. Дайте визначення поняття “організації” як функції управління. Охарактеризуйте співвідношення категорій “організація”, “організаційна діяльність”, “організаційна структура”.

 20. Дайте змістовну характеристику процесу проектування робіт в організації (сутність; зміст процесів аналізу робіт і проектування робіт).

 21. Охарактеризуйте основні методи перепроектування робіт в організації. Вкажіть умови доцільності їх використання.

 22. Охарактеризуйте основні принципи групування робіт і видів діяльності в окремі підрозділи організації.

 23. Дайте сутнісну характеристику делегування повноважень як складової організаційного процесу (сутність, основні елементи, лінійні, штабні і функціональні повноваження).

 24. Охарактеризуйте діапазон контролю як елемент організаційного проектування (сутність, теорія зв’язків “підлеглий-керівник”, фактори, що впливають на частоту та кількість посадових зв’язків).

 25. Дайте сутнісну характеристику процесів координації робіт як складової організаційної діяльності (сутність, вертикальна й горизонтальна координація, механізми вертикальної і горизонтальної координації, нетрадиційні засоби координації).

 26. Охарактеризуйте сутність лінійно-функціональної організаційної структури (принципи побудови, переваги, недоліки, сфери застосування).

 27. Охарактеризуйте сутність дивізіональної організаційної структури (принципи побудови, переваги, недоліки, сфери застосування).

 28. Охарактеризуйте сутність матричної організаційної структури (принципи побудови, переваги, недоліки, сфери застосування).

 29. Дайте визначення категорії “організаційні зміни”. Які причини обумовлюють необхідність організаційних змін? За допомогою яких способів організації можуть пристосовуватися до змін у середовищі?

 30. Ідентифікуйте причини опору організаційним змінам. Розкрийте сутність основних стратегій подолання опору організаційним змінам (стратегії: залучення до участі; навчання; сприяння; переговорів; кооперації; маніпулювання; примушування).

 31. Дайте визначення поняття "мотивація". Охарактеризуйте співвідношення категорій "потреби", "спонукання", "дії" в моделі процесу мотивації, а також внутрішнє і зовнішнє винагородження як інструмент мотивації.

 32. Охарактеризуйте основні положення теорії "ієрархії потреб" А.Маслоу (основні передбачення, що покладені в її основу; сутнісна характеристика потреб в піраміді А.Маслоу; основні висновки).

 33. Дайте загальну характеристику "теорії потреб" Д.МакКлелланда (види потреб за Д.МакКлелландом; якою роботою найбільш мотивовані люди з потребами: у владі, в успіху, в приналежності; основні висновки).

 34. Дайте загальну характеристику "теорії мотиваційної гігієни" Ф.Герцберга (ідея теорії; перелік мотиваційних і гігієнічних факторів, діапазон їх дії; основні висновки).

 35. Охарактеризуйте основні положення "теорії очікувань" В.Врума (ідея, на якій ґрунтується теорія; ситуаційні фактори, що враховуються, їх співвідношення; висновки для практичного використання).

 36. Охарактеризуйте основні положення "теорії справедливості" С.Адамса (ідея, на якій ґрунтується теорія; основні складові формування відчуття справедливості/несправедливості; можливі типи реакції робітника на несправедливість; висновки для практичного використання).

 37. Дайте порівняльну характеристику змістовних і процесних теорій мотивації (відмінності у спрямуванні; досліджувані проблеми; переваги і недоліки).

 38. Дайте визначення поняття "лідерство". Охарактеризуйте співвідношення категорій "вплив", "влада", "повноваження", "лідерство". Формальне і неформальне лідерство.

 39. Дайте порівняльну характеристику основних підходів у теорії лідерства: підхід з позиції особистих якостей керівника; поведінковий підхід; ситуаційний підхід (принципи, що покладені в основу кожного підходу; основні завдання досліджень; основні результати, переваги та недоліки).

 40. Дайте сутнісну характеристику ліберального (пасивного) стилю керування (характерні риси ліберального керування; дослідження К.Левіна; переваги та недоліки порівняно з автократичним і демократичним стилем керування).

 41. Охарактеризуйте підхід до визначення стилів керування в таблиці Р.Блейка та Дж.Моутон. Опишіть виділені в таблиці основні стилі керування.

 42. Охарактеризуйте основні положення ситуаційної моделі керування Ф.Фідлера (основна ідея моделі; перелік ситуаційних факторів; механізм оцінки "найменш привабливого колеги"; графічна інтерпретація моделі; основні висновки).

 43. Охарактеризуйте основні положення теорії "життєвого циклу" П.Херсі та К.Бланшара (основна ідея моделі; поняття "ступінь зрілості виконавця"; графічна інтерпретація моделі; основні висновки).

 44. Дайте визначення поняття "контроль". Охарактеризуйте модель процесу контролю (основні складові процесу контролю та їх взаємозв'язки).

 45. Охарактеризуйте можливі типи реакції керівника на результати порівняння реального виконання з встановленими стандартами в процесі контролю.

 46. Охарактеризуйте сутність бюджетування як одного з інструментів управлінського контролю (поняття "бюджет" і цілі його розробки; центри відповідальності та їх основні типи; операційні і фінансові бюджети).

 47. Охарактеризуйте модель процесу контролю поведінки робітника в організації (основні елементи моделі і їх взаємозв’язки).

 48. Дайте визначення поняття "комунікації" в управлінні. Охарактеризуйте необхідні умови для здвйснення комунікаційного процесу і опишіть модель процесу комунікації.

 49. Охарактеризуйте основні методи міжособових комунікацій (усна, письмова, невербальна: їх сутність, переваги і недоліки).

 50. Охарактеризуйте сукупність факторів, що перешкоджають здійсненню ефективних комунікацій і дайте їх сутнісну характеристику.

«Стратегічне управління»

 1. Сформулюйте концепцію побудови підприємств в ринковій економіці: перехід від "закритого" до "відкритого" типу організацій як реакція на зміни в зовнішньому середовищі.

 2. Дайте сутнісну характеристику об'єктивно-суб'єктивних факторів, що впливають на зміст системи: "мета-політика-стратегія-результат" .

 3. Охарактеризуйте зміну цілей та задач управління підприємством в умовах виходу з кризового стану економіки України: обмеження при встановленні цілей та стратегій на українських підприємствах.

 4. Сформулюйте поняття та способи досягнення "стратегічного рівня" підприємства.

 5. Дайте характеристику сутності, загальних характеристик та способів формування стратегічного мислення менеджерів.

 6. Охарактеризуйте основні етапи еволюції розуміння та методів передбачення майбутнього у діяльності підприємств, що функціонують у ринковому середовищі (бюджетування, довгострокове, стратегічне планування, стратегічне управління).

 7. Наведіть основні підходи до розуміння середовища господарської організації (концепції Гелбрейта, Буржуа, Ділла, Томпсона, Хентце тощо), здійсніть їх критичний аналіз.

 8. Дайте сутнісну характеристику структурних та динамічних концепцій середовища функціонування організації. Криза як стадія розвитку реально існуючих систем.

 9. Наведіть контрольовані і неконтрольовані фактори, що формують середовище функціонування організації, дайте їх класифікацію та характеристику; доведіть потребу стратегічного моніторингу середовища функціонування організації.

 10. Обґрунтуйте необхідність аналізу зовнішнього середовища як умови ефективного функціонування та запобігання криз підприємства.

 11. Охарактеризуйте моделі зовнішнього середовища функціонування підприємства: "пізнавальних сил", "сфери діяльності організації", "ієрархічності середовища", "екологічної моделі”, дайте їх критичний аналіз та оцінку.

 12. Дайте критичний аналіз моделі "галузевої конкуренції" М.Портера: методи та фактори, що використовуються для оцінки елементів “проміжного середовища”.

 13. Визначте сутність поняття "потенціалу підприємства"; надайте характеристику ресурсного, цільового і структурного підходів щодо його оцінки.

 14. Дайте характеристику концепції “життєвого циклу” реально існуючих систем та факторів, що зумовлюють конфігурацію та тривалість життєвого циклу підприємства.

 15. Охарактеризуйте середовище функціонування організацій в Україні: загрози і можливості, які існують для українських і зарубіжних підприємств.

 16. Визначте роль, значення, сутність та місце мети у стратегічному управлінні. Місія як генеральна мета підприємства.

 17. Розкрийте сутність цілей в управлінні. Охарактеризуйте основні підходи до класифікації цілей та до побудови "дерева цілей" підприємства.

 18. Визначте сутність стратегії та фактори, що найбільш суттєво впливають на зміст стратегії.

 19. Визначте "стратегічний набір" підприємства як систему стратегій; сформулюйте вимоги до "стратегічного набору".

 20. Охарактеризуйте основні складові "стратегічного набору" на різних етапах життєвого циклу підприємства.

 21. Дайте характеристику загальних та загальноконкурентних стратегії (підхід М.Портера до визначення загальноконкурентних стратегій), визначте способи їх реалізації на підприємстві.

 22. Визначте місце продуктово-товарних стратегій в “стратегічному наборі”, наведіть методи обґрунтування, аналізу та планування "портфелю підприємства" (матриця “БКГ”– “стара” та “нова”, матриці “Скандстрат”, “Дженерал-Електрік – Маккінсі”, “Хоффера – А. Літтла”).

 23. Визначте місце ресурсних стратегій в “стратегічному наборі” і дайте критичний аналіз методів їх обґрунтування.

 24. Визначте місце функціональних стратегій в “стратегічному наборі”, розкрийте сутність і методи їх обґрунтування.

 25. Сформулюйте комплексні стратегії підприємства та визначте специфіку "стратегічного набору" комплексних стратегій. Охарактеризуйте антикризову стратегію як комплексну стратегію.

 26. Охарактеризуйте реактивний, активний і плановий підходи до антикризового управління підприємством, дайте їх критичний аналіз.

 27. Дайте характеристику фундаментальних елементів та етапів стратегічного планування. Сформулюйте принципи, передумови та переваги стратегічного планування на підприємстві.

 28. Дайте характеристику бар’єрів та методів їх подолання в системі стратегічного планування на підприємстві.

 29. Дайте загальну характеристику взаємозв’язку системи стратегічних планів, проектів та програм і вимог до них.

 30. Здійсніть критичний аналіз моделей, які застосовуються при побудові стратегічного плану. Охарактеризуйте зв’язок “стратегічного набору” та стратегічного плану.

 31. Наведіть елементи стратегічного планування, які використовувалися на підприємствах України. Бізнес-план як стратегічний план розвитку підприємства.

 32. Наведіть ознаки недостатньо обґрунтованих стратегічних планів.

 33. Охарактеризуйте сутність стратегічного управління та обгрунтуйте необхідність переходу підприємств до стратегічного управління як реакцію на зміни зовнішнього середовища.

 34. Наведіть елементи стратегічного управління, які застосовуються на підприємствах України; охарактеризуйте переваги і обмеження стратегічного управління в Україні та на зарубіжних підприємствах.

 35. Охарактеризуйте архетипи організаційних структур управління (лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні, множинні); визначте особливості реакції ОСУ різних типів на зміни у середовищі функціонування організації.

 36. Охарактеризуйте взаємозв'язок "стратегія-структура": підходи Г.Саймона і Г.Мінцберга.

 37. Визначте місце, роль штаб-квартири і СГЦ в організаційних структурах стратегічного типу.

 38. Наведіть типи і відмінності реакції організаційних структур управління на зміни в оточуючому середовищі (виробнича, конкурентна, інноваційна, підприємницька, адміністративна).

 39. Розкрийте значення моделі "7S" МакКінсі для аналізу та проектування ОСУ стратегічного типу.

 40. Дайте основні характеристики організаційного забезпечення стратегічного управління.

 41. Охарактеризуйте методи формування базових організаційних структур (аналогій, нормативний, структурування цілей і задач, на базі аналізу інформаційних систем, моделювання).

 42. Охарактеризуйте основні етапи формування ОСУ стратегічного типу та наведіть ознаки ОСУ, неадекватної вимогам стратегічного управління.

 43. Визначте місце підсистеми антикризового управління в ОСУ підприємства. Охарактеризуйте варіанти організаційних рішень щодо побудови антикризової підсистеми підприємства.

 44. Обґрунтуйте необхідність формування стратегічних господарських центрів (СГЦ) як реакції на зміни середовища; охарактеризуйте формування координаційних центрів між СГЦ (структура і порядок їх формування).

 45. Проведіть критичний аналіз методів управління організаційними змінами (примушування, адаптація, криза, управління опором: формування "стартового майданчика", досягнення "атмосфери підтримки", використання влади й адміністративного впливу, роз'яснення і переконання, заохочення і залучення в процес змін).

 46. Визначте сутність та методи формування "стратегічної поведінки" та здійсніть критичний аналіз різних варіантів проведення змін в системі "стратегія - структура — поведінка" (за І. Ансофом), їх переваги і недоліки.

 47. Класифікуйте види інформаційних потреб, форми їх виявлення та задоволення в системі стратегічного управління.

 48. Дайте поняття стратегічної інформації, джерел стратегічної інформації і методів її отримання (преса, монографічна література, радіо, телебачення, ділова розвідка, конференції, ярмарки, виставки та ін.). Формування БСД.

 49. Визначте сутність стратегічного контролю; охарактеризуйте об'єкти та вимоги до обліку і контролю в стратегічному управлінні.

 50. Охарактеризуйте систему фінансово-економічного забезпечення стратегічного управління.^ Операційний менеджмент” 1. Визначте сутність та співвідношення понять "операції" та "виробництво", "виробнича/операційна діяльність", "виробничий/операційний менеджмент”; охарактеризуйте основні етапи еволюції теорії та практики управління операціями; розкрийте сутність сучасної концепції операційного менеджменту.

 2. Дайте визначення та розкрийте сутність операційного менеджменту як виду практичної управлінської діяльності; охарактеризуйте системний підхід та концепцію життєвих циклів як методологію менеджменту операцій.

 3. Дайте характеристику операційної системи організації як складної, відкритої, гомеостатичної системи; охарактеризуйте інші властивості операційної системи.

 4. Охарактеризуйте операційну функцію, входи та виходи операційної системи; визначте місце операційної системи в структурі організації.

 5. Дайте загальну характеристику складу та структури операційної системи; охарактеризуйте основні різновиди виробничої структури.

 6. Охарактеризуйте склад та структуру зовнішнього оточення операційної системи; визначте види взаємодії між операційною системою та її зовнішнім оточенням.

 7. Розкрийте сутність поняття «корисність», класифікуйте основні типи корисності, створюваної в рамках операційної системи організації; охарактеризуйте ресурси, що споживаються операційною системою, та результати операційної діяльності.

 8. Розкрийте сутність понять “продукт” та “процес”; охарактеризуйте основні категорії продуктів, що виробляються операційною системою та основні різновиди операційних процесів.

 9. Охарактеризуйте технологію як домінанту операційного процесу; розкрийте позитивні та негативні риси автоматизації виробництва; визначте сфери доцільного застосування гнучких виробничих технологій.

 10. Розкрийте сутність концепції життєвого циклу операційної системи; охарактеризуйте стадії життєвого циклу та режими функціонування операційної системи.

 11. Охарактеризуйте основні різновиди операційних систем; визначте вимоги, якім має відповідати операційна система сучасного рівня розвитку.

 12. Визначте цілі та задачі управління операціями; охарактеризуйте функції операційного менеджменту та методи управління операціями.

 13. Дайте характеристику операційного менеджменту з точки зору рівневого, функціонального, кросфункціонального підходів; визначте характер взаємозв’язків операційного менеджменту з генеральним (загальним) та з іншими різновидами функціонального менеджменту.

 14. Охарактеризуйте склад, структуру, призначення системи управління операціями (виробництвом); визначте характер її взаємодії з іншими функціональними підсистемами організації.

 15. Охарактеризуйте специфічні риси управління операціями в залежності від виду операційної системи, режиму її функціонування, стадії її життєвого циклу.

 16. Охарактеризуйте функції операційних менеджерів організації; визначте вимоги до знань, вмінь та навичок, якими мають володіти операційні менеджери; дайте характеристику рішень, прийняття яких входить до компетенції операційних менеджерів організації.

 17. Охарактеризуйте інструментарій обґрунтування рішень в операційному менеджменті; визначте сфери доцільного застосування мікроекономічних моделей та економіко-математичних методів.

 18. Охарактеризуйте систему планування операційної діяльності; визначте сфери, що охоплюються плануванням; розкрийте взаємозв'язок між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій.

 19. Розкрийте сутність планування як функції операційного менеджменту; визначте базові принципи та охарактеризуйте основні методи планування виробництва (операцій).

 20. Визначте сутність агрегованого планування виробництва (операцій); охарактеризуйте процес формування виробничої програми та послідовність розробки споріднених планів; дайте характеристику «чистих» стратегій планування виробництва.

 21. Дайте загальну характеристику оперативного управління виробництвом (операціями); охарактеризуйте основні види оперативного планування (в залежності від типу виробництва); розкрийте сутність диспетчерування.

 22. Визначте ознаки функціонування операційної системи у нормативному режимі; охарактеризуйте закономірності та специфічні особливості процесу підтримки стабільності функціонування операційної системи.

 23. Визначте сутність та склад виробничої інфраструктури; дайте загальну характеристику організації та управління виробничою інфраструктурою промислового підприємства.

 24. Розкрийте роль та місце управління запасами у підтримці стабільності функціонування операційної системи; охарактеризуйте основні моделі контролю запасів.

 25. Дайте загальну характеристику сучасних систем управління ланцюгом «постачання — виробництво - збут» (системи МRP, JIТ).

 26. Дайте характеристику виробничого аспекту забезпечення конкурентоспроможності сучасної бізнес-організації; визначте ключові чинники забезпечення конкурентоспроможності.

 27. Розкрийте сутність поняття "продуктивність"; визначте основні шляхи підвищення продуктивності операційної діяльності; охарактеризуйте сучасну концепцію управління продуктивністю операційної системи.

 28. Розкрийте зміст виробничої стратегії; охарактеризуйте стратегічні рішення в сфері операцій; дайте загальну характеристику процесу проектування операційної системи.

 29. Дайте загальну характеристику проектування продукту (послуги) та виробничого процесу (процесу обслуговування).

 30. Охарактеризуйте методику вибору варіанту технології виробництва; дайте характеристику форм та методів організації виробничого процесу.

 31. Охарактеризуйте основні моделі проектування (перепроектування) робіт; розкрийте сутність ключових методів організації робіт та нормування праці.

 32. Охарактеризуйте чинники, що визначають вибір місця розташування операційної системи; дайте характеристику основних типів внутрішньопросторового планування операційної системи.

 33. Дайте загальну характеристику рушійних сил розвитку операційної системи; назвіть чинники, що визначають необхідність ревізії виробничої стратегії та здійснення перетворень операційної системи.

 34. Визначте закономірності та розкрийте специфіку управління перетвореннями операційної системи при засвоєнні нових продуктів, при впровадженні нових технологій, при застосуванні нових форм та методів організації виробництва та праці.

 35. Охарактеризуйте проектний менеджмент як інструмент управління процесами проектування та створення операційної системи; визначте сутність сітьового планування та управління (СПУ) та сфери його застосування в управлінні операціями.

 36. Охарактеризуйте процес формування сітьового графіка розробки та реалізації проекту; визначте відмінності між методом ПЕРТ та методом “критичного шляху”.

 37. Охарактеризуйте основні елементи та часові параметри сітьового графіка; визначте мету, напрямки аналізу, способи оптимізації сітьового графіка.

 38. Дайте загальну характеристику сучасної концепції менеджменту якості.

 39. Охарактеризуйте основні функції управління якістю; надайте характеристику циклу Е.Демінга.

 40. Охарактеризуйте основні етапи розвитку систем управління якістю.

 41. Наведіть класифікацію і дайте загальну характеристику інструментів управління якістю.

 42. Наведіть класифікацію і дайте загальну характеристику інструментів контролю якості.

 43. Охарактеризуйте метод QFD та механізм його реалізації в концепції Будинку якості.

 44. Дайте сутнісну характеристику концепції загального управління якістю (ТQM): поняття, зміст та умови реалізації.

 45. Дайте характеристику системи управління якістю на основі моделі ДСТУ ISO 9001:2000.

 46. Охарактеризуйте склад, структуру та елементи системи управління якістю підприємства.

 47. Дайте загальну характеристику методів оцінки рівня якості продукції (диференційний, комплексний, змішаний).

 48. Охарактеризуйте порядок застосування процесного підходу в управлінні якістю при створенні системи якості у відповідності до вимог стандарту ISO 9001:2000.

 49. Дайте загальну характеристику процедури сертифікації систем якості на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

 50. Розкрийте поняття, призначення та види аудиту якості.
 1. Приклади типових задач, що виносяться на державний іспит зі спеціальності "Менеджмент організації"


"Стратегічне управління"


ЗАДАЧА 1.


На ринку є ряд фірм, які виробляють автомобілі. Характеристики моделей автомобілів одного класу надано нижче, в таблиці.

Таблиця

Характеристики моделей автомобілів

Модель автомобіля

Параметри

максимальна швидкість, км/г

престижність,

умов. од.

безпека,

умов. од.

вантажопід-йомність, кг

ціна, тис. ДМ*

БМВ 320-2,0і

214

25

45

470

45

Ауді 80-2,0і

190

20

35

460

35

Фольксваген “Венто”-2,0ГЛ

198

15

30

505

31

Значимість показників на 100ДМ


25


15


20


10


30


На основі вищезазначених характеристик побудувати радаграму потреб і визначити конкурентний статус фірми з позиції споживачів продукції.

Визначити, які заходи потрібно вжити фірмам, щоб поліпшити свою конкурентну позицію. Які ще моделі можна використати для перевірки отриманих результатів оцінки конкурентоспроможності продукції?

* ДМ – німецька марка.


ЗАДАЧА 2.


Є три фірми, параметри яких подані нижче:


0 20 40 60 80 100

Значимість показників


 1. Рентабельність


0.25

 1. Активний маркетинг


0.2

 1. Теми зростання частки ринку


0.15


 1. Рівень викорис-тання виробничих потужностей0.05

 1. Рівень якості


0.3

 1. Рівень собівартості


0.05


– Фірма 1;


– Фірма 2;


– Фірма 3.

де
Визначити конкурентні позиції фірм на ринку, враховуючи, що попит на продукцію не зростає, а для окремих сегментів ринку є характерним навіть скорочення попиту у зв’язку з падінням платоспроможності споживачів.

Що слід зробити кожній фірмі для підвищення своєї конкурентної позиції?

З’ясуйте, які саме недоліки даної моделі не дозволяють зробити остаточний висновок про конкурентоспроможність підприємств.


ЗАДАЧА 3.


Розглянемо дві фірми, що виробляють кімнатні електрообігрівачі.

Фірма А виробляє 18 тис. умовних одиниць продукції по ціні 250 грн. за штуку. Фірма Б виробляє 28 тис. умовних одиниць продукції по ціні 200 грн. за штуку.

Фірма Б давно існує у галузі і добре закріпилася на ринку. Вона має потужну розподільчу мережу, її дилерські центри розташовані по всій країні; покупцям добре відомий її товар. Фірма А тільки намагається наладити збутову мережу, проводить потужну рекламну кампанію. Умовний розподіл мереж двох фірм - 3:1.

Відомо, що значущість показників виробництво і розподіл “0.35” та “0.65” або “0.65” та “0.35”.

Прийнявши до уваги те, що галузь стара, важко налагодити канали розподілу, попит не зростає, визначити та обґрунтувати прийнятну значущість показників та розрахувати частку ринку кожної компанії з урахуванням значущості показників.

Сформулюйте пропозиції щодо поліпшення конкурентних позицій кожної з фірм.


ЗАДАЧА 4.

  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconНавчальноМетодичне забезпечення курсу Менеджмент” Міністерство освіти і науки України Київський Національний Економічний Університет Навчально-Методичне забезпечення курсу “Менеджмент” для бакалаврів економіки
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів до семінарських та практичних занять 11
Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу
Класифікація інтегрованих маркетингових комунікацій та характеристика їх видів. 10
Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconМіністерство освіти І науки україни київський національний лінгвістичний університет
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни “ Вища математика“ для студентів спеціальності „Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика”...
Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconHttp://zakon at ua/ Київський національний економічний університет
Київський національний економічний університет кафедра правового регулювання економіки р е ф е р а т на тему: Права людини в "Загальній...
Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconМіністерство освіти І науки україни київський національний лінгвістичний університет
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни “ Теорія ймовірностей та математична статистика“ для студентів спеціальності „Прикладна...
Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconМіністерство освіти україни черкаський інженерно-технологічний інститут факультет економіки І управління кафедра економіки та управління Спеціальність: «Менеджмент організацій»
...
Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет факультет економіки та управління матеріали для підготовки до складання державного іспиту зі спеціальності “Менеджмент організацій” iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи