Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту icon

Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
НазваІмені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Сторінка1/6
Дата конвертації11.04.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Київський національний економічний університет

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи


_____________ А.М. Колот


"____"________________ 2006 р.


Методичні матеріали


щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни


АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ”

(для бакалаврів спеціальностей

6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6201/1,6201/2)


^ Укладачі:доц.,к.т.н. Пєнкіна Т.Є.,

доц., к.е.н. Шершньова З.Є.,

ст.викл. Оборська С.В.


Декан факультету ________________ А.П. Наливайко


"____"__________________ 2006 р.


Завідувач кафедри

менеджменту ________________ С. М. Соболь


"____"________________ 2006 р.


Київ 2006
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни
“Антикризове управління підприємством”


1.Сутність концепції ЖЦ реально існуючих технічних та соціально-економічних систем.

2.Необхідність вивчення та прогнозування взаємовпливу ЖЦ продукції, технології, організаційної форми, підприємства, галузі тощо.

3.ЖЦ конкурентної переваги та її роль у формуванні підприємства.

4.Характеристика особливостей прояву основних фаз ЖЦ різних систем, в тому числі підприємств різних типів: МП, комерційних та безприбуткових підприємств, корпорацій, державних та приватних підприємств, організаційних об'єднань тощо.

5.Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на конфігурацію та тривалість ЖЦ підприємства.

6.Методи аналізу впливу факторів на життєздатність підприємства.

7.Прогнозування тривалості та конфігурації ЖЦ підприємства, зміст підходів щодо управління ЖЦ підприємства: основні характеристики системи управління на різних етапах ЖЦ.

8.Криза як одна з фаз ЖЦ системи.

9.Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства.

10.Загальна характеристика статичних та динамічних моделей середовища функціонування підприємства: переваги та обмеження.

11."Хвильові процеси" у зовнішньому середовищі: необхідність та можливість прогнозування тривалості та періодичності, методи розрахунку показників, джерела інформації, - згідно з концепціями циклів Кондратьєва, Кузнєца, Джаглєра, Кітчина, Шумпетера, Хуберта, Ростоу, Форрестера, Шипоши, тощо.

12.Генезис, механізми протікання, взаємовпливу окремих довго-, середньо- та короткострокових господарських циклів тощо.

13.Зв'язок довгострокових циклів з ЖЦ окремих складових.

14.Окремі фази циклів та їх вплив на конфігурацію ЖЦ підприємств різних типів.

15.Оцінка можливостей розвитку окремих галузей та підприємств на різних фазах макроекономічних циклів.
^

16.Багатоваріантність визначення кризових явищ на макро- та мікрорівнях в


економіці: збій, кризова ситуація, локальна криза, системна криза, стратегічна криза, катастрофа.

17.Сутність, загальні та особливі характеристики кризових явищ.

18.Типологія кризових явищ та причин їх виникнення.

19.Механізми взаємозв'язку кризових явищ при формуванні системної кризи реально існуючої системи.

20.Роль кризи зростання та кризи занепаду як рушіїв розвитку або занепаду системи.

21.Особливості кризових явищ на підприємствах різного типу та механізмів їх протікання.

22.Симптоми, причини, джерела та рівні прояву кризових явищ на підприємствах України.

23.Принципова схема взаємозв'язку кризових явищ у формуванні системної та стратегічної кризи підприємства.

24.Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації.

25.Слабкі сторони підприємства як основа визначення "кризових точок".

26.Механізми визначення та прогнозування типу, глибини та наслідків розвитку кризових явищ на підприємстві.

27.Симптоми, причини та механізми формування локальної кризи збуту підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

28.Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи збуту.

29.Ринкові процеси як джерело та внутрішні фактори кризи збуту.

30.Аналіз складу, структури та реалізації продукції, що випускається, рівня конкурентоспроможності продукції.

31.Методи оцінки номенклатури та асортименту продукції, що виготовляється, оцінка рівня конкурентоспроможності продукції та "портфелю" підприємства.

32.Характеристика способів та підходів до ідентифікації кризи збуту.

33.Виникнення стратегічної кризи збуту та роль маркетингу у її подоланні.

34.Можливості та обмеження впливу підприємства на перетворення кризи збуту у системну кризу всього підприємства.

35.Блок-схеми механізмів розвитку "керованої" та "некерованої" кризи у системну, стратегічну кризу.

36.Сутність та методи проведення продуктової реструктуризації. "Загрози" для продуктово-товарних стратегій.

37.Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії збуту.

38.Структура, механізми формування та узгодження відповідних планових документів.

39.Антикризові компоненти підсистеми маркетингу та збуту, як забезпечення керованості (запобігання) кризи.

40.Симптоми, причини та механізм формування фінансової кризи підприємств України.

41.Місце фінансової кризи підприємства у формуванні системної кризи, зв'язок з іншими локальними кризами.

42.Механізм появи феномену неплатоспроможності; "вузькі місця" у фінансовій системі підприємства, загальні та типові причини неплатоспроможності різних підприємств.

43.Види аналізу неплатоспроможності підприємства (зовнішній та внутрішній, "горизонтальний" та "вертикальний").

44.Нормативна система критеріїв для оцінки неплатоспроможності: методи розрахунків відповідних показників.

45.Комплексні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства: двохфакторна модель, Z-розрахунок Альтмана, підхід У.Бівера.

46.Механізм діагностики фінансового стану підприємства.

47.Процедура аналізу грошових потоків підприємства.

48.Розробка процедур фінансового оздоровлення підприємства: подолання неплатежів, забезпечення достатнього рівня грошей, економія поточних витрат, реструктуризація кредиторської заборгованості (в т.ч. по основному боргу, заборгованостей по пенях, фінансовим санкціям тощо).

49.Ідентифікація стратегічної фінансової кризи підприємства, оцінка можливостей її подолання.

50.Сутність та механізм проведення фінансової реструктуризації.

51.Характеристика та варіанти побудови антикризової фінансової стратегії, оцінка її ефективності.

52.Програма фінансового оздоровлення підприємства.

53.Антикризові компоненти у фінансово-економічній підсистемі підприємства як забезпечення керованості подолання (запобігання) кризи.

54.Симптоми, причини та механізм формування локальної кризи постачання підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

55.Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи постачання.

56.Зв'язок кризи постачання з іншими локальними кризами на підприємстві.

57.Можливості та обмеження діяльності у "зонах стратегічних ресурсів" підприємства.

58.Моделі та методи аналізу системи постачання, окремих постачальників та "зон стратегічних ресурсів.

59.Можливості ідентифікації кризи постачання, а також впливу на її подолання.

60.Характеристика стратегічної та локальної кризи постачання.

61."Загрози" для стратегій діяльності у "зонах стратегічних ресурсів".

62.Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії постачання.

63.Перегляд переліку та змісту контрактів: критерії оцінки та технологія внесення змін.

64.Логістика постачання, як антикризовий компонент системи управління.

65.Симптоми, причини та механізм формування локальної виробничо-технологічної кризи.

66.Типологія кризових ситуацій, що призводять до виробничо-технологічної кризи.

67.Зв'язок виробничо-технологічної кризи з іншими локальними кризами при формуванні системної кризи.

68.Аналіз виробничого потенціалу підприємства: аналіз стану стабільності та пропорційності виробництва, оцінка спрямованості та гнучкості виробничого потенціалу, аналіз стану основних фондів, аналіз витрат на виробництво тощо.

69.Зв'язок виробничого та науково-технічного потенціалів підприємства.

70.Аналіз видів та рівня технологій, що використовуються на підприємстві (в т.ч. методи визначення тривалості та конфігурації їх ЖЦ).

71.Визначення характеру виробничо-технологічної кризи: стратегічна чи локальна?

72.Місце інноваційного процесу у подоланні кризи підприємства, робота з "технологічними ризиками".

73.Сутність та характеристика процесу виробничо-технологічної реструктуризації.

74.Методи формування антикризових виробничо-технологічних стратегій та оформлення їх у вигляді відповідних планових документів.

75.Антикризові компоненти у виробничій підсистемі підприємства, як забезпечення керованості у подоланні (запобіганні) кризи.

76.Симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом.

77.Роль і місце персоналу у формуванні, ідентифікації та подоланні кризи персоналу, а також інших локальних криз та кризових явищ взагалі.

78.Взаємозв'язок конфліктів та системної кризи підприємства; "людська складова" у перетворенні кризових ситуацій у локальні кризи відповідних підсистем, а останніх - у системну стратегічну кризу підприємства.

79.Характеристика типових реакцій персоналу на розвиток кризових явищ ("шок", "відкат назад", "визнання кризи", "робота по подоланню кризи").

80.Оцінка кадрового потенціалу, його відповідності новим умовам господарювання: методи, технологія, основні показники.

81.Методи формування організаційної поведінки персоналу з антикризовою складовою.

82.Мотивація ефективної поведінки в умовах кризи.

83.Особливості підготовки фахівців з антикризового управління (санаторів, ліквідаторів, кризових управляючих), характеристики антикризових керівників, особливості підбору та навчання персоналу для підсистем антикризового управління.

84.Стратегії накопичення людського капіталу, як антикризова стратегія.

85.Роль персоналу персоналу, як стабілізатора діяльності та санатора підприємства.

86.Симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства.

87.Класифікація та ознаки "організаційних криз" на різних стадіях ЖЦ підприємства, причини формування та типові методи подолання.

88.Методи діагностики організаційного рівня та організаційного потенціалу підприємства.

89.Розбалансування організаційного, функціонального та виробничого потенціалів підприємства, як причина системної кризи.

90.Зміна форми власності та корпоратизація, як джерело кризи та створення можливості її подолання.

91.Організаційні структури управління (ОСУ), як джерела кризових ситуацій та криз.

92.Роль організаційної кризи у формуванні системної та стратегічної криз підприємства.

93.Сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації.

94.Організаційно-правові форми юридичних осіб та їх характерні особливості з позицій реструктуризації.

95.Розподіл багаторівневої організаційної системи: створення юридично незалежних автономних організаційних формувань, дочірніх та залежних товариств, представництв та філій.

96.Створення об'єднань юридичних осіб, як варіант реструктуризації.

97.Функціональна модель управління, ОСУ та договірні відношення у реструктурованих компаніях; характеристика варіантів організаційних рішень при створенні антикризової підсистеми на підприємстві: організаційне оформлення та функціонування.

98.Антикризова підсистема підприємства, як організаційно-управлінське забезпечення запобігання криз та виводу підприємства з кризи.

99.Стратегічний та оперативний контролінг як організаційні важелі подолання кризи підприємства.

100.Стратегії організаційного розвитку підприємств та їх документальне оформлення.

101.Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві.

102.Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове).

103.Характеристика- основних етапів антикризового управління: діяльність по запобіганню кризи (вплив на збої та кризові ситуації), управління в умовах кризи (вплив на окремі локальні та системну кризу), діяльність по виводу підприємства з кризи (досягнення стабілізації та ліквідація наслідків кризи), перехід до зростання або ліквідація підприємства.

104.Місце оперативних та стратегічних заходів по подоланню кризи.

105.Сутність та зміст наступальної та оборонної тактики, типових оперативних (фінансових та організаційних) заходів щодо впливу на розвиток кризових явищ на підприємстві.

106.Часові характеристики та черговість впровадження оперативних заходів.

107.Форма представлення оперативних заходів, фінансове та організаційне забезпечення їх впровадження.

108.Зміст, перелік та порядок здійснення основних заходів: щодо стабілізації діяльності кризовою: підприємства, характеристики організаційно-економічного механізму забезпечення стабілізації роботи підприємства та переходу його до режиму "нормального функціонування".

109.Концепція та методи подолання стратегічної кризи підприємства.

110."Стратегічний набір" кризового підприємства, як результат акумуляції заходів по запобіганню (подоланню) локальних криз: механізм узгодження, визначення необхідних витрат часу та грошей, оцінка ризиків.

111.Формування стратегічної антикризової програми та забезпечення її виконання.

112. Плани санації та реструктуризації, як антикризові плани.

113.Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві.

114.Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

115.Поняття "банкрутство", "фіктивне банкрутство", "недобросовісне банкрутство", "санація", "ліквідація", як способи подолання кризи (санація) або оформлення "катастрофи" підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи.

116.Причини та глибина кризових явищ, як основа вибору способів впливу на них.

117.Історичний огляд становлення процедур банкрутства в Україні та за її межами.

118.Законодавство України, що регулює процедуру банкрутства (основна характеристика).

119.Ознаки банкрутства та підстави для початку процедури банкрутства згідно із Законом України "Про банкрутство".

120.Загальна схема процедури банкрутства; дії та функції суб'єктів процедури банкрутства - боржників, кредиторів (зборів та комітету кредиторів), санаторів, ліквідаторів (ліквідаційної комісії), Арбітражного суду, Агенства з питань банкрутства тощо.

121.Основні документи, що використовуються при порушенні справ про банкрутство.

122.Процедура визнання підприємства-боржника банкрутом.

123.Склад та механізм створення ліквідаційної комісії. Взаємодія ліквідаційної комісії з банкрутом та кредиторами в процесі ліквідації підприємства.

124.Досвід оздоровлення (ліквідації) конкретних підприємств України: позитивні та негативні приклади.


^ Тематичний план дисципліни „Антикризове управління підприємством”


Теми курсу

Кількість годин

Денна

форма навчання

Вечірня

форма навчання

Заочна

форма навчання

лекції

С,П,Л

ІКР

СРС

лекції

С,П,Л

СРС

лекції

С,П,Л

СРС

Вступна лекція

2

22

2
1

1
1. Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління

3

1

4

3

10

2
2. Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію ЖЦ підприємства

3

2

1

4

3

10
3. Місце, роль та особливості кризових явищ в реально існуючих системах

2

2

1

8

2

10
4. Криза збуту

3

2

1

8

3

2

10

1

2
5. Фінансова криза

4

4

1

8

4

2

10

1
6. Криза постачання

3

2

1

8

3

2

10

1
7. Виробничо-технологічна криза

3

2

1

8

3

2

10

1
8. Криза управління персоналом

2

2

1

8

2

2

10

1
9. Організаційна криза

3

2

1

8

3

2

10

1
10. Антикризове управління підприємством

4

7*

1

8

4

2

10

1

1
11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства

4

1

1

8

4

8

1
Заключна лекція

2


2
1
Разом

38

28

11

80

38

16

108

12

4
*Включаючи 6 годин на проведення виробничої ситуації

^ Плани семінарських (практичних) занять з дисципліни “Антикризове управління підприємством”

Тема 1. Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління

Орієнтовний перелік питань:

 • сутність концепції “життєвого циклу” реально існуючих систем;

 • характеристика основних фаз “ЖЦ” підприємства;

 • управління ЖЦ підприємства.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Тестове опитування за матеріалами 1.

Тема 2. Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію ЖЦ підприємства

Орієнтовний перелік питань:

 • кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства;

 • “хвильові процеси” у зовнішньому середовищі;

 • характеристика взаємодії “хвильових процесів” та окремих фаз циклів.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Тема 3. Місце, роль та особливості кризових явищ в реально існуючих системах.

Орієнтовний перелік питань:

 • види кризових явищ на підприємстві;

 • характеристика криз в організації;

 • ризики як об’єкт антикризового управління;

 • особливості кризових явищ на підприємствах різного типу та механізмів їх протікання.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Модульний контроль за матеріалами 1-3 тем.

Тема 4. Криза збуту.

Орієнтовний перелік питань:

 • характеристика механізмів формування локальної “кризи збуту”;

 • чинники та методи, що дають змогу її ідентифікувати;

 • зміст та методи розробки тактичних заходів;

 • забезпечення функціонування відділів маркетингу та збуту в умовах кризи;

 • проведення продуктової реструктуризації та розробка відповідних стратегій стабілізації.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання кризи збуту на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної кризи збуту на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів ідентифікації кризи збуту на підприємстві.

Тема 5. Фінансова криза.

Орієнтовний перелік питань:

 • сутність та місце фінансової кризи в ланцюгу кризових явищ підприємства;

 • симптоми, причини та механізм формування фінансової кризи підприємств України;

 • аналіз фінансового стану підприємства як інструмент запобігання та виводу підприємства з кризи;

 • структура та зміст програми щодо фінансового оздоровлення підприємства;

 • антикризові компоненти у діяльності фінансово-економічних підрозділів фірми.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання фінансвової кризи на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної фінансової кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів аналізу фінансової кризи на підприємстві.

Тема 6. Криза постачання.

Орієнтовний перелік питань:

 • сутність та місце кризи постачання у ланцюгу кризових явищ на підприємстві;

 • основні симптоми та причини формування локальної “кризи постачання” та її вплив на формування системної кризи підприємства;

 • методи аналізу ресурсного потенціалу підприємства та основних постачальників;

 • розробка ресурсних стратегій та відповідних планових документів;

 • основні заходи відділу постачання та інших підрозділів підприємства по подоланню “кризи постачання”.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання кризи постачання на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної кризи постачання на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Тестове опитування за матеріалами 6 теми.

Розв’язок задач з використання методів аналізу підсистеми постачаня на підприємтсві.

Тема 7. Виробничо-технологічна криза.

Орієнтовний перелік питань:

 • сутність та місце виробничо-технологічної кризи у ланцюгу кризових явищ на підприємстві;

 • основні симптоми та причини виробничої кризи;

 • вплив виробничо-технологічної кризи на формування системної кризи підприємства;

 • методи аналізу виробничого потенціалу та технології, що використовується на підприємстві;

 • стратегії подолання виробничо-технологічної кризи;

 • виробничо-технологічна реструктуризація та диверсифікація (в різних формах);

 • управління виробничою системою на різних стадіях розвитку кризи.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання виробничо-технологічної кризи на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної виробничо-технологічної кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів аналізу виробничо-технологічної кризи.

Тема 8. Криза управління персоналом.

Орієнтовний перелік питань:

 • сутність та місце кризи управління персоналом в організації;

 • симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом;

 • запобігання, ідентифікація та подолання кризи управління персоналом;

 • типологія криз;

 • формування спеціалістів по антикризовому управлінні та “організаційної поведінки” персоналу певного типу.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання кризи управління персоналом на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локльної кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів аналізу кадрового потенціалу підприємства;

Рольова гра з використання різних стилів поведінки в конфлікті.

Тема 9. Організаційна криза.

Орієнтовний перелік питань:

 • симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства;

 • аналіз особливостей та глибини організаційної кризи;

 • сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації;

 • підсистема антикризового управління.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локльної кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Модульний контроль за матеріалами 4-9 тем.

Тема 10. Антикризове управління підприємством.

Орієнтовний перелік питань:

 • основні етапи антикризового управління;

 • типи антикризової реакції та антикризового управління;

 • концепція подолання кризи;

 • організаційне забезпечення виконання антикризових заходів.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Обговорення прикладних аспектів формування підсистеми антикризового управління (на основі аналізу періодичних видань).

Тестове опитування за матеріалами 10 теми.

Тема 11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства.

Орієнтовний перелік питань:

 • історичні аспекти формування Закону “Про банкрутство”;

 • сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства;

 • загальна схема процедури банкрутства.

 • досвід застосування “Закону про банкрутство”.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з проведення санації на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів застосування процедури банкрутства (на основі аналізу періодичних видань).


^ 2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит


Завдання 1.1

В таблиці наведені основні показники діяльності підприємства за 2 місяці:
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти
Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Право власності на землю іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій
Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні
Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconФакультет курс 1 спец група
Кнеу імені Вадима Гетьмана членами Профспілки працівників освіти І науки України
Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному процесі
Імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту iconМіністерство освіти україни черкаський інженерно-технологічний інститут факультет економіки І управління кафедра економіки та управління Спеціальність: «Менеджмент організацій»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи