Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. icon

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
НазваРозпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
Сторінка4/8
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.26 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 10. Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації


10.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.


10.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, і план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється в порядку та у спосіб, що передбачені статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


10.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає юридичному сектору апарату районної державної адміністрації проект розпорядження разом із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, інформацією про контактні телефони та адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі мінами).


10.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації .


^ 11. Порядок подання пропозицій до порядку денного

та внесення проектів рішень на розгляд сесії районної ради


11.1. Голова районної державної адміністрації має право вносити на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, а також інші пропозиції.

Пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної державної адміністрації, як правило, до підписання головою районної ради розпорядження про скликання сесії.


11.2. Проекти рішень районної ради, які відповідно до законодавства є регуляторними актами, вносяться на її розгляд з дотриманням вимог Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Проекти рішень районної ради, що мають нормативно-правовий характер, вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації та мають бути оприлюднені на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дня відкриття пленарного засідання районної ради.

Оприлюднюються проекти рішень районної ради на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації після їх опрацювання та погодження в порядку, визначеному пунктом 11.3 цього Регламенту.


11.3. Проекти рішень районної ради опрацьовуються в районній державній адміністрації та погоджуються шляхом їх візування у такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

заступник (заступники) голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації (редагування тексту);

завідувач сектора контролю апарату районної державної адміністрації;

завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

керівник апарату районної державної адміністрації.


11.4. Проекти рішень районної ради оформляються відповідно до Інструкції з діловодства районної ради. До проекту рішення додаються:

супровідний лист (за підписом голови районної державної адміністрації, у разі відсутності голови – першого заступника голови, а у разі відсутності останнього − одного із заступників голови районної державної адміністрації, який виконує його функції та повноваження);

додатки до проекту рішення (при необхідності);

пояснювальна записка (має містити обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення, цілей, завдань і основних його положень; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших результатів, у разі реалізації рішення; посилання на нормативно-правові акти, відповідно до яких було розроблено даний проект рішення; інші відомості, необхідні для розгляду проекту рішення);

документи, на підставі яких підготовлено проект рішення;

лист-погодження (оформлений відповідно до вимог Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації).


11.5. У разі внесення на розгляд районної ради проектів рішень про затвердження районних програм, надається проект відповідної програми.

Проект рішення районної ради про внесення змін до районної програми, що затверджена рішенням районної ради, може вноситися на її розгляд лише за умови його погодження структурним підрозділом районної державної адміністрації, який був головним розробником відповідного проекту рішення районної ради про затвердження такої програми.


11.6. Начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації під час опрацювання проекту рішення районної ради здійснює редагування тексту, яке полягає у перевірці правильності оформлення документа (структура, рубрикація тексту, оформлення додатків, таблиць тощо).

Редакторське опрацювання проекту рішення районної ради здійснюється шляхом:

пунктуаційних, граматичних та лексичних виправлень;

встановлення відповідності тексту нормам офіційно-ділового стилю.

Відповідальність за достовірність фактичного матеріалу, юридичні адреси та власні назви, географічні найменування, дати історичних подій, посилання, цифрові дані тощо покладається на розробників проекту рішення районної ради. Текст проекту рішення районної ради має бути точним, послідовним, стислим, без граматичних помилок.


11.7. Проекти рішень районної ради підлягають обов’язковій правовій експертизі в юридичному секторі апарату районної державної адміністрації.

Проект рішення районної ради, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

Юридичний сектор опрацьовує поданий проект рішення районної ради, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту рішення у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект рішення.

Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект рішення районної ради на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект рішення районної ради на відповідність вимогам, установленим Регламентом Краснокутської районної ради та Інструкцією з діловодства районної ради, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту рішення чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту рішення не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор готує висновок.

Після візування проекту рішення районної ради завідувачем юридичного сектору здійснюється візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту шляхом проставлення підпису.


11.8. Після опрацювання та погодження проекту рішення в порядку, визначеному пунктом 11.3 цього Регламенту, головний розробник направляє супровідним листом до сектору по роботі зі зверненнями громадня апарату районної державної адміністрації паперову та електронну копію проекту рішення районної ради (разом із паперовою копією листа-погодження) для його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.


11.9. Проекти рішень районної ради подаються до Краснокутської районної ради разом з документами, зазначеними у пункті 11.4 цього Регламенту в друкованому та електронному вигляді.


^ 12. Взаємовідносини районної державної адміністрації

з іншими органами державної влади та органами

місцевого самоврядування


12.1. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законодавством порядку.

Взаємодія між районною державною адміністрацією та центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснюється згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації” з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства при їх реалізації, обміну оперативною управлінською інформацією, проведення спільних засідань, нарад та інших заходів.

Координацію взаємодії між районною державною адміністрацією та центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснює апарат районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації організує взаємодію апарату районної державної адміністрації з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.


12.2. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.


12.3. Голова районної державної адміністрації попередньо погоджує плани роботи територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.


12.4. Голова районної державної адміністрації у двотижневий строк розглядає питання про попереднє погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади


^ 13. Порядок інформування обласної та районної державних адміністрацій

та населення про найважливіші події, явища і тенденції

суспільно-політичного, соціально-економічного

та культурного становища в районі


13.1. Запровадження системи оперативного інформування органів виконавчої влади, населення про події в різних сферах життя району викликано необхідністю забезпечення прозорості в роботі районної державної адміністрації, об’єктивної оцінки реальної ситуації в районі, прийняття районною державною адміністрацією ефективних управлінських рішень.

Інформація про найважливіші події, явища і тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному становищі та культурному житті району передається до 10 години кожной п’ятниці сектором масових комунікацій апарату районної державної адміністрації до Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації для узагальнення.

З метою інформування населення району про діяльність районної державної адміністрації, видані головою районної державної адміністрації розпорядження, що стосуються інтересів жителів району, доводяться до їх відома через засоби масової інформації. З актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя району, області та країни за участю керівництва районної державної адміністрації проводяться прес-конференції, засідання "круглих столів" тощо.


13.2. З метою забезпечення органів виконавчої влади інформацією для реалізації ними визначених законодавством повноважень з питань роботи з кадрами в апарат обласної державної адміністрації подаються відповідно районною державною адміністрацією:

біографічні довідки на голову районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (з повідомленням прізвища, ім’я та по батькові працівника, звільненого з цієї посади, і його нового місця роботи), з одночасним поданням про призначення або звільнення;

списки на заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, начальників відділів, завідувачів секторів апарату районної державної адміністрації, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, посад, номерів службових та домашніх телефонів – щороку до 25 червня та 25 грудня щорічно.

Довідки по обліку кадрів або зміни до них заносяться до інформаційної підсистеми “Картка” Єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри”.

Відповідальність за вчасне та якісне проведення робіт, пов’язаних із введенням зазначеної інформації в комп’ютерну базу даних районної державної адміністрації, покладається на працівників відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Зазначена інформація використовується для забезпечення аналізу стану роботи з кадрами, прийняття відповідних рішень, складення звітів, передбачених державною статистичною звітністю.

13.3. Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації складає станом на 1 січня довідник телефонів керівників підприємств, установ, організацій району, який надсилається для використання в роботі керівництву, відділам апарату, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним установам та організаціям.


13.4. З метою здійснення ефективного контролю з боку обласної державної адміністрації за діяльністю районної державної адміністрацій, районна державна адміністрація надсилає до організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації:

копії своїх планів роботи (перспективних, поточних) та звіти про їх виконання – на третій день після їх затвердження;

перелік основних заходів, які планується провести районною державною адміністрацією в наступному місяці – за 10 днів до зазначеного місяця;

протоколи засідань колегії районної державної адміністрації – на десятий день після їх проведення та оформлення в установленому порядку;

перелік розпоряджень, прийнятих головою районної державної адміністрації за місяць – на сьомий день наступного місяця;

оновлений паспорт району – у січні поточного року;

інформацію на окремі запити обласної державної адміністрації, тощо.


13.5. Забезпечення прозорого формування і реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики органів місцевої виконавчої влади, а також забезпечення прав представників засобів масової інформації на своєчасне та безперешкодне отримання інформації про діяльність органів державної влади здійснюється через районну газету „Промінь” та за рахунок створеного в мережі Internet веб-сайту районної державної адміністрації відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

На веб-сайті районної державної адміністрації розміщується інформація щодо:

сучасної території та історії району, його адміністративно-територіального устрою;

загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, розвиток туризму тощо;

відомості про розвиток науки та освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури та мистецтва).

На веб-сайті районної державної адміністрації може розміщуватись інша інформація, яку керівництво районної державної адміністрації вважає за доцільне оприлюднити. Зазначені відомості для розміщення на веб-сайті районної державної адміністрації подаються структурними підрозділами районної державної адміністрації до сектору по роботі зі зверненнями громадян районної державної адміністрації

Інформація на веб-сайті районної державної адміністрації подається державною мовою.


^ 14. Порядок здійснення районною державною адміністрацією контрольних повноважень


14.1. Районна державна адміністрація в межах, визначених Конституцією України, законами України, здійснює державний контроль за напрямами, передбаченими статтею 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 339 "Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади" (зі змінами) та розпорядженням голови районної державної адміністрації.


14.2. Районна державна адміністрація має право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на відповідній території, делегованих повноважень органів виконавчої влади.


14.3. Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів місцевого самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних рад.


14.4. Районна державна адміністрація розробляє та затверджує щорічні плани контролю за здійсненням виконавчими органами місцевих
рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок визначаються головою районної державної адміністрації.

У разі потреби, за рішенням голови районної державної адміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.


14.5. Виконавчі комітети місцевих рад району рад один раз на півріччя, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилають до районної державної адміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади за встановленою районною державною адміністрацією формою.


14.6. Копії актів виконавчих органів місцевих рад району, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, протягом десяти днів з дня їх прийняття надсилаються до юридичного сектору апарату районної державної адміністрації для здійснення правової експертизи після чого передаються до відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.


14.7. У разі виявлення актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відповідають вимогам чинного законодавства, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації інформує про це голову районної державної адміністрації шляхом подання відповідної доповідної записки. За результатами розгляду зазначеної доповідної записки вона надсилається відповідному сільському, селищному голові для розгляду та усунення виявлених порушень законодавства.

У випадку відмови усунення виявлених порушень або неповідомлення про усунення порушень у зазначені строки, районна державна адміністрація порушує, у встановленому порядку, питання про відповідальність сільського (селищного) голови та скасування акта органу місцевого самоврядування згідно із законодавством.

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації щороку готує узагальнену інформацію щодо актів органів місцевого самоврядування місцевих рад району з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відповідали вимогам чинного законодавства. Зазначена інформація направляється сільським, селищним головам для врахування в роботі та усунення недоліків, до сектору контролю апарату районної державної адміністрації та відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.


^ 15. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби та комісії райдержадміністрації


15.1.Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова районної державної адміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегію, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання та функції таких органів визначає голова районної державної дміністрації.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи районної державної адміністрації (далі – допоміжні органи) утворюються на постійній або тимчасовій основі для забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації.

Допоміжний орган, як правило, утворюється як:

комісія − для розслідування причин аварії (катастрофи), вжиття заходів до подолання наслідків стихійного лиха, надання допомоги потерпілим громадянам та їх сім'ям, а також для забезпечення узгодження дій територіальних органів центральних органів виконавчої влади і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із реалізацією повноважень районної державної адміністрації;

організаційний комітет − для забезпечення узгодження дій територіальних органів центральних органів виконавчої влади і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і проведення заходів загальнодержавного, обласного та районного значення;

рада – для вивчення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної та регіональної політики у відповідній сфері;

робоча група – для участі в підготовці проектів нормативно-правових актів, інших документів, що подаються на розгляд до обласної державної адміністрації, голові районної державної адміністрації.

Основними завданнями допоміжного органу є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної та регіональної політики у відповідній сфері;

підвищення ефективності діяльності районної державної адміністрації, у тому числі покращення надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

Рішення про утворення допоміжного органу приймається головою районної державної адміністрації у формі розпорядження, яким затверджується положення про такий орган (у разі необхідності), його персональний склад, керівник і заступник (заступники) керівника, секретар.

Проект відповідного розпорядження голови районої державної адміністрації готується та вноситься структурним підрозділом районної державної адміністрації у порядку, установленому цим Регламентом.

До складу допоміжного органу входять голова (співголови), заступник (заступники) голови, представники структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади у районі, підприємств, установ та організацій (у т. ч., громадських), депутати місцевих рад тощо.

Головою (співголовами) допоміжного органу затверджується голова районної державної адміністрації, перший заступник голови, один із заступників голови районної державної адміністрації або керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату, а в окремих випадках – керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Формою роботи допоміжного органу є засідання, що проводяться за рішенням його голови (співголів).

Засідання допоміжного органу веде голова (співголови), а за його відсутності − заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях допоміжного органу, запрошення персонального складу допоміжного органу та інших представників забезпечує його секретар.

Засідання допоміжного органу вважається легітимним, якщо на ньому присутні більше половини його членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції допоміжного органу, можуть утворюватися додаткові допоміжні органи (комісії, робочі групи тощо), які діють у період між його засіданнями. Персональний склад додаткового допоміжного органу затверджується на засіданнях допоміжного органу.

На своїх засіданнях допоміжний орган розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів допоміжного органу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами засідань, де фіксуються пропозиції та рекомендації, і які підписуються головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам допоміжного органу та іншим заінтересованим організаціям.

Член допоміжного органу, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації допоміжного органу можуть бути реалізовані шляхом видання головою районної державної адміністрації розпорядження, проект якого в установленому порядку вносить структурний підрозділ відповідно до своїх повноважень.

Засідання діючих при районній державній адміністрації допоміжних органів проводяться за відповідними планами, а також у міру необхідності. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до Інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації.

Відповідальність за організацію роботи (формування планів роботи, оформлення протоколів засідань тощо) допоміжних органів несе посадова особа, яка їх очолює та відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації.

Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться робота щодо впорядкування цих допоміжних органів при районній державній адміністрації, своєчасно вносяться зміни до їх складу, оптимізується їх кількість.

У разі, коли функції того чи іншого допоміжного органу вичерпано, подальше функціонування недоцільне або є потреба в достроковому його припиненні, відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації на ім’я голови районної державної адміністрації готується доповідна записка з пропозиціями щодо припинення його дії. Після погодження з головою районної державної адміністрації відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації готує проект розпорядження про припинення дії цього допоміжного органу.

В окремих випадках голова районної державної адміністрації може з власної ініціативи прийняти рішення про ліквідацію того чи іншого допоміжного органу.

Допоміжний орган, утворений на визначений в розпорядженні голови районної державної адміністрації строк, вважається таким, що ліквідований із дня закінчення зазначеного строку.

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації щокварталу (до 5 числа наступного за кварталом місяця) подають до відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації звіт про роботу цих органів за квартал, півріччя, 9 місяців, рік для узагальнення (за формою згідно з додатком 6).

Допоміжний орган під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності допоміжного органу здійснює секретар або відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації за галузевою ознакою.

Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбуваються засідання допоміжних органів надає перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації або керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).


15.2. Для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватись постійний консультативно-дорадчий орган – колегія районної державної адміністрації (далі − колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації (за посадою), керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.


15.3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Положенням про колегію районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації, та цим Регламентом.


15.4. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

План засідання колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».


15.5. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації.


15.6. Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за два тижні до початку року.


15.7. Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 45 днів до чергового засідання колегії готує доповідну записку за підписом керівника апарату районної державної дміністрації з переліком питань для розгляду на засіданні колегії.

За результатами розгляду доповідної записки голова районної державної адміністрації визначає дату, час, місце проведення та перелік питань для розгляду на засіданні колегії.


15.8. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до проекту порядку денного засідання колегії, відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації розробляє розгорнутий план підготовки (не пізніше ніж за 30 днів до засідання).

Розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії попередньо погоджується з керівником апарату районної державної дміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації.

Затверджений розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії в стислі терміни доводиться до виконавців загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

15.9. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань і з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 5 днів (позапланового – за 2 днів) до засідання подає його керівнику апарату районної державної адміністрації, який погоджує проект порядку денного засідання колегії з головою районної державної адміністрації.

У проекті порядку денного зазначається доповідач із кожного питання.

Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».


15.10. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.


15.11На розгляд колегії через відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації подаються матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії):

проект порядку денного засідання колегії, у якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

проект рішення колегії (візується виконавцем, сектором контролю апарату районної державної адміністрації, загальним відділом апарату районної державної адміністрації, юридичним сектором апарату районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

список осіб, відповідно до визначених категорій учасників, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

список запрошених осіб, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

у разі необхідності довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) візуються виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.


15.12. Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного.

Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.


15.13. Рішення колегії районної державної адміністрації можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.


15.14. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» утворюється громадська рада.

^ 16. Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів


16.1. Голова, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять, відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, а також, у разі необхідності, наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація підготовки нарад у голови районної державної адміністрації, відповідних матеріалів на нараду покладається на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівника відповідного підрозділу районної державної адміністрації. Відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації здійснює загальний контроль за ходом підготовки нарад.

Організація підготовки нарад у заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районої державної адміністрації покладається на керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Для вирішення окремих проблем соціально-економічного розвитку головою районної державної адміністрації, його заступниками проводяться наради за участю осіб, які визначаються керівництвом районної державної адміністрації.

Голова районної державної адміністрації, перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (які вважає за необхідне голова районної державної адміністрації) беруть участь у районній студії в обласній селекторній нараді.

Заступниками голови районної державної адміністрації разом із керівниками підрозділів районної державної адміністрації, які виносять питання на нараду, завчасно готується план підготовки та порядок проведення наради, інших заходів і необхідні матеріали.

Плани підготовки проведення нарад в районній державній адміністрації затверджуються головою або заступниками голови районної державної адміністрації. Пропозиції про строки, час, місце та інші питання, пов’язані з організацією підготовки та проведенням заходів, погоджуються із керівником апарату районної державної адміністрації та доводяться до відома відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Участь в районних заходах заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації погоджується з головою районної державної адміністрації, інших категорій працівників – із заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Запрошення здійснюється на підставі телефонограм за підписом голови районної державної адміністрації.

Повідомлення про запрошення на районні заходи, які проводяться під керівництвом голови районної державної адміністрації, реєстрація прибуття на них керівників управлінь та відділів районної державної адміністрації, сільських, селищних голів здійснюється відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, інших категорій учасників – відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації.

Повідомлення про запрошення на районні заходи, які проводяться під керівництвом заступників голови районної державної адміністрації, і реєстрація прибуття на них учасників здійснюється відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації.

Наради з використанням секретної інформації проводяться лише в режимних приміщеннях, пристосованих для цієї мети, відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.10.2003 № 1561-12.

Матеріально-технічне забезпечення заходів за участю голови районної державної адміністрації, що проводяться в приміщенні районної державної адміністрації, а також заходів за участю заступників голови, що проводяться в залах засідань районної державної адміністрації, здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Технічне забезпечення інших заходів за участю заступників голови районної державної адміністрації здійснюється після погодження з керівником апарату районної державної адміністрації.

Узгодження питань щодо виділення приміщення, його підготовка до проведення заходу в районній державній адміністрації покладається на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Головою районної державної адміністрації щопонеділка проводяться наради із заступниками голови районної державної адміністрації, керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

У 1, 2 та 3 середу місяця головою районної державної адміністрації проводяться розширені апаратні наради, в яких беруть участь перший заступник, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації, начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. На нараду можуть запрошуватись інші особи за окремим списком, який погоджується з головою районної державної адміністрації.

Спільні засідання колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району проводяться відповідно до затвердженого плану.

Перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації щомісячно проводять наради за підсумками роботи підпорядкованих галузей виробництва, сфер діяльності. Список учасників, дата і час проведення наради визначається посадовою особою, що проводить нараду.

Щоквартально керівником апарату районної державної адміністрації проводяться наради з працівниками апарату районної державної адміністрації.

Щоквартально проводяться семінари-наради з сільськими, селищними, головами та керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністарції. Відповідальність за їх проведення покладається на заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації та відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.


16.2. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються в день проведення наради.


16.3. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше, ніж у триденний термін. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

Оформлення протоколів нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації, здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

За підсумками нарад, з метою забезпечення невідкладного виконання термінових заходів або вирішення актуальних питань, що можуть бути оперативно виконані у стислі терміни, голова районної державної адміністрації або його заступники можуть надавати доручення.

Оформлення доручень голови районної державної адміністрації за підсумками апаратних нарад здійснюється загальним відділом районної державної адміністрації, інших нарад – керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку проведення нарад, разом із загальним відділом районної державної адміністрації .

Оформлення доручень голови районної державної адміністрації, наданих ним при перебуванні в населених пунктах району, а також на підприємствах, в установах і організаціях, здійснюється керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку проведення нарад та особами, до обов’язків яких відносяться порушені питання.

Проекти доручень погоджуються шляхом їх візування, при цьому зазначаються ініціали, прізвище особи, яка візує проект доручення, а також дата візування.

Проекти доручень голови районної державної адміністрації опрацьовуються та візуються в такому порядку:

посадова особа (особи), яка підготувала доручення, з відміткою – “розробник”;

заступник голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків);

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації (редагування);

завідувач сектора контролю апарату районної державної адміністрації;

завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

керівник апарату районної державної адміністрації, а у разі його відсутності начальник відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Головний розробник визначає посадову особу (не нижче начальника відділу), яка є відповідальною за розроблення та опрацювання проекту доручення, та у разі необхідності, надає пояснення щодо змісту даного документу при його опрацюванні з метою погодження. Відповідальність за достовірність фактичного матеріалу, юридичні адреси та власні назви, назви посад, географічні найменування, дати історичних подій, посилання, цифрові дані тощо покладається на розробників проекту доручення.

Проекти доручень підлягають обов'язковому опрацюванню в загальному відділі апарату районної державної адміністрації. Начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації, на якого покладені функції редагування, разом із візуванням проектів здійснює візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту.

Проекти доручень підлягають обов'язковому опрацюванню у секторі контролю апарату районної державної адміністрації.

Проекти доручень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному секторі апарату районної державної адміністрації. Після візування проекту доручення завідувачем юридичного сектору апарату районної державної адміністрації, здійснюється візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту.

Доручення голови районної державної адміністрації погоджуються не пізніше ніж у триденний термін після їх подання розробником. Опрацювання доручення начальником загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладені функції редагування, працівником сектора контролю апарату райдержадміністрації та завідувачем юридичного сектору апарату районної державної адміністрації здійснюється у термін не більше 4 годин робочого часу кожним.

Якщо під час опрацювання проекту доручення виявлена необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається на доопрацювання розробнику.

При передачі розробником проекту доручення посадовій особі (іншому працівнику, підлеглому цій посадовій особі), яка здійснює візування проекту доручення, здійснюється відмітка (підпис, дата) на окремому аркуші про отримання для погодження, а після розгляду відповідною посадовою особою – про повернення завізованого проекту доручення чи про повернення проекту доручення без візування із посиланням на відповідні зауваження (висновки), які оформляються окремо. Зазначений аркуш зберігається у розробника проекту доручення.

При підготовці проектів доручень голови районної державної адміністрації необхідно дотримуватись наступного:

завдання, що містяться в дорученні, повинні бути чіткими, однозначними, оперативними за змістом та термінами виконання;

в дорученні повинні вказуватись конкретні виконавці завдань та чіткі терміни виконання;

доручення повинно мати пункт, що встановлює основного виконавця, який узагальнює інформацію щодо його виконання та конкретний термін надання узагальненої інформації голові районної державної адміністрації.

Відповідальність за визначення термінів виконання наданих у дорученні завдань покладається на заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, розробника проекту доручення, сектор контролю апарату районної державної адміністрації.

Усі протоколи та доручення, оформлені за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації, підписуються головою районної державної адміністрації.

Відповідальність за оформлення протоколів і доручень за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації, своєчасність доведення їх до сектора контролю апарату районної державної адміністрації та виконавців покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Оформлення протоколів нарад, які проводяться заступниками голови районної державної адміністрації, і підготовка відповідних доручень здійснюється управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.


16.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови районної державної адміністрації та оформлених відповідним дорученням, здійснюється сектором контролю апарату районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у заступників голови районної державної адміністрації, здійснюється керівниками управлінь, відділів та іншими структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальними за виконання, які щотижня доповідають про стан їх виконання на апаратних нарадах у заступників голови районної державної адміністрації.


16.5. Дозвіл на офіційне повідомлення для засобів масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.


16.6. Підготовка нарад та інших заходів за участю іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 року № 1561-12, та Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання в Краснокутській районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.07. 2011 № 196.


16.7. Участь керівництва районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підприємств, установ і організацій у селекторних нарадах обласної державної адміністрації забезпечує відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Після прийняття повідомлення про селекторну нараду електронною поштою відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації повинен проінформувати про участь в селекторній нараді голови районної державної адміністрації, районної ради, або осіб, які будуть їх заміняти, обласну державну адміністрацію через організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації.

Після накладення головою районної державної адміністрації резолюції на повідомлення про селекторну нараду відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації доводить інформацію про проведення селекторної наради до керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, зазначених у резолюції, а також забезпечує участь у селекторній нараді осіб, які запрошуються в районну студію.

З метою підготовки доповіді голови районної державної адміністрації на селекторній нараді керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації готують інформацію про стан справ у районі з питань, винесених на селекторну нараду, та подають її голові районної державної адміністрації за день до проведення селекторної наради.


16.8. Підготовка та проведення зборів адміністративно-господарських активів здійснюється відповідно до планів підготовки, які готуються відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації разом з управлінніми, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, не пізніше ніж за 30 днів до засідання.

План підготовки та проведення зборів адміністративно-господарського активу підписується керівником апарату районної державної адміністрації та затверджується головою районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

У плані підготовки та проведення зборів адміністративно-господарського активу зазначається перелік організаційних заходів, які необхідно здійснити, конкретні терміни їх виконання та відповідальні особи.

Для підготовки та проведення зборів адміністративно-господарського активу готуються такі документи:

список запрошених та список виступаючих;

порядок денний;

порядок ведення;

аналітичні довідки з питань порядку денного;

проект рішення з кожного питання порядку денного.

Терміни підготовки та подачі зазначених документів визначаються планом підготовки зборів адміністративно-господарського активу.

За підсумками зборів активу оформляється протокол, який складається загальним відділом апарату районної державної адміністрації у триденний термін.


16.9. Підготовка проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій, тощо, у тому числі доповідей, покладається на заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) і здійснюється згідно з планами підготовки заходів, які затверджуються головою районної державної адміністрації.


16.10. При підготовці заходів за участю голови районної державної адміністрації за його дорученням можуть готуватися:

тези виступів − на наради, засідання колегії, інших дорадчих органів районної державної адміністрації, урочисті прийоми з нагоди знаменних дат і професійних свят, для робочих зустрічей, поїздок тощо;

доповіді − на урочисті збори, мітинги з нагоди державних свят, інші заходи.

Тези виступів та матеріали для доповідей голови районної державної адміністрації готують структурні підрозділи відповідно до їх компетенції, що здійснюють підготовку вказаних заходів.

Погоджені та завізовані відповідним заступником голови районної державної адміністрації матеріали для виступу подаються не пізніше ніж за
3 дні до проведення заходу керівнику апарату районної державної адміністрації.

Роботу щодо підготовки матеріалів для доповідей голови районної державної адміністрації на урочистих заходах і вітань з нагоди державних свят координує сектор масових комунікацій апарату районної державної адміністрації.

Погоджені і завізовані відповідним заступником голови районної державної адміністрації матеріали для доповіді голови районної державної адміністрації подаються структурними підрозділами районної державної адміністрації відповідно до встановленого строку сектору масових комунікацій апарату районної державної адміністрації, який готує проект доповіді та надає його керівнику апарату районної державної адміністрації не пізніше ніж за 3 дні до проведення заходу, якщо головою районної державної адміністрації не визначено іншого строку.


16.11. Підготовка робочих поїздок керівництва області до району здійснюється згідно з планами підготовки, проекти яких розробляються відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації. Цим відділом формується програма перебування на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо об’єктів відвідування, які погоджуються з відповідними заступниками голови районної державної адміністрації.

Загальне керівництво підготовкою робочих поїздок керівництва області до району здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації.

Відповідальність за підготовку окремих об’єктів і заходів, передбачених програмою перебування, а також документів, визначених планом підготовки, несуть заступники голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації у процесі підготовки робочих поїздок взаємодіє з відповідними структурними підрозділами обласної та районної державних адміністрацій, узагальнює надану структурними підрозділами інформацію і надає матеріали керівництву районної державної адміністрації.

Підготовку робочих поїздок до району керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та їх заступників здійснюють заступники голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.


16.12. Матеріально-технічне забезпечення масових заходів за участю голови районної державної адміністрації та заступників голови районної державної адміністрації, що проводяться поза приміщенням районної державної адміністрації, здійснюється відповідальними особами, визначеними окремим планом підготовки заходу.


16.13. Проведення масових заходів (заходів з нагоди святкових і знаменних дат, меморіальних заходів тощо) за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до плану роботи районної державної адміністрації.

Плани підготовки та проведення масових заходів готують структурні підрозділи районної державної адміністрації відповідно до їх компетенції. Завізовані керівниками структурних підрозділів плани в обов’язковому порядку погоджуються із керівником апарату районної державної адміністрації, начальником відділу організаційної роботи апарату районної деравної адміністрації, підписуються відповідним заступником голови районної державної адміністрації та затверджуються головою районної державної адміністрації.

У разі внесення змін або доповнень плани підготовки та проведення масових заходів потребують повторного погодження.


16.14. Відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації щомісяця складаються списки осіб, день народження яких припадає на наступний місяць, після чого передаються загальному відділу апарату районної державної адміністрації.

Сектор масових комунікацій апарату районної державної адміністрації готує перелік державних, професійних свят і знаменних дат та передає його відділам апарату райдержадміністрації: загальному та організаційної роботи.

Відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації складаються списки осіб, вітання яких заплановане головою районної державної адміністрації з нагоди святкових дат, призначень, нагородження, ювілеїв, днів народження тощо.

Тексти вітань з нагоди визначних подій, ювілейних дат посадовців готують відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Координацію робіт щодо організації вітань посадових осіб органів влади вищого рівня, центральних органів державної виконавчої влади з нагоди державних свят, кадрових призначень, вручення державних нагород, присвоєння почесних звань здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

Надсилання вітань забезпечується загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

Вітання колективів підприємств та організацій району з нагоди знаменних, ювілейних дат, підготовку текстів здійснюють відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації, вітання, присвячені ювілейним датам населених пунктів району − заступники голови районної державної адміністрації відповідно до закріплення.

1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №317 (зі змінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 26. 11. 2012 року №397. від 11. 06. 2013 року №166, від 25. 06. 2013 року №179)
Структура апарату районної державної адміністрації та гранична чисельність працівників апарату районної державної адміністрації
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 01. 2011 №19. Зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №362 регламент каланчацької районної державної адміністрації 1
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату районної...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови райдержадміністрації 25. 08. 2010 року №291. (зі мінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 08. 09. 2011 року №266, від 06. 10. 2011 року №293)
Структура райдержадміністрації та гранична чисельність працівників апарату райдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення
Департаментам Харківської обласної державної адміністрації: економіки і міжнародних відносин, інноваційного розвитку промисловості...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 11. 06. 2013 №167, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05. 11. 2013 року №403, від 20. 01. 2014 року №19

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconВиконання плану роботи Близнюківської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2013 року Протягом ІІ кварталу 2013 року
Положення про колегію, яке затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 26. 09. 2011 р. №514. Розпорядженням голови...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад
Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи