Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. icon

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
НазваРозпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
Сторінка8/8
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.26 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8

ДОВІДКА


про погодження проекту розпорядження ____________________________________________________________________

(назва)


Проект розпорядження розроблено ______________________________________

(найменування структурного підрозділу,

____________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

____________________________________________________________________

(підстава для розроблення)


та погоджено:

без зауважень

_____________________________ ________________________________

(посада) (ім’я та прізвище)


із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

_____________________________ ________________________________

(посада) (ім’я та прізвище)


із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

_____________________________ ________________________________

(посада) (ім’я та прізвище)


Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від ____________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:


____________________________ ______________ ________________________

(найменування посади керівника (підпис) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)


«____» ____________ 201___ р.


Додаток 8

до Регламенту районної

державної адміністрації


ПРОТОКОЛ

узгодження позицій


щодо проекту розпорядження _____________________________________

(назва)


1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції до їх змісту)

Спосіб врахування2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції до їх змісту)

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником_____________________________ ______________ ______________________

(найменування посади керівника (підпис) (ім’я та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)


«____» ____________ 201___ р.


Додаток 9

до Регламенту районної

державної адміністрації


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження ______________________________________________

(назва)


1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, за власною ініціативою тощо) і стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

^ 3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

^ 5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

^ 6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

^ 7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

^ 8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.


____________________________ ______________ _________________________ (найменування посади керівника (підпис) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)


«____» ____________ 201___ р.


Додаток 10

до Регламенту районної

державної адміністрації


^ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження ______________________________________________

(назва)


Зміст положення
чинного розпорядження

Зміст відповідного положення
проекту розпорядження____________________________ ______________ _________________________ (найменування посади керівника (підпис) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)


Додаток 11

до Регламенту районної

державної адміністрації

^ КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


____________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)


Відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від «____» ______ 201_ року № _______, повертається проект розпорядження голови районної державної адміністрації ___________________________________________________________

(назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ______ зазначеного Регламенту.


Додаток: проект розпорядження та матеріали до нього на _______ арк.


^ Керівник апарату

районної державної адміністрації (підпис) (ім’я та прізвище)


Додаток 12

до Регламенту районної

державної адміністрації


ВИСНОВОК

юридичного відділу апарату районної державної адміністрації

до проекту ____________________________________________________________________

(назва)


Проект розпорядження розроблено _______________________________________________

(найменування структурного підрозділу,

_____________________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)


1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:


1) _____________________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

_____________________________________________________________________________

розпорядженням голови обласної та голови районної державних адміністрацій)


2) _____________________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються

_____________________________________________________________________________

недоліки, зокрема логічні та змістові)


2. Узагальнений висновок _________________________________________________

(наводиться узагальнений висновок та пропозиції

_____________________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

_____________________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)


Правову експертизу проекту розпорядження проведено:


___________________________ ___________ _________________________

(начальник юридичного (підпис) (ініціали та прізвище)

відділу апарату районної

державної адміністрації)


«____» ____________ 201___ р.

1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №317 (зі змінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 26. 11. 2012 року №397. від 11. 06. 2013 року №166, від 25. 06. 2013 року №179)
Структура апарату районної державної адміністрації та гранична чисельність працівників апарату районної державної адміністрації
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 01. 2011 №19. Зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №362 регламент каланчацької районної державної адміністрації 1
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату районної...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови райдержадміністрації 25. 08. 2010 року №291. (зі мінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 08. 09. 2011 року №266, від 06. 10. 2011 року №293)
Структура райдержадміністрації та гранична чисельність працівників апарату райдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення
Департаментам Харківської обласної державної адміністрації: економіки і міжнародних відносин, інноваційного розвитку промисловості...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 11. 06. 2013 №167, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05. 11. 2013 року №403, від 20. 01. 2014 року №19

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconВиконання плану роботи Близнюківської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2013 року Протягом ІІ кварталу 2013 року
Положення про колегію, яке затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 26. 09. 2011 р. №514. Розпорядженням голови...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад
Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи