Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області icon

Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області




Скачати 88.81 Kb.
НазваПоложення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області
Дата конвертації13.04.2013
Розмір88.81 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

05.07.2010 р. N 201

зі змінами внесеними

розпорядженням голови

райдержадміністрації

10.05.11 № 136


ПОЛОЖЕННЯ

про управління агропромислового розвитку

Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області


1. Управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області (далі - управління) є її структурним підрозділом, підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації, Головному управлінню агропромислового розвитку обласної держадміністрації і Мінагрополітики.


2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики, розпорядженнями голови Харківської обласної, Краснокутської районної держадміністрацій і Положенням про управління.


^ 3. Основними завданнями управління є:


участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу

агро продовольчого ринку;

участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і

техніки безпеки.

^ 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:


1) аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку відповідної сільської території;

2) сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих

форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі, фермерських і особистих селянських господарств;

3) веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства;

4) сприяє оптимізації територіального розміщення галузей агропромислового виробництва, їх концентрації та спеціалізації;

5) проводить заходи, спрямовані на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;

6) бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин, збереженням меліоративних систем, подає пропозиції адміністрації за результатами проведення

моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

7) організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність і разом з органами місцевого

самоврядування визначає доцільність подальшого утримання та експлуатації таких об'єктів;

8) надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних і правових питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

9) сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств, установ та організацій, проводить моніторинг агро продовольчих ринків, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

10) забезпечує перехід підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства, сприяє вирощуванню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, організації виробництва продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

11) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту

рослин;

12) сприяє освоєнню енергозберігаючих технологій та конкурентних систем ведення землеробства, тваринництва і кормовиробництва;

13) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

14) бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості, оплати праці, сприяє поліпшенню демографічної ситуації на селі;

15) визначає потребу підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників, а також сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів;

16) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарської дорадчої служби, вносить пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально

спрямованих дорадчих послуг;

17) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, цивільного захисту населення і

сільських територій;

18) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони і безпеки праці, пожежної безпеки та

безпеки дорожнього руху;

19) надає консультативну допомогу і приймає участь у підготовці до ярмарок та виставок.

20) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

21) вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства.

22) вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства.


^ 5. Управління має право:


залучати працівників інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;


одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;


організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.


6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.


7. Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Мінагрополітики, Головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації, розпоряджень районної держадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.


Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.


8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Краснокутської районної державної адміністрації за поданням заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та погодженням начальника Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної держадміністрації.


^ 9. Начальник управління:

- Здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

- підпорядковується голові Краснокутської районної державної адміністрації та начальнику Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

- призначається на посаду і звільняється з посади головою Краснокутської районної державної адміністрації за поданням заступника голови районної державної адміністрації та погодженням начальника Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної держадміністрації;


- Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню.

- Визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів. Призначає на посади та звільнення з посад керівників його структурних підрозділів згідно з чинним законодавством. Погоджує структуру та штатний розпис управління

положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління.

- Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання. Керує розробкою проектів програм аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління.

- Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.

- Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління, з іншими структурними підрозділами Краснокутської державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

- Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.

- Забезпечує роботу з ведення діловодства в управлінні.

Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні

- Представляє управління в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності.

- Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та державної служби в цілому.

- Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності управління та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. Залучати фахівців інших виконавчих органів, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

- Представляти інтереси управління на підприємствах установах, організаціях та судах без особистого на це доручення.


10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.


Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова Краснокутської районної держадміністрації в межах виділених асигнувань та

затвердженої граничної чисельності працівників для районної держадміністрації.


Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова Краснокутської відповідної держадміністрації після проведення їх експертизи районним фінансовим управлінням.


11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Керівник апарату

районної державної адміністрації О.Коваленко



Схожі:

Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 21. 05. 2013 №154 положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області І
Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації
Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 12. 09. 2013 №319 положення про управління соціального захисту населення Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області
Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області ( скорочене найменування – усзн краснокутської рда) (далі- управління)...
Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області (нова редакція) 1
Департаментам Харківської обласної державної адміністрації: економіки і міжнародних відносин, інноваційного розвитку промисловості...
Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 11. 2013 №429 положення про відділ економічного розвитку І торгівлі та розвитку інфраструктури краснокутської районної державної адміністрації Харківської області 1
Ації, підзвітний, підконтрольний голові районної державної адміністрації, Департаментам Харківської обласної державної адміністрації:...
Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 09. 2013 №310 положення про архівний відділ Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області (нова редакція)
Харківської області є структурним підрозділом районної державної адміністрації (скорочена назва – архівний відділ Краснокутської...
Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про відділ культури і туризму Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області
Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області, підзвітне та підконтрольне голові районної державної адміністрації,...
Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 09. 04. 2013 №84 положення про фінансове управління Валківської районної державної адміністрації Харківської області
Харківської області (далі – фінансове управління) є структурним підрозділом Валківської районної державної адміністрації, підпорядковується...
Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconПоложення про управління агропромислового розвитку Валківської районної державної адміністрації
Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та Мінагрополітики
Положення про управління агропромислового розвитку Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області iconПро затвердження Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі та розвитку інфраструктури Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області
«Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку місцевої державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи