Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації
Скачати 97.75 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації
Дата конвертації02.08.2013
Розмір97.75 Kb.
ТипРозпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

14.03.2013 №79


ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління

Краснокутської районної державної адміністрації


1. Фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації (скорочене найменування – фінансове управління райдержадміністрації) є структурним підрозділом Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації.


2. Фінансове управління райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.


3. Основними завданнями фінансового управління райдержадміністрації є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Краснокутського району;

складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території Краснокутського району;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів на території Краснокутського району, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.


4. Завданнями фінансового управління райдержадміністрації відповідно до покладених повноважень є:

розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;


визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації;

участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;

організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди;

підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

складання, затвердження тимчасового розпису районного бюджету та розпису районного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

перевірка рішень сільських та селищних рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність бюджетному законодавству;

затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом;

перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів районної державної адміністрації;

здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до районного бюджету;

організація виконання районного бюджету, забезпечення разом з виконавчими комітетами сільських, селищних рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами районної державної


адміністрації надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням відповідних місцевих бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

зведення показників бюджетів, що входять до бюджету району, та подання їх в установлені терміни до Департаменту фінансів Харківської облдержадміністрації;

забезпечення ефективного та цільового використання відповідних бюджетних коштів;

підготовка і надання офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального чи спеціального фонду бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального чи спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

проведення моніторингу змін, що вносяться до відповідного бюджету;

розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках;

проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний бюджетний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

розгляд звернень та прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до нього матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;


зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

участь у підготовленні звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

підготовлення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечення захисту персональних даних;

розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового управління райдержадміністрації;

здійснення інших передбачених законом повноважень.


5. Фінансове управління райдержадміністрації має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів сільських, селищних рад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів Державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів, та звітування про їх виконання;

залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;


скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


6. Фінансове управління райдержадміністрації під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також територіальними органами Державної казначейської служби України, органам державної податкової служби та органами Державної фінансової інспекції України.


7. Фінансове управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з заступником голови Харківської обласної державної адміністрації по питанню фінансів та Департаментом фінансів Харківської облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.


Начальник фінансового управління райдержадміністрації має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з Департаментом фінансів Харківської облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.


8. Начальник фінансового управління райдержадміністрації:

здійснює керівництво діяльністю фінансового управління райдержадміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на фінансове управління райдержадміністрації завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника фінансового управління райдержадміністрації, керівників його структурних підрозділів;

визначає розподіл обов’язків між заступником начальника фінансового управління райдержадміністрації та начальниками структурних підрозділів фінансового управління райдержадміністрації, затверджує положення про структурні підрозділи фінансового управління райдержадміністрації, функціональні обов'язки працівників фінансового управління райдержадміністрації;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання фінансового управління райдержадміністрації, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

звітує перед головою районної державної адміністрації;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління райдержадміністрації, присвоює їм ранги державних службовців,


приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

бере участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, утворених головою районної державної адміністрації, пленарних засіданнях районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;

діє без довіреності від імені фінансового управління райдержадміністрації, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

укладає договори, видає довіреності;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців фінансового управління райдержадміністрації;

забезпечує дотримання працівниками фінансового управління райдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового управління райдержадміністрації;

здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства та цього Положення.


10. Фінансове управління райдержадміністрації є бюджетною установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету.


11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління Краснокутської районної державної адміністрації, у межах виділених асигнувань, кошторис і штатний розпис фінансового управління райдержадміністрації визначає та затверджує Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації як розпорядник коштів, визначений законодавством України.


12. Фінансове управління райдержадміністрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.


Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В. Назарова


/Пісна Н.І./
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 09. 04. 2013 №84 положення про фінансове управління Валківської районної державної адміністрації Харківської області
Харківської області (далі – фінансове управління) є структурним підрозділом Валківської районної державної адміністрації, підпорядковується...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження 20. 06. 2012 Валки №388 Про затвердження Положення про фінансове управління Валківської районної державної адміністрації Харківської області
Ловне фінансове управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від «02» квітня 2013 р. N 154 положення про фінансове управління Близнюківської районної державної адміністрації
Фінансове управління районної держадміністрації далі управління є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюються...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 12. 09. 2013 №319 положення про управління соціального захисту населення Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області
Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області ( скорочене найменування – усзн краснокутської рда) (далі- управління)...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади
Краснокутської районної державної адміністрації, вивчення стану організаційної роботи в структурних підрозділах Краснокутської районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження 20 квітня 2012 року смт Близнюки №479 Про затвердження положення про фінансове управління Близнюківської районної державної адміністрації
«Про затвердження типових положень про Головне фінансове управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I
Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації перейменовано з відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної1адміністрації 16. 01. 2014 №11 положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації ( далі сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 09. 2013 №310 положення про архівний відділ Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області (нова редакція)
Харківської області є структурним підрозділом районної державної адміністрації (скорочена назва – архівний відділ Краснокутської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи