Навчально-методичний посібник Київ 2008 р icon

Навчально-методичний посібник Київ 2008 р
НазваНавчально-методичний посібник Київ 2008 р
Сторінка1/6
Дата конвертації18.05.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6


Національна академія наук України

Київський університет права


Гринько С.В.


Державна реєстрація прав на землю


Навчально-методичний посібник


Київ – 2008 р.

Гринько С.В.

Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: КУП НАНУ, 2008. – 95 с.

Навчально-методичний посібник “Державна реєстрація прав на землю” розрахований на студентів Київського університету права з метою організації навчального процесу студентів, сприяння комплексному та повному оволодінню теоретичними знаннями і практичними навичками з питань реєстраційної діяльності у сфері прав на землю.

Посібник відповідає вимогам і стандартам Вищої школи, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Він включає в себе навчально-тематичний план, програму курсу «Державна реєстрація прав на землю», що містить розгорнутий перелік основних питань за темами лекцій, навчальний план практичних занять, тестові завдання, форму-зразок контрольного завдання, перелік тем рефератів, контрольних робіт, завдання до самостійної роботи, перелік питань на іспит, базові терміни і поняття, список рекомендованої літератури.

Навчально-методичний посібник “Державна реєстрація прав на землю” розрахований на студентів 4-го курсу Київського університету права НАН України.


Рецензент: __________________.


Інформація про автора: Гринько Сергій Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент сектору екологічного права кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права КУП НАНУ, Відмінник освіти України.


Затверджено на засіданні

Вченої ради КУП НАН України Протокол №___від___ __________р.


© Гринько С.В., 2008.

© Київський університет права НАН України


^ ЗМІСТ


Вступ


Земельним кодексом України від 25 жовтня 2001 року та Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 1 липня 2004 року запроваджено ряд новел у правовому регулюванні відносин у сфері реєстрації прав на земельні ділянки, які, у силу відсутності механізмів своєї реалізації у зазначеному кодексі та законі, а також в інших нормативно-правових актах, потребують детального осмислення у контексті чинного законодавства та потреб практики у відповідній сфері.

Характер реформування відносин у сфері реєстрації прав на землю в Україні обумовлює гостру необхідність у комплексному вивченні інституційно-функціональних та процесуально-правових засад реєстрації прав на землю, а також правових аспектів відповідальності у зазначеній сфері за допомогою інструментарію, отриманого внаслідок наукового з’ясування юридичної природи реєстрації прав на землю та юридичної природи реєстрації права власності на нерухоме майно.

Використання застарілих технологій у процесі здійснення реєстрації прав на землю в Україні разом із назрілою необхідністю адекватного розвитку правовідносин у відповідній сфері також обумовлюють потребу в порівняльному вивченні правових аспектів реєстрації прав на землю за законодавством України та законодавством інших країн з метою отримання важливого позитивного досвіду.

Саме тому навчально-методичний посібник “Державна реєстрація прав на землю” розрахований на опанування загальної та спеціальної літератури, а також нормативно-правового матеріалу у сфері реєстрації прав на земельні ділянки у порівнянні з реєстрацією прав власності на нерухоме майно, реєстрацією правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно. Програма курсу пропонує на розгляд питання присвячені поняттю та ознакам державної реєстрації прав на землю та державної реєстрації права власності на нерухоме майно, правовідносинам у сфері реєстрації прав на землю, правовідносинам у сфері державної реєстрації права власності на нерухоме майно, видам реєстрації прав на землю та майно та їх місцю в реєстраційній системі України. В рамках курсу також пропонується розглянути питання щодо правового забезпечення реєстрації прав на землю, права власності на нерухоме майно, а також загальної характеристики реєстрації прав на землю та майно у зарубіжних країнах. Питання, які винесені на розгляд в навчально-методичному посібнику, згруповані у програмі за відповідними темами з зазначенням кількості лекційних годин, годин, що відводяться на практичні заняття та самостійну роботу.

Навчальний план практичних занять передбачає необхідність вирішення студентами задач, спрямованих на поглиблення та закріплення матеріалу курсу за допомогою конкретних казусів. Навчально-методичний посібник “Державна реєстрація прав на землю” передбачає також можливість застосування тестової форми контролю знань, а також написання підсумкової контрольної роботи, форму-зразок якої наведено у методичному посібнику.

Мета дисципліни «Державна реєстрація прав на землю» - формування системи теоретичних знань про юридичну природу реєстрації прав на землю, її поняття, ознаки, види та її місце у реєстраційній системі України, про правовідносини у сфері реєстрації прав на землю у порівнянні з найбільш наближеною процедурою – реєстрацією права власності на об'єкти нерухомого майна.

Завдання дисципліни «Державна реєстрація прав на землю», відображають конкретизацію її мети та полягають у вивченні та аналізі законодавства у сфері реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та у ряді інших країн, законодавства у сфері державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, державної реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно, а також відповідної загальнотеоретичної, спеціально-юридичної, статистичної літератури; у розкритті змісту наукових категорій, необхідних для аналізу юридичної природи реєстрації прав на землю, правових аспектів інституційно-функціонального, процесуально-правового забезпечення останньої та відповідальності у зазначеній сфері; у формулюванні на основі відповідних висновків пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері реєстрації прав на землю.

Об’єктом дисципліни є державна реєстрація прав на землю, а також (у порівняльному аспекті) державна реєстрація прав власності на нерухоме майно, державна реєстрація правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно.

Предметом дисципліни є правовідносини у сфері реєстрації прав на землю та (у порівняльно-правовому аспекті) правовідносини у сфері державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, державної реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно, а також суспільні відносини, що потребують належного правового регулювання у зазначених сферах.

Вивчивши дисципліну «Державна реєстрація прав на землю», студенти повинні знати:

  • розвиток та сучасний стан законодавства України у сфері реєстрації прав на землю;

  • ознаки, поняття, принципи реєстрації прав на землю, юридичну природу реєстрації прав власності на нерухоме майно;

  • процедури та види реєстрації прав на землю, державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, державної реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно;

  • порівняльно-правову характеристику реєстрації прав на землю в Україні та зарубіжних країнах;

вміти:

    • аргументовано відмежовувати реєстрацію прав на землю від інших реєстраційних процедур за правовою природою;

    • правильно застосовувати законодавство у сфері реєстрації прав на землю, державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, державної реєстрації правочинів, предметом яких є земельні ділянки та нерухоме майно;

    • орієнтуватися в земельно-правових документах, задіяних у сфері реєстрації прав на землю.

^ Навчально-тематичний план дисципліни
«Державна реєстрація прав на землю»

^ Назва теми

Лекцій-них (годин)

Прак-тичних (годин)

Самос-тійна робота

Всього

1.

Тема №1: Законодавчі засади державної реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно.


8


6


6


20

2.

Тема №2: Юридична природа державної реєстрації прав на землю та її відмежування від державної реєстрації права власності на нерухоме майно.66416

3.

Тема №3: Правовідносини у сфері реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно.


4


4


2


12

4.

Тема №4: Види та порядок здійснення реєстрації прав на землю та реєстрації права власності на нерухоме майно та їх місце в реєстраційній системі України.2
226

5.

Тема №5: Загальна характеристика реєстрації прав на землю та нерухоме майно у зарубіжних країнах.


4


-4


6
Всього:

24

18

18

60

Форма підсумкового контролю - іспит
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним...
Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету, відділення «Політологія». Львів. 2008. 41с Програма курсу: "місцеве самоврядування"
Була С. П. Місцеве самоврядування. Навчально-методичний посібник для студентів філософського факультету, відділення «Політологія»....
Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconНавчально-методичний посібник для вчителів історії. Жидачів, 2013. 76 с. Матеріали навчально-методичного посібника складені згідно вимог програми з історії загальноосвітньої школи
Площанський В. О. Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії України. Навчально-методичний посібник для вчителів історії....
Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
А – 67 Регіональна економіка: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська...
Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право...
Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Управління витратами: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна...
Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник Київ 2008 р iconНавчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності» (35 годин) Івано-Франківськ «наір» 2013
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи