Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року icon

Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від " " 2010 року
Скачати 141.61 Kb.
НазваЗареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від " " 2010 року
Дата конвертації22.03.2013
Розмір141.61 Kb.
ТипДокументи


ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України

Наказ від 02 лютого 2007 р. № 28/5

Свідоцтво № 19


ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО

Наказ від "____"______2010 року

___________

Директор Департаменту легалізації

об'єднань громадян, державної реєстрації

друкованих засобів масової інформації

та інформагентств

________________О.М. Семьоркіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчим З’їздом Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес Літераторів України"

Протокол №1 від 16.01.2007 року


^ ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО

2-м З’їздом делегованих представників місцевих творчих осередків

Всеукраїнської творчої спілки “Конгрес літераторів України”

Протокол від 06.12.2009 рокуС Т А Т У Т

Всеукраїнської творчої спілки

"Конгрес Літераторів України"


Київ, 2009


ПРЕАМБУЛА


Всеукраїнська творча спілка «Конгрес Літераторів України» утворена шляхом реорганізації (перетворення) з Всеукраїнської громадської організації «Конгрес Літераторів України», яка зареєстрована Міністерством юстиції України 04 листопада 2005 р., свідоцтво № 2326 і є правонаступницею її прав та обов’язків. Всеукраїнська творча спілка «Конгрес Літераторів України» (далі — «Конгрес») є самостійною неприбутковою всеукраїнською творчою спілкою, яка об’єднує на добровільних засадах літераторів, авторів художніх, документальних, науково-популярних, публіцистичних та інших творів. Об’єднання Конгресу відбувається на добровільних засадах на основі єдності інтересів, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчій процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав. Конгрес здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів України, що регулюють діяльність творчих спілок, та цього Статуту.


^ 1. Мета діяльності


1.1 Основна мета діяльності Конгресу — сприяння творчій діяльності літераторів, що є його членами, захист їх авторських прав, честі, гідності, творчої спадщини, професійних та соціальних інтересів, сприяння створенню умов для подальшого творчого зростання та соціальної захищеності молодого покоління літераторів.


^ 2. Завдання і форма діяльності


2.1. Для досягнення основної мети Конгрес Літераторів України виконує такі завдання шляхом сприяння:

- Розвитку та популяризації літературної творчості, творчому використанню народних традицій у розвитку літератури України, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини;

- Вихованню поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів;

- Обміну культурними цінностями, співробітництву між діячами літератури різних країн, національними та міжнародними організаціями культури і мистецтв;

- Перекладу творів української літератури на інші мови та перекладу творів інших народів на українську мову;

- Створенню умов для творчої праці, підвищення професійного та загальнокультурного рівня членів Конгресу;

- Пошуку талантів серед молоді, сприяння їх творчому розвитку, вихованню, оволодінню досягненнями національної та загальнолюдської культури;

- Утвердженню демократичних загальнолюдських цінностей.

2.2. Для досягнення мети та завдань Конгрес в установленому законом порядку здійснює наступну діяльність:

- Розробляє та втілює в життя культурно-мистецькі заходи, проводить конкурси, семінари, конференції, літературні свята, авторські вечори, фестивалі, екскурсії, міжнародні зустрічі літераторів;

- Видає газети, журнали, книги, створює іншу друковану та електронну продукцію для популяризації досягнень української та світової літератури, творчого доробку членів Конгресу;

- Постійно співпрацює з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів, допомагає їм у навчально-виховній роботі, у патріотичному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;

- Здійснює господарську діяльність шляхом заснування видавництв та інших підприємств, утворенню фондів, науково-просвітницьких навчальних та інших закладів і організацій зі статусом юридичної особи.

2.3 Для здійснення творчих завдань, передбачених цим Статутом Конгрес Літераторів України має право:

- Представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;

- Брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;

- Брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціального захисту творчих працівників;

- Представляти членів Конгресу до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;

- Здійснювати заходи з соціальної підтримки та благодійництва;

- Володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власності відповідно до законодавства України;

- На пріоритетність при продовжуванні договору оренди приміщень, які Конгрес орендує під майстер-класи, літературні студії тощо;

- Здійснювати. управління майновими правами членів Конгресу, які є суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав згідно із законом України «Про авторське право і суміжні права».


^ 3. Членство у Конгресі


3.1. Членами Конгресу можуть бути літератори — автори художніх, документальних, науково-популярних, публіцистичних та інших творів, громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають на території України.

3.2. Членами Конгресу можуть бути також літератори, вихідці з України, які проживають за кордоном і виявили бажання вступити до лав Конгресу.

3.3. Члени конгресу повинні дотримуватися вимог Статуту Конгресу, регулярно сплачувати членські внески, брати участь у діяльності творчої спілки.

3.4. Рішення про прийняття до Конгресу і вихід із членства у творчій спілці приймає Президія Конгресу за поданням місцевих творчих осередків. Порядок та процедура прийняття літератора до Конгресу регламентується спеціальним Положенням, яке затверджує Правління.

3.5. Виключення з членів Конгресу можливе у разі грубого порушення вимог Статуту. Таке рішення приймається Правлінням Конгресу.


^ 4. Права та обов’язки членів Конгресу


4.1. Члени Конгресу мають право:

- Брати участь у діяльності Конгресу та у заходах, що він здійснює;

- Вносити пропозиції до органів Конгресу з питань, пов’язаних із його діяльністю;

- Брати участь у загальних зборах та з’їздах, обирати та бути обраним до керівних органів Конгресу, висувати до зазначених органів своїх представників;

- Отримувати інформацію про діяльність Конгресу та його органів;

- Користуватись послугами та пільгами, які може надати Конгрес;

- Звертатись до керівних органів Конгресу для отримання допомоги для здійснення статутних завдань;

- Встановлювати прямі зв’язки з видавництвами України та зарубіжних країн безпосередньо або за посередництвом Конгресу та інших організацій;

- Вільно приймати рішення про подання заяви про вступ до Конгресу та вільно вибувати з нього.

4.2. Члени Конгресу зобов’язані:

- Дотримуватись вимог цього Статуту;

- Брати участь у творчому житті спілки, сприяти вирішенню завдань Конгресу, сприяти виконанню його цілей та завдань;

- Платити щорічні членські внески на загальних підставах;

- Член Конгресу може бути виключений з числа членів Конгресу, якщо він не виконує обов’язки члена Конгресу, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Конгресу, її фінансовому стану та не сплачує членські внески;

- Рішення про виключення приймає Правління Конгресу літераторів України.


^ 5. Організаційна структура Конгресу, його виборні органи управління та їх повноваження


5.1. Найвищим органом Конгресу є З’їзд делегованих представників місцевих творчих осередків, який проводиться раз на три роки за рішенням Правління. Позачерговий З’їзд може бути скликаний Правлінням Конгресу або на вимогу третини членів організації. Правління Конгресу визначає кількість делегатів від місцевих творчих осередків на участь у З’їзді.

5.2. З’їзд вважається чинним, коли в ньому бере участь більше половини обраних делегатів.

5.3. Рішення З’їзду вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад 50 відсотків присутніх делегатів, крім рішень про внесення змін до Статуту Конгресу, про реорганізацію або ліквідацію Конгресу, за які повинні проголосувати ¾ делегатів присутніх на З’їзді. Рішення З’їзду є обов’язковими для виконання членами Конгресу.

5.4.Повноваження З’їзду Конгресу:

- Обговорює найважливіші проблеми діяльності Конгресу, участі членів Конгресу у культурному та громадському житті, визначає перспективні напрямки роботи Конгресу;

- Заслуховує та обговорює звіти Правління, Ревізійної комісії та дає їм оцінку;

- Приймає Статут Конгресу і вносить зміни до нього;

- Обирає відкритим або таємним голосуванням Голову Правління Конгресу, двох Співголів Правління Конгресу, першого заступника Голови Правління Конгресу та двох заступників Співголів Правління, членів Президії, членів Правління, Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Голова Правління, Співголови Правління, перший заступник Голови Правління, заступники Співголів Правління, голови обласних, Київського та Севастопольського міських творчих осередків і голова творчого осередку АР Крим входять до складу Правління за посадою. ;

- Приймає рішення про припинення діяльності Конгресу;

У період між З’їздами вищим органом Конгресу є Правління.

5.5. Повноваження Правління Конгресу:

- Попередньо розглядає та обговорює всі питання, що розглядаються З’їздом;

- Координує діяльність Конгресу між З’їздами, визначає чергові завдання, формує цільові програми діяльності творчої спілки;

- Розглядає та вирішує найважливіші питання діяльності Конгресу за винятком тих, що належать виключно до компетенції З’їзду;

- Здійснює постійний контроль за реалізацією рішень З’їзду Конгресу літераторів України;

- Затверджує кошторис Конгресу;

- Здійснює прийом до членів Конгресу, встановлює розмір членських внесків;

- Висуває кандидатури на присвоєння почесних звань, нагород, присудження літературних премій та інших відзнак;

- Скликає чергові і позачергові З’їзди з власної ініціативи чи на вимогу третини чи більше членів Конгресу та визначає кількість делегатів від місцевих творчих осередків на участь у З’їзді.

5.6. Засідання Правління Конгресу відбувається за рішенням Голови або Співголів Правління Конгресу не менш ніж раз на рік. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. Рішення на засіданні Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління присутніх на засіданні.

5.7. Повноваження Президії Конгресу літераторів України:

У період між засіданнями Правління поточною діяльністю Конгресу керують Президія та Голова Правління. Засідання Президії відбуваються по мірі необхідності, але не менше 1 разу на півроку. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Президія Конгресу:

- Займається всіма поточними справами діяльності Конгресу у перерві між засіданнями Правління, забезпечує виконання рішень З’їзду і Правління;

- Затверджує структурні підрозділи Конгресу (комісії, ради тощо) та їх голів, редакторів газет, журналів, директорів видавництв, керівників інших організацій, заснованих та підпорядкованих Конгресу;

- Координує роботу підрозділів, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю всіх підрозділів Конгресу;

- Затверджує перехід повноважень Голови Правління Конгресу до першого заступника Голови Правління Конгресу у випадку форс-мажорних обставин, визначених чинним законодавством України.

5.8. Повноваження Голови та Співголів Правління Конгресу.

Конгресу. Голова Правління Конгресу:

- Представляє Конгрес в державних органах та громадських організаціях України, а також в інших державах;

- Формує штатний апарат, який працює згідно з правилами внутрішнього розпорядку;

- Скликає та веде засідання Президії та Правління Конгресу та координує їх діяльність;

- Має право першого підпису на всіх фінансових документах.

Співголови Правління Конгресу:

- Представляють Конгрес в державних органах та громадських організаціях України, а також в інших державах;

- За відсутності Голови Правління Конгресу скликають та ведуть засідання Президії та Правління Конгресу та координують їх діяльність.

У разі разі неможливості виконання Головою Правління Конгресу своїх обов’язків у випадку форс-мажорних обставин, визначених чинним законодавством України, за рішенням Президії Конгресу повноваження Голови Правління Конгресу переходять до першого заступника Голови Правління Конгресу включно з правом першого підпису на всіх фінансових документах.

Перший заступник Голови Правління Конгресу виконує обов’язки Голови Правління Конгресу та отримує його повноваження включно до прийняття черговим (позачерговим) З’їздом рішення про обрання нового Голови Правління Конгресу.

5.9. Ревізійна комісія Конгресу обирається З’їздом і звітує перед ним. Ревізійна комісія сама обирає свого Голову та секретаря.

5.10. У компетенцію Ревізійної комісії входить:

- Контроль за виконанням цього Статуту, рішень З’їзду та його керівних органів;

- Перевірка фінансово-господарської діяльності Конгресу, всіх місцевих творчих осередків;

- Контроль за правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв, скарг.

5.11. Результати перевірки Ревізійна комісія виносить на обговорення З’їзду.


^ 6. Правовий статус Конгресу літераторів України


6.1. Конгрес є юридичною особою з моменту реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, веде самостійний баланс, може мати рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням та символіку й іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Правлінням Конгресу. Символіка Конгресу реєструється в установленому законодавством порядку.

6.2. Для досягнення мети своєї статутної діяльності Конгрес має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді.

6.3. Діяльність Конгресу поширюється на всю територію України.

Конгрес має статус Всеукраїнської творчої спілки.

Місцеві творчі осередки Конгресу створюються членами Конгресу в Автономній республіці Крим, областях, містах та районах України згідно законодавства України.

У своїй діяльності місцеві творчі осередки Конгресу керуються своїми Положеннями та цим Статутом. Положення місцевого творчого осередку приймається його вищим керівним органом та затверджується Правлінням Конгресу. Для набуття статусу юридичної особи місцеві творчі осередки Конгресу реєструються в установленому законодавством порядку. Без набуття статусу юридичної особи місцеві творчі осередки легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування.

Повна назва Конгресу:

українською мовою: Всеукраїнська творча спілка «Конгрес літераторів України»;

Скорочена назва Конгресу: українською мовою: ВТС КЛУ

6.4. Конгрес взаємодіє з іншими громадськими та неурядовими організаціями, в тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, що своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Конгресу.

6.5. Конгрес може заснувати свої засоби масової інформації (друковані ограни, телерадіокомпанію тощо), оприлюднювати у мережі Інтернет інформацію про свою діяльність шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій, створювати веб-сайти, веб-протали, розміщувати інформацію на них з метою забезпечення її впливу на літературні та культурні процеси, що відбуваються в державі.

6.6. Місцезнаходження Конгресу (юридична адреса): м. Київ, проспект Тичини, 24, кв. 16.


^ 7. Майно та кошти Конгресу


7.1.Джерелами формування майна та коштів Конгресу є:

- Винагороди за управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

- Рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи. У власності Конгресу можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, а також інше майно, кошти, придбане на законних підставах, необхідне для здійснення статутної мети Конгресу;

- Кошти та інше майно, передане його засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;

- Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Конгресом госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

7.2. Конгрес має право здійснювати відносно майна та коштів, що перебувають у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

7.3. Конгрес самостійно вирішує питання ведення господарської діяльності, визначення умов оплати праці працівників апарату Конгресу, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

7.4. Внески до Конгресу можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, інтелектуальною власністю, роботами, послугами та з інших джерел, не заборонених законодавством України, шляхом передачі Конгресу відповідних коштів, майна, власності, надання послуг тощо.

Розмір та порядок внесення вступних та членських внесків встановлюється і змінюється відповідним Положенням, яке розробляється Президією та затверджується Правлінням Конгресу.

7.5. Конгрес є власником майна, що йому належить, здійснює відповідно до законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває в його власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності.

7.6. Конгрес самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання фінансової допомоги. Структура та кошторис використання коштів розробляються Президією і затверджується Правлінням згідно з відповідним Положенням.


^ 8. Міжнародні зв’язки Конгресу літераторів України. Діяльність Конгресу за кордоном


8.1. Конгрес відповідно до статуту може засновувати міжнародні організації чи об’єднання, або вступати до них, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

8.2. Відповідно до міжнародних договорів України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» та інших нормативно-правових актів Конгрес може безпосередньо здійснювати діяльність за межами України в інтересах держави та Конгресу літераторів України.


^ 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Конгресу


9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Конгресу здійснюється та затверджується рішенням З’їзду.


^ 10. Припинення діяльності Конгресу


10.1. Припинення діяльності Конгресу може бути здійснене шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

10.2. Реорганізація Конгресу здійснюється за рішенням З’їзду. У разі реорганізації усі права та обов’язки переходять до правонаступників. Конгрес не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

10.3. Ліквідація Конгресу здійснюється у випадках:

- прийняття відповідного рішення З’їзду,

- за рішенням суду.

10.4. Для ліквідації Конгресу органом, що прийняв рішення про ліквідацію Конгресу, створюється ліквідаційна комісія, яка діє відповідно до рішень органу, який прийняв рішення про ліквідацію, та чинного законодавства.

10.5. Конгрес вважається ліквідованим з моменту внесення запису до державного реєстру.

10.6. Майно та кошти Конгресу, що залишилися після здійснення заходів по ліквідації Конгресу, передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються за рішенням суду в доход бюджету.

Схожі:

Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconНаказ №81 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р за №620/9219 Зміни тексту: Наказ зареєстровано №1290/14557 20.
Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconНаказ №432 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2007 р за №1310/14577
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30. 08. 2007 №1076 (1076-2007-п) "Про внесення змін до постанов Кабінету...
Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconЗареєстровано дубровицьким районним управлінням юстиції Рівненської області Наказ № від 2008 року Свідоцтво № Начальник Дубровицького районного управління юстиції Рівненської області І. Ю. Васінська затверджено

Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconНаказ №346/2 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Харківській області 29. 10. 2007 за №41/963 Про затвердження Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Харківській області,
Головного управління юстиції у Харківській області від 06. 12. 2007 №419/2, від 08. 05. 2008 №235/2, від18. 09. 2008 №522/2, від...
Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconНаказ №348/70 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р за №800/3240 Зміни тексту: Наказ Міносвіти №64/12 12. 03. 1999 Наказ мон №80/16 21. 02. 2001 На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" наказуємо
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconНаказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 лютого 2009 року n 77 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 24 вересня 2008 року n 586 "Про внесення змін...
Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconНаказ №214 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 р за №1089/18384 Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця
Наказами Головного управління державної служби №300 (z1261-10 ) від 29. 11. 2010 №176 (z0973-11) від 19. 07. 2011}
Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від \" \" 2010 року iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи