Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт icon

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт
Скачати 92.82 Kb.
НазваПостановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт
Дата конвертації03.08.2013
Розмір92.82 Kb.
ТипДержавний стандарт

Т. В. Юрченко, зав. НМЦ іноземних мов,

Л. Я. Русінова, методист НМЦ іноземних мов.


Рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 1-му класі загальноосвітніх шкіл у 2012/2013 навчальному році


Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти, який впроваджується з 1 вересня 2012 року.

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає соціалізацію особистості молодшого школяра та ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Протягом всього періоду навчання в початковій школі, як зазначено у стандарті, учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

Сьогодні в умовах розширення багатосторонніх міжнаціональних контактів завдання підвищення якості опанування іноземних мов набуває першорядного значення.

Відповідно до Базового навчального плану початкової загальної освіти, починаючи з 1-го класу в загальноосвітніх навчальних закладах передбачено обов’язкове вивчення іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) (1 година на тиждень). Вибір іноземної мови здійснюється загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням наявності відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних).

Відповідно до структури шкільної іншомовної освіти початковий етап визначається 1-4-ми класами.

Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі – формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів.

Початковий етап навчання іноземної мови в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення, відбувається становлення засад для формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь в аудіюванні, говорінні, читанні й письмі у межах програмних вимог.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

- забезпечення правильної вимови і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;

- оволодіння найбільш уживаною лексикою в межах визначеної тематики і сфери спілкування;

- отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його в процесі усного спілкування;

- навчання розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

- сприяння участі у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);

- формування уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;

- оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;

- розвиток навичок правильного написання слів, словосполучень, речень і текстів;

- засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

Іноземна мова передбачає наскрізне вивчення, тому для її викладання ідеальнопідійде фахівець с дипломом вчителя початкової школи з правом викладання іноземної мови.

Успішне навчання дітей молодшого шкільного віку неможливе без урахування психофізичних вікових особливостей. У віці шести років діти:

- швидко розвиваються як особистості;

- природно допитливі;

- навчаються різноманітними шляхами, придивляючись, слухаючи, імітуючи та інше;

- люблять гратися і щось уявляти;

- намагаючись щось пояснювати, використовують невербальні засоби;

- промовляють рідною мовою те, що роблять, що допомагає їм чомусь навчиться;

- можуть досить точно імітувати звуки, які вони чують, та копіювати інтонації дорослих;

- полюбляють багаторазово повторювати те саме;

- можуть зосереджуватись тільки на короткий час, потребують різноманітності;

- не здатні зрозуміти граматичні правила або пояснення щодо структури мови.

Мовна освіта – важливий інструмент життєдіяльності людини в полікультурній і мультилінгвальній спільноті людей.

Головне завдання на початковому етапі – розвивати позитивну мотивацію до вивчення іноземних мов (це найважливіший психологічний фактор успішного вивчення іноземних мов) через інтерес до пізнання навколишнього світу. Необхідно формувати в учнів здатність і готовність до іншомовного навчання на наступному етапі основної школи.

Гостро постає питання: як зацікавити малюка, як зробити кожний урок іноземної мови для нього відкриттям, новим кроком в пізнаванні навколишнього світу? Як організувати роботу на уроці таким чином, щоб кожний учень ставав учасником навчального процесу протягом всього уроку? Як створити успішне навчальне середовище? Найкращий шлях – це систематичне та наполегливе встановлення чітких параметрів поведінки на уроці.

Методисти пропонують застосовувати Правило трьох R (rules, routines, responsibilities).

По-перше, встановити чіткі та лаконічні правила (rules) поведінки на уроці та неухильно їх дотримуватися. Правила дозволять встановити і утримувати поведінку учнів у визначених межах. Аби діти легко і невимушено включилися до шкільної системи, правила поведінки варто вводити поступово (їх дотримання можна очікувати лише наприкінці першого семестру). Радимо обговорювати і встановлювати правила поведінки разом з дітьми і записувати їх у формі побажання або пропозиції. За невиконання правил не треба карати, краще виявити подив або незадоволення.

По-друге, створити ритуальний візерунок (routines) етапів уроку, який встановлює їх послідовність, форми організації різних видів діяльності, що дозволяє учням почувати себе безпечно (учні знають, що відбувається і що відбуватиметься), а вчителю - уникнути довгих пояснень. Ритуал може встановлювати:

- традиційну розминку на початку уроку (наприклад, римовка або зарядка);

- роботу в тематичних куточках (наприклад, при роботі з казкою діти сідають у півколо, а коли розфарбовують – сідають за стіл, вкритий клейонкою);

- закінчення та початок виконання вправ за відповідним сигналом (наприклад, звучання певної мелодії).

По-третє, виконання учнями певних обов’язків (responsibilities), таких як допомога вчителю при роздаванні карток, зошитів або відповідальність за вживання тільки іноземної мови під час роботи в парах, що допомагає відчути своє залучення до навчального процесу.

Дотримання цих правил потребує терпіння та наполегливості.

Деякі поради вчителям:

1. Першокласникам потрібен час, щоб звикнути до шкільного життя. Підтримуйте та підбадьорюйте їх.

2. Спілкування – це найважливішій компонент навчального процесу. Дослухайтесь та реагуйте на зміст висловлювання дитини, а не на його форму.

3. Маленький учень потребує індивідуальної уваги, відчуття того, що вчитель до нього ставиться як до особистості, а не як до частини групи. Звертайтесь до кожного персонально.

4. Жести – важливий інструмент роботи з малюками, які ще самі висловлюються мімікою, мовою тіла. Супроводжуйте свої інструкції, пісні, розповіді, малюнки жестами і мімікою, що полегшить розуміння їх значення.

5. Діти навчаються шляхом надбання досвіду через п’ять сенсорів і не розуміють абстрактних понять. Використовуйте TPR в різноманітних ситуаціях.

6. Молодші учні можуть довгий час абсорбувати мову до того, як зможуть щось продукувати. Не примушуйте їх говорити іноземною мовою. Багаторазове повторення пісень, римівок, сталих виразів в іграх, хорова робота допоможуть дитині заговорити іноземною мовою без стресу.

7. Принцип розвиваючого навчання, що покладений в основу сучасного навчання іноземної мови, припускає розвиток розумових здібностей дитини різними природними для цього віку шляхами. Моторика дрібних м’язів рук безпосередньо пов’язана з діяльністю мозку. Вирізання ножицями, розмальовки картинок, виліплювання, складання пазлів, наклеювання стікерів та подібні види діяльності сприяють кращому запам’ятовуванню слів, виразів іноземної мови.

8. Діти цього віку ще не звикли працювати в парах або групах. Важливо навчати їх кооперації. Гра допоможе підготуватись до реалій життя, розвиває креативність, формує навички соціалізації. У першому класі на уроці іноземної мови найбільш вдалими будуть такі види навчальної діяльності, як пісні, чанти, римівки, казки, драматизація, завдання, в яких треба порівнювати малюнки, знаходити заховані предмети, сортувати предмети за якоюсь ознакою.

9. Велика кількість учнів в класі, відсутність помічника вчителя, необхідність ретельної підготовки декількох завдань до кожного уроку, які потребують великої кількості роздавального матеріалу та наявності реальних предметів в класі, а також підготовка «бонусних» завдань для учнів, які швидко справляються з основним завданням, є завеликим навантаженням на вчителя. Залучайте батьків, які воліють допомагати, до організації навчального процесу.

10. Експонуйте в класі роботи учнів, це підвищує їх самооцінку і створює відчуття успіху. Хваліть дітей якомога частіше!

Організація уроків в перших класах

- Урок повинен мати комунікативну спрямованість.

- Тривалість уроку – 35 хвилин.

- Увага дітей короткочасна, тому необхідно кожні 5-7 хвилин змінювати види роботи на уроці.

- Діти енергійні і потребують постійного руху. Регулярно змінюйте рухливі ігри на спокійні види діяльності.

- Створюйте ситуації позитивної мотивації до вивчення іноземних мов. Показуйте дітям, що ви працюєте з ними з радістю, що ви впевнені в їх успіху. Діти також будуть працювати з радістю та насолодою.

- Розробіть уніфікований початок уроку (established routine).

- Формуйте одні й ті ж вміння та навички, використовуючи активні, різноманітні форми і види роботи. Однак, можна використовувати одну гру на кількох уроках, дітям це подобається. Варіюйте групові, парні, індивідуальні форми роботи.

- Підтримуйте контакт з групою та кожним учнем протягом всього уроку, використовуючи рухи, міміку (так званий Body Language) та емоційну мову (говоріть то голосно, то тихо, в різній тональності). Дайте можливість кожному учню брати активну участь в уроці.

- Діти сприймають та пізнають оточуюче дотиком. Дозволяйте їм торкатися іграшок, предметів, тримати в рухах картки, предмети, картинки, а також малювати, виготовляти наочність своїми руками.

- Використовуйте ляльковий театр або маски. Часто сором’язливим дітям важко говорити на людях, але вони можуть висловлюватись, ховаючись під маскою персонажа або говорити від імені ляльки.

- Використовуйте елементи читання, аудіювання, письма і говоріння інтегровано.

- Оцінюйте учнів вербально і тільки позитивно!

- Не давайте домашнє завдання, але натомість запропонуйте спитати вдома батьків англійською мовою, як їх звуть, що в них є, якого кольору тощо.

- Дотримуйтесь принципу усного випередження, а також випередження рідної мови.

З перших уроків доцільно говорити іноземною мовою в нормальному темпі, але залишати дітям час на осмислення інформації. Правильна інтонація та наголос в мовленні вчителя будуть віддзеркалені учнями. Не забувайте про здатність дітей до імітації!

Поступово вводіть та накопичуйте лексику класного вжитку. Намагайтеся давати всі інструкції та ставити запитання іноземною мовою. Використовуйте прості вирази для організації роботи в класі, повторюйте їх з уроку в урок, підкріплюйте сказане діями, рухами, виразом обличчя, малюнками, щоб діти водночас чули інструкцію і бачили, що вона означає. Якщо необхідно дати інструкції чи пояснення рідною мовою, спочатку скажіть речення іноземною мовою, повторіть швиденько рідною мовою, і знову іноземною мовою («Sandwich language»).

Починаючи з першого класу, доцільно залучати учнів до проектної діяльності. Програмою передбачено виконання міні-проектів «Моя родина», «Моя улюблена тварина», «Мій клас». Міні-проекти – це доступні творчі завдання, що виконуються на уроках та в позакласній діяльності з іноземної мови у формі колективних творчих справ.

Для загальноосвітніх закладів з національним складом учнів, де викладання здійснюється мовою національних меншин, доцільно спиратись на досвід, який діти вже мають, опанування мовою, відміною від материнської. У нагоді стане ведення мовного портфоліо.

Особливості викладання іноземних мов у 2012/2013 навчальному році висвітлено в Інструктивно-методичному листі Міністерства освіти науки, молоді та спорту України «Про вивчення іноземних мов у 2012/2013 навчальному році».

Перелік типових навчальних планів, програм і підручників знаходиться на сайті Міністерства освіти науки, молоді та спорту України (режим доступу: mon.gov.ua).

Рекомендуємо використовувати сайти з безкоштовними матеріалами, які допомагають дітям, вчителям і батькам при вивченні іноземних мов:

www.learnenglishkids.britishcouncil.org

http://pearsonlongman.com/young_learners/teachers/parents-help.html

www.macmillan.com

www.oup.com/elt

www.expresspublishing.co.uk/elt

www.cambridge.org/elt

www.elt.heinle.com

www.coe.int

www.goethe.de/kiev


Література


1. Read Carol. The Challenge of Teaching Children. British Council, Berlin, 1998.

2. Dawson Nick. Usefull Tips for Primary Teachers, Pearson Education, 2002.

3. Reilly Vanessa, Sheila M. Ward Very Young Leaners, Oxford University Press, 1997.

4. Slattery Marry, Willis Jane. English for Primary Teachers, Oxford University Press, 2001.

5. Коваленко О. Я. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2012/2013 навчальному році.

Схожі:

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconПостановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти,...
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconПостановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт
Рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 1-му класі загальноосвітніх шкіл у 2012/2013 навчальному році
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconПостановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392затверджено новий державний стандарт
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної...
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconПостановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 11 року №462 затверджено державний стандарт
Гуманізація взаємовідносин учителя та учня в початковій школі в контексті впровадження нових державних стандартів підготувала практичний...
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1717
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconКабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 Відповідно до статті 31 закон
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня...
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України. 2005
Державний стандарт початкової загальної освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України. – 2005
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconНаказ №430 Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня...
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconПро виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня...
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 затверджено новий державний стандарт iconПро виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи