Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів icon

Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів
Скачати 204.91 Kb.
НазваРеферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів
Дата конвертації03.03.2014
Розмір204.91 Kb.
ТипРефератРеферат на тему

Модальні дієслова (Modal Verbs)


МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (MODAL VERBS)

В англійській мові є група дієслів (can, may, must, ought, shall, should, will, would, need, dare), які називаються модальними. Ці дієслова не мають усіх основ­них форм, властивих іншим дієсловам, і тому вони ще називаються недостатніми (Defective Verbs).

Модальні дієслова не вживаються самостійно, а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова:

І can help you. Я можу допомогти вам.

Не must go there. Він мусить іти туди.

Без інфінітива іншого дієслова модальні дієслова вжи­наються лише тоді, коли інфінітив зрозумілий з контексту:

Can you do it? Yes, I can. Ви можете зробити це?

Так.

І wanted to open the Я хотіла відчинити вікно,
window but I couldn't. але не змогла.

Модальні дієслова не виражають дії або стану, а лише можливість, необхідність, бажаність, імо­вірність, сумнів, дозвіл, заборону, здат­ність виконання дії, позначеної інфінітивом.

У модальному значенні вживаються також дієслова to have і to be.

Модальні дієслова мають ряд особливостей:

 1. Модальні дієслова не мають форм інфінітива, діє­
  прикметника і герундія (див. § 160), а тому не мають
  окладних часових форм — майбутнього часу, тривалих
  і перфектних часів.

 2. Після модальних дієслів інфінітив вживається без
  частки to.

Виняток становлять дієслова to be і to have у модально­му значенні та дієслово ought, після яких інфінітив вживає­ться з часткою to, а також дієслова need і dare, після яких інфінітив може вживатися з часткою to і без неї.

3. У третій особі однини теперішнього часу модальні
дієслова не мають закінчення -(e)s:

He may come tomorrow. Можливо, він прийде за­втра.

4. Питальна й заперечна форми теперішнього і мину­лого часу модальних дієслів утворюються без допоміжного дієслова to do.

У питальній формі модальні дієслова ставляться перед

підметом:

^ May I come in? Можна ввійти?

У заперечній формі після модальних дієслів вживається заперечна частка not:

You should not do it. Вам не слід цього робити.

^ Can у теперішньому часі пишеться разом з часткою not:

Не cannot dance. Він не вміє танцювати.

В усному мовленні у заперечних реченнях вживаються переважно скорочені форми модальних дієслів:

cannot — can't [ka:nt] will not — won't ['wount]

could not — couldn't ['kudnt] should not — shouldn't [‘Sudnt]

may not — mayn't ['meint] would not — wouldn't ['wudnt]
might not — mightn't ['maitnt] ought not — oughtn't [o:tnt]

must not — mustn't [mAsnt] need not — needn't ['ni:dnt]

shall not — shan't [fcunt]

Дієслово can

Дієслово can має дві форми: теперішній час can і минулий час could:

І can swim. Я вмію плавати.

Не could read when he was five years old. Він умів читати, коли йому було п'ять років.

^ Could часто вживається також як форма умовного способу — Subjunctive II. У цьому значенні could у сполу­ченні з неозначеним інфінітивом (Indefinite Infinitive) вживається відносно теперішнього або майбутнього часу, а в сполученні з перфектним інфінітивом (Perfect Infin­itive) минулого часу:

^ Could you eat now? Ви могли б зараз їсти?
(Hemingway)

І could learn Latin very Я могла б вивчити ла-

soon. (Eliot) тинську мову дуже скоро.

You could have gone to Ти міг би піти в бібліоте-

the library yesterday. ку вчора.

Дієслово сап виражає фізичну або розу­мову здатність, уміння або можливість виконати дію в теперішньому (сап) або минулому (could) часі:

Не can lift this weight. Він може підняти цю

вагу.

Can you see anything? Ви що-небудь бачите?

І can read French. Я можу читати фран-

цузькою мовою.

І couldn't solve the prob- Я не зміг розв!язати за-
lem. дачі.

You can buy this book; it Ти можеш купити цю
is on sale now. книжку; вона зараз у про-

дажу.

Після форми could у цих значеннях може вживатися перфектний інфінітив, який вказує на те, що дія, яка могла відбутися, не відбулася:

You could have bought Ти міг купити цю книжку, вона була в продажу

this book; it was on sale, (але не купив).


Не could have guessed it. Він міг здогадатися про

це (але не здогадався).

Дієслово сап не має майбутнього часу. Замість сап вживається сполучення to be able бути спроможним: інфі­нітив після нього вживається з часткою to. Вираз to be able іноді вживається також відносно теперішнього і минулого часу:

Perhaps this young man Можливо, цей молодий чоловік зможе

will be able to help you. допомогти вам.


She wasn't able to Вона не могла відпові-
answer. дати.

Дієслово can вживається для вираження до­зволу або заборони (в заперечній формі).

You can use dictionaries. Можете користуватися

словниками.

You can't use dictionaries. Словниками користува­тися не можна.

Can I sit with you for а Можна мені трохи посидіти з вами?
little? (Greene)

Can I come in? (Dreiser) Можна ввійти?

Форма could у значенні дозволу вживається лише в питальних реченнях для вираження ввічливого прохання:

Could I take your pen? Можна мені взяти вашу

ручку?

Дієслово сап вживається для вираження сум­ніву, здивування, невіри. У цих значеннях воно вживається лише в питальних і заперечних реченнях, але з різними формами інфінітива.


^ Дієслово may

Дієслово may має дві форми: теперішній час may і минулий час might.

Але в значенні минулого часу дійсного способу форма might вживається дуже рідко, головним чином у підрядних реченнях за правилом послідовності часів:

Не asked the doctor if he Він запитав лікаря, чи
might use his telephone, йому можна скористатися
(Hemingway) його телефоном.

Дієслово may найчастіше виражає припу­щення з відтінком сумніву, невпевненості. У цьому значенні may вживається у стверджувальних і заперечних реченнях з усіма формами інфінітива.

Indefinite Infinitive з дієсловом may звичайно виражає дію, що стосується майбутнього часу:

She may come back. Може, вона повернеться.

Сполучення may з Continuous Infinitive виражає при­пущення, що дія відбувається в момент мовлення:

Не may be waiting for Можливо, він чекає на
you. вас.

Якщо дієслово не вживається в формі Continuous, то дія, що стосується теперішнього часу, позначається фор­мою Indefinite Infinitive:

She may know about it. Можливо, вона знає про

це.

They may be at school Можливо, вони зараз
now. у школі.

Perfect Infinitive вказує на те, що припущення тут стосується лише минулого часу:

І may have put it on the Може, я поклав його на
table. столі.

Дієслово may, як і сап, вживається для вира­ження можливості виконати дію, що залежить від певних обставин. У цьому значенні may вживається лише у стверджувальних реченнях з неозначеним інфі­нітивом:

You may go there by train. Ви можете поїхати туди поїздом.

Форма might у цьому значенні вживається як Subjunc­tive II.

You might find him in be- Ви могли б застати його
tween eleven and twelve. між одинадцятою і двана-
(Dreiser) дцятою годинами.

Перфектний інфінітив після might вказує на те, що дія, яка могла б відбутися, не відбулася:

І might have stayed at Я міг би залишитися
home. вдома.

Дієслово may з неозначеним інфінітивом вжива­ється для вираження дозволу:

You may go — with whom Можеш іти з ким хочеш.

you will. (Hardy)

May I use your phone? Можна скористатися ва­шим телефоном?

Форма might вживається в питальних реченнях для вираження ввічливого прохання:

^ Might I speak a word to Дозвольте звернутися до вас.
you? (Shaw)

Заперечна форма may not означає заборону, але вона рідко вживається. У таких випадках звичайно вжива­ється заперечна форма дієслова must (іноді сап):

 • May we use dictiona ries? — Можна користуватитися словниками?

 • No, you must not. — Hi, не можна.

Дозвіл або заборону можна виразити також за допомо­гою словосполучень to be allowed і to be permitted, які

вживаються замість may стосовно дії у минулому або май­бутньому часі:

We were allowed to use Нам дозволяли користу-

dictionaries. ватися словниками.

We shall be allowed to Нам дозволять користу-

use dictionaries. ватися словниками.

Для вираження докору, несхвалення, осуд у звичайно вживається лише форма might:
You might be more atten- Ти міг би бути уважні-
tive. шим (зараз).


У всякому разі ти мог­ла б написати мені хоч кіль­ка слів (але не написала).
Perfect Infinitive після форми might виражає докір з приводу того, що дія не відбулася в минулому.

You might have written me a little something, any­how. (Dreiser)


^ Дієслово must

Дієслово must має лише одну форму. Дія, ви­ражена інфінітивом у сполученні з must, може стосуватися теперішнього { майбутнього часу:

Не must be at school now. Зараз він мусить бути

в школі.

She must come tomorrow. Вона має прийти завтра.

^ Must може стосуватися минулого часу в додаткових підрядних реченнях, якщо дієслово-присудок головного речення стоїть у минулому часі:

Не told that she must соn- Він сказав, що вона по-
sult a doctor. винна порадитися з лікарем.


Щоб потрапити на поїзд, я мушу встати о 6 годині.

Чи треба нам приходити в школу завтра?
Дієслово must виражає обов'язок, необ­хідність. У цьому значенні must вживається у ствер джувальних і питальних реченнях лише з неозначеним інфінітивом:

То catch the train I must get up. at six.


Must we come to school tomorrow?


Для вираження необхідності стосовно минулого і май­бутнього часу вживається дієслово to have у відповідних часових формах:

But he had to wait a quar- Але він мусив чекати

ter of an hour. (London) чверть години.

I shall have to pay him Мені доведеться щось

something. (Wilde) заплатити йому.

У заперечних реченнях must виражає з а б о р о-н у. У цьому значенні must вживається лише з неозначе­ним інфінітивом:

You must not talk aloud У читальному залі не до-
in the reading-hall. зволяється голосно розмовляти.

Коли йдеться про те, що нема потреби, необхідності виконати дію, вживають заперечну форму дієслова need — need not (needn't) або заперечну форму модального діє­слова to have:

Треба нам приходити в школу завтра? — Ні, не треба.

Не обов'язково вчити цей вірш напам'ять.

Must we come to school tomorrow? No, you needn't.

You don't have to learn

the poem by heart.

Дієслово must вживається для вираження н а казу і поради. У цих значеннях воно вживається у стверджувальних і заперечних реченнях з неозначеним інфінітивом:

Tomorrow you must come Завтра ви повинні прийти
to school at eight. до школи о восьмій годині.

You must not read this book. He треба читати цієї книжки. Вона

It is not interesting. нецікава.

Дієслово must вживається для вираження припущення, що межує з упевненістю. У цьому зна ченні must вживається лише в стверджувальних реченнях, але з усіма формами інфінітива.

Сполучення must з Continuous Infinitive виражає при­пущення, що дія відбувається в момент мовлення або протягом теперішнього періоду часу:

They must be surrounding Вони, напевно, оточують
the house. (Heym) будинок.

Якщо дієслово не вживається у формах Continuous, то припущення стосовно теперішнього часу виражається сполученням must з неозначеним інфінітивом:

Не must be eighty years Йому, напевно, вісімде-
old. (Hemingway) сят років.

Сполучення must з Perfect Infinitive виражає припу­щення, що дія відбулася в минулому:

She must have caught Вона, напевно, застуди-
cold, лася.

She looked on the shelf Вона подивилась на по-

but the money wasn't there, лицю, але грошей там не

Mabel must have taken it. було. Певна річ, їх узяла

(Abrahams) Мейбл.

Дієслово must не вживається для вираження припу­щення стосовно майбутнього часу. Припущення щодо майбутніх дій можна висловити за допомогою слів evi­dently, probably або виразів to be sure, to be likely, to be unlikely та ін.:

He is not likely to return Він навряд чи скоро no-
soon, вернеться.

Evidently she'll be late. Напевно, вона запізни­ться.

Треба пам'ятати, що must у значенні припущення не вживається у заперечних реченнях. Для вираження при­пущення із заперечним значенням вживаються слова evi­dently, probably:

Evidently he doesn't know Він, напевно, не знає ва-
your address. шої адреси.

^ Дієслова should і ought

Дієслова should і ought майже не різняться за значенням. Кожне з них має лише одну форму. Should вживається з інфінітивом без частки to. Після ought інфі­нітив вживається з часткою to.

Дієслова should і ought виражають моральний обов'язок (з точки зору того, хто говорить) .пораду, рекомендацію. У цих значеннях should і ought вжи­ваються з різними формами інфінітива.

Сполучення should і ought з Indefinite Infinitive вира­жають дію стосовно теперішнього або майбутнього часу:

You ought to go to the Вам слід більше ходити

movies more. (Hemingway) в кіно.

Kate is in hospital. You Катя у лікарні. Ви б від-

should visit her. відали її.

Continuous Infinitive з should/ought виражає дію сто­совно теперішнього часу, іноді стосовно моменту мовлення.

You oughtn't to be work- Вам не треба було б пра-

ing for those people. цювати у тих людей.
(Dreiser)

І think we ought to be Я думаю, нам треба ви-

starting. (Galsworthy) рушати.

Сполучення Perfect Infinitive з дієсловами should і ought у стверджувальній формі означає, що дія, бажана на думку того, хто говорить, не відбулася. Заперечна форма should і ought у сполученні з Perfect Infinitive вира­жає дію, що відбулася як небажана з точки зору того, хто говорить:

You should have sent her Вам слід було послати її

to school. (Bronte) до школи.

Не ought to have waited Йому слід було почекати

for you. (Shaw) на вас.

You shouldn't have left Вам не слід було зали-

her. (Greene) шати її.

We have done things we Ми робили те, чого не

ought not to have done. треба було робити.
(Shaw)

Дієслова should і ought іноді вживаються для вираження припущення з відтінком упевне­ності. Проте в цьому значенні частіше вживається діє­слово must:

Не ought to be able to do Він, мабуть, зможе щось

something. (Hemingway) зробити.

You ought to be a happy Ви, певно, щаслива дру-

wife. (Hardy) жина.

Дієслово should вживається в риторичних за­питаннях з питальним словом why для вираження поди­ву, сильного здивування, обурення:

Why should I feel guilty Чому я маю почувати се-

about it? (Braine) бе винним у цьому?

Why shouldn't I go for А чому б мені не піти на

a walk? (Greene) прогулянку?

Модальне дієслово to have

Дієслово to have, вжите як модальне, виражає необхідність чиобов'язковість дії, зумовленої обставинами.

На відміну від інших модальних дієслів, дієслово to have має форми інфінітива, дієприкметника і герундія і може вживатися в часових формах, яких не мають інші модальні дієслова, зокрема в майбутньому часі. З модаль­ним дієсловом to have вживається лише Indefinite Infin­itive з часткою to:

І have to get up the next Завтра вранці я маю

morning at seven. (Dreiser) встати о сьомій годині.

І had to sell most of my Я змушений був продати

things. (Heym) більшість своїх речей.

You'll have to go home Вам доведеться зараз пі-

now. (Parker) ти додому.

Питальна й заперечна форми модального дієслова to have у Present Indefinite і Past Indefinite утворюються з допоміжним дієсловом to do:

^ Do we have to sleep with Ми мусимо спати з ним

him in here? (Maltz) тут?

You don't have to go in. Вам не обов'язково захо-

(Hemingway) дити.

You did not have to think Вам не треба було дума-

about it. (Hemingway) ти про це.

В українській мові дієслово мати також вживається в значенні мусити.

В усному мовленні вираз to have got також вживається в модальному значенні і виражає необхід­ність чи обов'язок, зумовлені обставинами:

I've got to get up early. . Мені треба встати рано.

Питальна й заперечна форми утворюються, як відпо­відні форми Present Perfect:

Have you got to get up early? I haven't got to get up early.

Вираз to have got у модальному значенні практично вживається лише в теперішньому часі.

^ Модальне дієслово to be

Дієслово to be як модальне вживається лише в двох часах: Present Indefinite і Past Indefinite.

Не is to come at five. Він має прийти о 5 годині.


Не was to come at five. Він мав прийти о 5 го­дині.

З модальним дієсловом to be в Present Indefinite вжи­вається лише Indefinite Infinitive.

Після to be в Past Indefinite вживається також Perfect Infinitive, який вказує на те, що виражена ним дія не від­булася:

Не was to have come at Він мав прийти о 5 го-
five. дині (але не прийшов).

Дієслово to be, вжите як модальне, виражає обов'язок, що випливає з попередньої домовленості, Плану, розкладу, графіка і т. п.:

We were to work two Ми мали працювати дві

hours every morning. (Pick- години кожного ранку.
ens)

We are to meet at the theatre. Ми повинні зустрітися у театрі.

Модальне дієслово to be вживається для вира­ження наказу або і н с т р у к ц і ї:

You are to go to sleep. Лягайте спати. (Shaw)

^ You're not to come here Більше сюди не при-
any more. (Parker) ходьте.

The medicine is to be kept Ліки треба тримати
in a cool dark place. в прохолодному темному місці.

Модальне дієслово to be, вжите з інфінітивом у пасивному стані, виражає можливість:

Не was not to be found. Його не можна було зна­йти.

They were to be seen upon Їх не можна було побачити

the principal streets. (Dreiser) на головних вулицях.

^ Модальне дієслово shall

Модальне дієслово shall, вжите з Indefinite Infinitive основного дієслова, означає дію стосовно майбут­нього часу.

У стверджувальних і заперечних реченнях модальне дієслово shall вживається у другій і третій особах для вираження наказу, попередження, погрози, обіцянки, перестороги:

You shall go into the din- Ти підеш в їдальню пер-

ingroom first. (Bronte) шою. (наказ)

You shall not do that He робіть цього більше,

again. (Shaw) (наказ-заборона)

You shall not run away Ви не втечете, поки не

before you answer. (Shaw) відповісте, (погроза)

Whatever I know, you Все, що я знаю, знати-
shall know. (Dickens) меш і ти. (обіцянка)

У питальних реченнях модальне дієслово shall вживається у першій і третій особах при звертанні до спів-розмовнвка з метою дістати від нього розпоряджен­ня, вказівку:

^ Shall I come to see you? Прийти до вас туди? there?

Shall I turn on the lights? Увімкнути вам світло? for you?

Shall he go home? Хай він іде додому?


Модальні дієслова will і would

Подібно до shall і should дієслова will і would вживаються не тільки як допоміжні для утворення майбут­нього часу й умовного способу, а й як модальні.

Модальні дієслова will і would вживаються у першій особі в стверджувальних і заперечних реченнях для вира­ження волі, бажання, наміру.

Як модальне дієслово will вживається стосовно майбут­нього і теперішнього часу:

We will help you. Ми допоможемо вам

(з охотою).

І won't go there. Я не піду туди (не хочу йти).


І often write him but he Я часто пишу йому, але
won't answer. він не відповідає (не бажає).

Would у цьому значенні вживається здебільшого в під­рядних додаткових реченнях, де дієслово-присудок вжито у минулому часі:

І said that we would help Я сказав, що ми (охоче)
you. допоможемо вам.

У питальних реченнях will і would вживаються у другій особі для вираження ввічливого прохання, запрошення, причому would надає проханню особливо ввічливого відтінку

Will you have a cup of tea Випийте чашку чаю.


^ Won't you sit down? Would you help me?

Сідайте, будь ласка.

Допоможіть мені, будь ласка.

Would you like some coffee? Вип'єте кави?


Стосовно предметів will і would у заперечних реченнях вказують на те, що предмет не виконує дії, позна­ченої інфінітивом основного дієслова:

The knife won't cut. Ніж не ріже.

The window wouldn't open. Вікно не відчинялося. • You ought to lock your door. — Тобі слід би замкнути двері. • І have tried. It won't — Я пробувала. Вони не
  lock. (Hardy) замикаються.

Дієслова will і would як модальні можуть вжи­ватися в підрядних умовних:

If you will allow me, I will Якщо ви мені дозволите,
see you home. (Bronte) я проведу вас додому.

Дієслово need

Дієслово need вживається як модальне і як смислове. Як модальне, дієслово need у сполученні з In­definite Infinitive виражає необхідність виконання дії стосовно теперішнього або майбутнього часу і вживається у питальних і заперечних реченнях.

У значенні модального дієслово need має лише форму теперішнього часу.

Питальна й заперечна форми утворюються без допо­міжного дієслова to do і вживаються з інфінітивом основ­ного дієслова без частки to:

You need not trouble Вам зовсім не треба тур-
about that at all. буватися про це.

You needn't hurry. Вам немає потреби по-

спішати.
Need we go there? Нам треба йти туди?

Дієслово need як смислове означає мати потребу в чомусь. У цьому значенні воно відмінюється за загаль­ними правилами і вживається в теперішньому, минулому і майбутньому часі:

I'll need this magazine. Мені цей журнал буде

потрібний.

Інфінітив після нього вживається з часткою to, питаль­на й заперечна форми в Present Indefinite і Past Indefinite утворюються з допомогою дієслова to do:

You don't need to say a lot He треба говорити дур-

of nonsense. (Hemingway) ниць.

Do you need any money? Вам потрібні гроші?

I don't need any more Мені не треба тут більше

people around here. (Heym) людей.

Perfect Infinitive, вжитий з дієсловом need, означає, що дія, в якій не було необхідності, відбулася:

You needn't have done He треба було виконува-this exercise in written form, ти цю вправу письмово.

^ Дієслово dare

Дієслово dare означає: мати сміливість або зухвальство зробити щось. Воно вживається переважно в питальних і заперечних реченнях.

Dare вживається як модальне і смислове дієслово. У першому випадку воно утворює питальну й заперечну форми теперішнього і минулого часу без допоміжного дієслова to do, у третій особі однини теперішнього часу не має закінчення -(e)s і вживається з інфінітивом без частки to:


How dare you say it? (Wilde)

For a while he dared not move. (Greene)Як ви смієте казати це?

Деякий час він «є нава­жувався поворухнутися.


Як смислове дієслово dare відмінюється за загальними правилами; інфінітив після нього вживається з часткою to.

Neither. George nor I Hi Джордж, ні я не наважувалaся обернутися.

dared to turn round. (Jerome)Схожі:

Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconModal verbs: can, could

Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconТематичний план занять з підготовки учнів до зно – 2013 (англійська мова)
Країна, мова якої вивчається. Географічне положення, природні особливості. Модальні дієслова
Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconPassive voice the passive is formed with the appropriate tense of the verb to be + past participle. Only transitive verbs (verbs which take an object) can be put into the passive. Tenses

Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconSchool newspaper grammer the past continuous
Часова форма утворюється з допоміжного дієслова to be в Past Simple (was/were) та -ing форми основного дієслова
Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconЗахлинаючись водою, пробиваючись крізь кригу. Дієприслівник поєднує в собі ознаки дієслова і прислівника
Дієприслівник – це особлива форма дієслова, яка вказує на додаткову дію і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?
Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconУтоптаним у землю набубнявілим житом. Дієприкметник поєднує ознаки дієслова та прикметника
...
Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconУрок №1 т е м а. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
М е т а: ознайомити учнів з дієприслівником як особовою формою дієслова: формувати в них загальнопізнавальні уміння розпізнавати...
Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconУрок української мови в 4 класі
Удосконалювати вміння розпізнавати часові форми дієслова. Виробляти навички правопису особових закінчень дієслова. Розвивати зв’язне...
Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconКалендарно-тематичне планування факультативного курсу «Практикум з правопису української мови» для 9 класу 35 год, 1 год на тиждень
Складний і складений майбутній час. Наказовий спосіб дієслів. Неособові форми дієслова: активні і пасивні дієприкметники, безособові...
Реферат на тему Модальні дієслова (Modal Verbs) модальні дієслова (modal verbs) в англійській мові є група дієслів iconRegular Verbs List

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи