Програма 2012 icon

Програма 2012
НазваПрограма 2012
Сторінка1/5
Дата конвертації17.02.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


Проект

Завадський І.О., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Інформатика

Єдиний базовий курс

5-9 класи

Програма

2012

Відомості про укладачів


Завадський Ігор Олександрович, к. ф-м. н., доцент, факультет кібернетики КНУ ім. Шев­ченка, м. Київ, 044-566-86-89, 050-648-05-00, zava@ukr.net

Пилипчук Олександр Павлович, вчитель інформатики і фізики, вчитель-методист.

с. Гаврилівка, Теофіпольський р-н, Хмельницька обл., 30634

03844-325-13, 097-726-58-14, pilipchukap@rambler.ru

^ Шестопалов Євген Анатолійович, вчитель інформатики, вчитель-методист, власник видав­ництва «Аспект», м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400

03840-473-07, 066-283-66-18, aspekt@aspekt.in.ua
^

Пояснювальна записка


Програма призначена для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів всіх рівнів і ступенів для вив­чення єдиного базового курсу інформатики, що складається у рівних долях з ІКТ (операційна система, офісні засоби, Інтернет) та ОАП (основи алго­рит­мізації та програмування). Програма передбачає навчити учнів володінню комп’ютером, його операційною системою та типовими офісними і загальновживаними програ­мами, основам алгоритмізації та програмування, сформувати відповідні практичні навички.

Програма розрахована як для учнів, які вивчали початковий курс інформатики у 2-4 класах, так і для учнів 5 класу, які ще не вивчали інформатики.

При створенні програми одним із завдань було: скомпілювати із вже існуючого, відлагодженого і широко використовуваного навчального матеріалу гнучку, ефективну, уніфіковану про­граму для 5-9 класів, яка б міні­мізувала подальші зусилля з її підтримки (написання підручників, розробки методичних та дидактичних матеріалів, створення засобів контролю).

Найбільш прийнятною схемою для програми з інформатики для 5-9 класів, системно і логічно узгодженої між початковою (2-4 класи) і профільною (10-11 класи) школами є така:

Єдиний базовий курс інформатики передбачає 1 год. на тиждень у 5 9 класах по 34 год. у кожному класі, у 8 9 класах передбачена друга година для вивчення допрофільних курсів за вибором, наприклад, веб-дизайн, комп’ютерна графіка та мови програмування.

Програма передбачає таке структурування навчального матеріалу, такий його зміст й глибину вивчення, за яких у випускників 9-го класу має бути сформовані предметні знання, уміння і навички для свідомого обрання напряму подальшого профільного навчання, допов­нення і поглиблення одержаних знань, їх систематизацію та узагальнення у 10 11 класах.

Вивчення єдиного курсу інформатики у 5-9 класах дасть можливість учням впевнено працювати на уроках, де вчителі-предметники фізики, хімії, біології, географії тощо прово­дять уроки з використанням віртуальних навчальних середовищ з приладами і реаген­тами, учбовими фільмами, з відвідуванням далеких країн і міст тощо на екранах комп’ютерів.

Програма складена під впливом і для розвитку донедавна діючих програм з інфор­матики для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих МОН України, та рекомендацій провідних спеціалістів та вчителів.

Основні положення програми обговорювалися широким колом вчителів та науковців на всеукраїнському форумі http://informatic.org.ua/forum/38-146-13. Автори вдячні вчителям інформатики, поради та рекомендації яких дозволили суттєво підвищити якість програми. Серед них: Анатолій Бандалак (с. Вашківці, Чернівецька обл.), Олена Бондаренко (м. Дніпро­дзержинськ, Дніпропетровська обл.), Григорій Громко (с. Нечаївка, Кіровоградська обл.), Микола Ковшун (смт. Любеч, Чернігівська обл.), Ігор Попович (м. Запоріжжя), Ілона Саль­нікова (смт Сахновщина, Харківська обл.), Ірина Слуцька (м. Шостка, Сумська обл.), Олек­сандр Сосновцев (м. Валки, Харківська обл.), Ірина Стукалова (м. Хмельницький), Людмила Чернікова (м. Запоріжжя) та інші.

^ Структура навчальної програми

Навчальна програма складається з:

 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання інформатики, охарак­теризовано структуру навчальної програми, наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою;

 • критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів;

 • у додатку перелік курсів за вибором, які розширюють зміст навчальної програми, та орієнтовне календарно-тематичне планування курсу.

Мета і завдання вивчення інформатики у 5-9 класах

Метою курсу є формування теоретичної бази знань з основ інформатики та практичних навичок використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній діяльності, започаткування основ інформаційної культури, розвиток навичок мислення.

Завданнями вивчення єдиного курсу інформатики є:

 • засвоєння знань, що становлять основу наукових уявлень про інформацію, інформаційні процеси, системи, технології та моделі;

 • оволодіння вміннями працювати з різними видами інформації за допомогою комп’ю­тера, організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати;

 • розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей в процесі вивчення інформаційних технологій;

 • виховання відповідального ставлення до інформації з урахуванням правових і етичних аспектів її поширення та використання;

 • вироблення навичок застосування інформаційних технологій у повсякденному житті та навчальній діяльності під час виконання індивідуальних і колективних проектів.

До теоретичної бази знань належать знання про:

 • інформатику, як галузь науки, та її головні функції;

 • інформацію та її властивості;

 • принципи зберігання інформації на сучасних носіях;

 • інформаційні процеси та інформаційні системи;

 • принципи будови й функціонування комп’ютера та його пристроїв;

 • основи функціонування операційної системи комп’ютера;

 • загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп’ютера;

 • принципи роботи з текстовими, табличними і графічними документами;

 • принципи отримання анімованого зображення;

 • принципи створення мультимедійних матеріалів;

 • принцип гіпертекстової розмітки;

 • базові поняття програмування;

 • поняття про структуру та функціонування баз даних;

 • принципи будови й використання локальних та глобальних мереж.

До практичних навичок належать вміння:

 • безпечної роботи на комп’ютері;

 • працювати з пристроями уведення-виведення інформації;

 • працювати з об’єктами операційної системи;

 • створювати, редагувати й зберігати графічні та текстові документи;

 • створювати, редагувати й зберігати електронні таблиці;

 • створювати, редагувати й зберігати комп’ютерні презентації та відеофільми;

 • створювати, редагувати й зберігати комп’ютерні публікації;

 • працювати з базами даних та СУБД;

 • користуватися електронною поштою;

 • користуватися програмами для інтерактивного спілкування в реальному часі;

 • користуватися програмами для перегляду гіпертекстових сторінок;

 • здійснювати пошук інформації в глобальній мережі Інтернет;

 • створювати гіпертекстові сторінки засобами системи керування вмістом сайту;

 • створювати, редагувати й зберігати тривимірні зображення та анімації;

 • створювати та редагувати сторінки з використанням мови HTML.

  Навички мислення розвиваються завдяки набуттю таких умінь:

 • встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

 • класифікувати програмні та реальні об'єкти;

 • визначати параметри об'єктів, їхні значення, дії об'єктів та дії над об'єктами;

 • знаходити структурні та ієрархічні зв'язки, а також залежності між об'єктами;

 • конструювати з простих об'єктів складніші;

 • конструювати лінійні алгоритми та алгоритми з розгалуженнями;

 • знаходити інваріанти в циклічних алгоритмах;

 • серед кількох алгоритмів обирати оптимальний;

 • формулювати власну думку;

 • розвивати творчу уяву.

Програма розрахована на вивчення інформатики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з обладнаними комп’ютерними класами, в яких на кожному уроці організовані практичні заняття учнів за комп’ютерами з відповідним програмним забезпеченням.

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учня та відповідна оцінка за 12-бальною шкалою. Слід вважати, що знання, уміння та навички учня відпо­відають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критеріям, вказаним для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання
навчальних досягнень учнів з інформатики


І. Початковий

1

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ю­тер­ною технікою.

2

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них.

3

 • має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок.

ІІ. Середній

4

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;

 • виконує елементарне навчальне завдання з допомогою вчителя;

 • має елементарні навички роботи на комп’ютері.

5

 • має рівень знань вищий, ніж початковий;

 • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчаль­ного матеріалу;

 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп’ютері.

6

 • пояснює основні поняття навчального матеріалу;

 • може самостійно відтворити значну частину навчального мате­ріалу;

 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп’ютері.

ІІІ. Достатній

7

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких положень;

 • вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою.

8

 • вміє аналізувати навчальний матеріал, загалом самостійно застосовувати його на практиці;

 • вміє контролювати власну діяльність;

 • вміє самостійно виправляти вказані вчителем помилки;

 • вміє самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;

 • вміє використовувати довідкові системи програмних засобів.

9

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

 • використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації.

IV. Високий


10

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

 • має сформовані навички керування інформаційними системами.

11

 • володіє узагальненими знаннями з предмета;

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізна­вальної діяльності;

 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами.

12

 • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;

 • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестан­дартних ситуаціях.

^ Рекомендації щодо викладання курсу за програмою

Єдиний для всіх загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів і рівнів курс розрахований на вивчення інформатики протягом трьох років за 105 годин (35 годин щороку) для рівня стандарту і 138 годин (35 + 35 + 68) для академічного рівня.

Курс інформатики у 9-10 класах як на рівні стандарту, так і на академічному рівні, має єдиний зміст та вимоги. В 11 класі на академічному рівні до тем, що вивчаються на рівні стандарту, додаються теми, що розширюють або доповнюють курс (див. далі «Розподіл навчального часу»).

Профілізація старшої школи здійснюється шляхом запровадження курсів за вибором, для вивчення яких відводиться додатковий час. Обсяги, тривалість і тематика курсів за вибором обираються з урахуванням профілю навчального закладу, часу, відведеного на вивчення інформатики, матеріальних і кадрових можливостей школи.

Комбінуючи курси за вибором, вчитель створює умови для забезпечення навчальних потреб учнів за кількома напрямками спеціалізації: офісні технології, програмування, веб-дизайн, комп’ютерна графіка тощо.

Для закріплення нового матеріалу та вироблення практичних навичок на кожному уроці бажано виділяти час для виконання практичних робіт за комп’ютером, тривалістю до 25 хв.

На уроках, де перевага віддається вивченню теорії, також бажано використовувати комп’ю­тер для виконання тестів та інтерактивних навчальних вправ.

Тематичну роботу рекомендується виконувати на окремому уроці після вивчення розділу або інтегрувати в останній урок розділу. При втратах навчального часу (наприклад, у зв'язку з карантином або державними святами) допускається виставлення тематичної оцінки на основі оцінок за практичні роботи.

З метою ефективного використання навчального часу знання теорії рекомендується оцінювати за допомогою комп’ютерного тестування.

Для формування та оцінювання практичних навичок учням пропонують завдання для виконання з використанням комп’ютера та його програмного забезпечення.

^ Варіативність і можливості розширення змісту програми

Учитель може змінювати порядок вивчення і обсяг розділів курсу залежно від рівня підготовки учнів і технічного оснащення школи, вибудовуючи в такий спосіб найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання.

Наприклад, розділ «Розробка проекту», що вивчається в 11 класі на академічному рівні, залежно від методики, обраної вчителем, та тематики учнівських проектів може бути пройдений після вивчення розділу «Основи програмування», «Бази даних. Системи керування базами даних» тощо.

Розділ 5 у програмі академічного рівня для 11 класу може викладатися у двох варіантах: «Тривимірна комп’ютерна графіка та анімація» або «Flash-анімація». Варіант викладання обирає вчитель.

Майже всі розділи програми можна розширювати шляхом викладання їх за програмами курсів за вибором. Це роблять у таких випадках:

 • на вивчення інформатики відводиться більше 1 години на тиждень (в 11 класі академічного рівня – більше 2-х годин);

 • вивчення інформатики почалося до 9 класу і, таким чином, певні теми можна вивчати поглиблено за рахунок інших тем, які учні вивчили раніше.

Перелік курсів за вибором, які дозволяють розширити зміст тих чи інших тем навчальної програми, наведено в додатку 1.^ Особливості організації навчання

Вивчення інформатики орієнтовано на практичне вико­ристання учнями комп’ютерів на кожному уроці і розраховано на 238 год.: у 5-9 класах 170 год. (34 год. на рік, 1 год. на тиждень) – єдиний базовий курс і у 8-9 класах 68 год. (34 год. на рік, 1 год. на тиждень) – відводиться для допрофільних курсів.

Кожен параграф базового курсу інформатики дозований на вивчення протягом одного уроку і має структуру, що відповідає санітарним нормам: теоре­тичний матеріал без викорис­тання комп’ютерів – 20 хв.; робота за комп’ютером – 25 хв.

Для поточного закріплення нового матеріалу та вироблення прак­тичних навичок на кожному уроці передбачено виконання практичних робіт (вправ) за комп’ю­тером до 25 хв. Тематичні роботи виконуються на окремих уроках після вивчення однієї або двох тем.

Виконуючи практичну або тематичну роботу, учень може заробити оцінку 12 балів: 6 балів за знання теорії + 6 балів за практичні навички.

З метою ефективного використання навчального часу знання теорії рекомендується оцінювати за допомогою контрольно-діагнос­тичної сис­теми (наприклад, Test-W2), налаш­тованої на 6-бальну шкалу.

Для оцінювання практичних навичок пропонуються 6 завдань, що вимагають від учня виконання певних дій з використанням комп’ютера та його програмного забезпечення.

^ Апаратні засоби

 • Робоче місце вчителя (системний блок, монітор, клавіатура, миша, звукові колонки, принтер, сканер, цифрові камери, проектор тощо) забезпечує введення, обробку, відображення, зберігання, виведення інформації на принтер, проектор, колонки, доступ для робочого місця учня до мережі Інтернет.

 • ^ Робоче місце учня (системний блок, монітор, клавіатура, миша, навушники з мікрофоном) забезпечує введення, обробку, відображення, зберігання, виведення інформації, роботу в локальній мережі.

 • Комунікаційне обладнання забезпечує обмін даними між комп’ютерами та доступ до мережі Інтернет.

Програмні засоби

 • ^ Операційна система Windows забезпечує набуття учнями вмінь і навичок використання системного програмного забезпечення, порядку запуску програм та управління ними, файловою системою, введенням і виведенням даних, їх зберіганням на елект­ронних, магнітних та оптичних зовнішніх носіях.

 • Антивірусні програми забезпечують набуття учнями вмінь і навичок здійснювати антивірусний захист та проводити антивірусну перевірку комп’ютера.

 • Програми-архіватори забезпечують набуття учнями вмінь і навичок роботи з архівами даних.

 • Графічні редактори Paint та CorelDRAW забезпечують набуття учнями вмінь і нави­чок створення, редагування, зберігання графічних зображень різних типів за допомогою комп’ютера.

 • ^ Текстовий редактор Блокнот та текстовий процесор Microsoft Word забезпечують набуття учнями вмінь і навичок підготовки, редагування, форматування, опрацювання та зберігання текстових документів за допомогою комп’ютера.

 • ^ Середовище комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint забезпечує набуття учнями вмінь і навичок створення, редагування, налагодження і демонстрування комп’ютерних презентацій.

 • Поштова програма Outlook Express забезпечує набуття учнями навичок роботи з електронною поштою.

 • Програма-браузер Internet Explorer забезпечує набуття учнями вмінь і навичок перегляду гіпертекстових сторінок.

 • Табличний процесор Microsoft Excel забезпечує набуття учнями вмінь і навичок підготовки, редагування, форматування, опрацювання й зберігання електронних таблиць і роботи з діловою графікою.

 • ^ Система управління базами даних Microsoft Access забезпечує набуття учнями вмінь і навичок ство­рення, редагування, упорядкування баз даних, накопичення, зберігання та пошуку в них потрібних даних.

^ Орієнтовний перелік програмних засобів

Клас програмних засобів

Назва програмного засобу

^ Операційна система

Операційна система з графічним інтерфейсом користувача або графічною оболонкою

Windows

win

Linux

lin

Антивірусні програми

Comodo Internet Security

win

Clam AntiVirus

lin

Програми-архіватори

7-zip

win, lin

Графічні редактори

початковий рівень

MS Paint

win

KolourPaint

lin

середній рівень

Paint.NET

win

Krita

lin

OpenOffice.Draw

win, lin

високий рівень

GIMP, Inkscape

win, lin

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW

win

Програма для тривимірного моделювання

Blender

win, lin

3D Studio Max

win

Текстові редактори і процесори

початковий рівень

Notepad (Блокнот)

win

vim, KEdit,GEdit

lin

середній та високий рівень

Microsoft Office Word

win

OpenOffice.org Writer

win, lin

Середовище розробки слайдових презентацій

Microsoft Office PowerPoint

win

OpenOffice.org Impress

win, lin

Середовище розробки відеокліпів Flash

Macromedia Flash, Adobe Flash

win

Flash for Linux

lin

Програма для обробки відеоматеріалів

початковий рівень

Windows Movie Maker

win

Kdenlive

lin

високий рівень

Lightworks

win

Cinelerra

lin

Поштовий клієнт

Microsoft Outlook Express,

The Bat!

win

Mozilla Thunderbird

win, lin

Програма-браузер

Microsoft Internet Explorer

win

Mozilla Firefox, Opera,

Google Chrome

win, lin

Konqueror

lin

Програми для інтерактивного спілкування

ICQ, QIP, Microsoft Windows

Messenger

win

lICQ, QutIM

lin

Skype

win, lin

Табличний процесор

Microsoft Office Excel

win

OpenOffice.org Calc

win, lin

Система керування базами даних

Microsoft Office Access

win

OpenOffice.org Base

win, lin

Інтегроване середовище розробки програм

Miсrosoft Visual Studio,

Borland Developer Studio,

Delphi, wxDevC++

win

KBasic Professional, GamBAS

lin

Lazarus

win, lin

Візуальний редактор веб-сайтів

Amaya, Kompozer

win, lin

Програма веб-сервера (за відсутності доступу учнів до Інтернету)

Денвер, XAMPP

win, lin

Система керування вмістом сайту (CMS) (за відсутності доступу учнів до Інтернету)

Joomla

win, lin

^ Педагогічні програмні засоби1

 • Тренажер роботи з мишею WMouse – для формування вмінь і навичок роботи з маніпулятором типу «миша».

 • Клавіатурний тренажер Key – для формування вмінь і навичок роботи з клавіатурою комп’ютера.

 • Тренажер редагування тексту WCorrect – для формування вмінь і навичок виправлення помилок у текстовому документі.

 • Контрольно-діагностична система Test-W2 – для контролю теоретичних знань учнів вимогам навчальних програм, виявлення рівня навчальних досягнень учнів.

 • Компакт-диск з навчально-методичним забезпеченням містить тренажери миші, клавіатури та редагу­вання тексту, контрольно-діагностичну систему Test-W2 з комплектом тестів, навчальні про­грами, поради вчителю щодо організації навчального процесу, календарні плани тощо.

^ Комплект засобів навчання інформатики у 5-9 класах

Авторами програми розроблений комплект, який містить все необхідне для навчання інформатики в 5 9 класах: навчальну програму, кален­дарні плани, навчальні посібники, параграфи яких відповідають календарному плану та мають завдання для прак­тичного виконання на комп’ютері, педагогічні програмні засоби для тренування та комп’ютер­ного тестування з комплектом тестів тощо.

Використовуючи комплект, учитель зможе розумно завантажити учнів роботою в класі і вдома. Оскільки комплект звільняє вчителів від пошуку потрібного навчального матеріалу, в учителя з’являється час для творчого пошуку та консультацій для учнів, які працюють над проектами тощо. Використання комплекту учнями забез­печить їм якісну освіту з інформатики незалежно від кваліфікації вчителя.

При підготовці комплекту особлива увага авторами приділялася посиленню загально­освітньої функції шкільного курсу інформатики, висвітленню базових понять інформатики, формуванню цілісного уявлення про інформатику як фундамен­тальну науку шляхом систематичного й послідовного вивчення сучасних інформаційних технологій.

Такий підхід виправдовується тим, що основні поняття інформатики: «інформація», «об’єкт», «програма», «система», «структура», «схема», «дані» тощо, яким часто не так просто дати визначення, засвою­ють­ся саме через практичне використання, і це є одним із найефективніших способів вивчення нового.

Навчальний матеріал комплекту призначений для роботи школярів із комп’ютером у середовищі сучасної операційної системи Microsoft Windows, її стандартних додатків та програм пакету Microsoft Office, тому що переважна частина сучасних персональних комп’ю­терів оснащена програмними продуктами Microsoft.
  1   2   3   4   5Схожі:

Програма 2012 iconДодаток до рішення Луганської міської ради від № міська цільова програма
Міська цільова програма виховання патріота-громадянина «Луганський характер» на 2012-2016 рр. (далі Програма)
Програма 2012 iconПрограма розвитку
Програма розвитку агропромислового комплексу району на 2012-2016 роки (далі Програма) спрямована на всебічну підтримку агроформувань...
Програма 2012 iconРішенням районної ради від 21 лютого 2012 року №124 "Питна вода" на 2012-2020 роки смт Олександрівка
Районна програма “Питна вода” на 2012-2020 роки (далі Програма) розроблена відповідно до
Програма 2012 iconПрограма Обдарована дитина
Обласна програма "Обдарована дитина" на 2003-2012 роки (далі Програма) розроблена з метою створення системи пошуку, розвитку й педаго­гічної...
Програма 2012 iconРішення обласної ради 24. 02. 2012 р. №10/27 Регіональна цільова програма «Освіта Луганщини. 2012-2016 роки» Луганськ 2012 I визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої Указом Президента України від 27. 04. 2011...
Програма 2012 iconДокументи
1. /25.01.2012/24.01.2012 Програма _сторичн_ читання 2012 Марк_на (1).doc
2. /25.01.2012/24.01.2012...

Програма 2012 iconПрограма гуртка
Журило А. М., Журило М. М. Робоча навчальна програма “Туристи-краєзнавці” (4-й рік навчання). Мошни, 2012
Програма 2012 iconПрограма розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 років
Програма розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 років (надалі – Програма) визначає перспективи освітньої галузі м. Львова
Програма 2012 iconМіська програма поповнення бібліотечних фондів на період з 2012 до 2016 року
Програму поповнення бібліотечних фондів на 2012 – 2016 роки (далі Програма) розроблено для вирішення у м. Новому Роздолі проблеми...
Програма 2012 iconПрограма економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2012 рік Програма економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2012 рік (далі програма) розроблена
Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, ст. 44 Закону України...
Програма 2012 iconІнформація про дослідно-експериментальну роботу закладів освіти Переяслав-Хмельницького району за 2011 2012 н р. Програма Intel ® Навчання для майбутнього № п п
Комплексна програма формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків ( за проектом “Діалог”)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи