7 клас Теоретичний тур icon

7 клас Теоретичний тур
Скачати 228.92 Kb.
Назва7 клас Теоретичний тур
Дата конвертації18.02.2013
Розмір228.92 Kb.
ТипДокументи

Управління освіти і науки

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ природничих дисциплін

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з географії

2011 – 2012 навчальний рік


7 клас


Теоретичний тур:

 1. Перший відомий людству глобус Землі відрізнявся від сучасного. Ким і коли він був створений? Поясніть, які материки були на ньому відсутні і чому.

15б.

Критерії оцінювання: ким і коли було створено глобус – 4б; характеристика першого глобусу – 5б; пояснення – 3б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.


 1. Багато хто вважає, що літо настає, коли Земля підходить ближче до Сонця, а осінь та зима, – коли віддаляється від нього. Наскільки це вірно?

^ 15б.

Критерії оцінювання: схема річного руху Землі навколо Сонця – 4б; пояснення змін сезонів року – 4б; дні рівнодення та сонцестояння – 4б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.


3. Чому морська вода солона? Океан — водний простір, що постійно змішується. Як ви вважаєте, однорідні його води? Чи можуть в океані бути потоки прісної води та, навпаки, дуже солоної?

^ 25б.

Критерії оцінювання: характеристика властивостей води – 4б; визначення причин солоності – 6б; причини прісної та солоної води – 8б; приклади – 4б; оригінальність - 1б; висновки – 2б.

Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється п’ятьма балами; максимальна кількість балів - 25)

 1. Що відбувається, коли перетинаєш лінію зміни дат зі сходу на захід та навпаки.

 2. Порівняйте такі масштаби: 1:200 та 1:200000. Який із них більший?

 3. Вкажіть, як за зовнішнім виглядом вершин гір можна визначити їх вік.

 4. Поясніть географічні причини виникнення назви однієї з найвищих вершин Африки – Кенії, що перекладається як «біла гора».

 5. Розкрийте причини виникнення вітру. Від чого залежить його напрямок і сила?


Практичний тур:

(розв'яжіть задачі з повним приведенням ходу рішення)

 1. Обчисліть відносну висоту між найвищим і найнижчим пунктами материка Євразія.

10б.

 1. Зобразіть елементи рельєфу за описом: «Улоговина витягнута з північного заходу на південний схід. Абсолютна висота найнижчої точки 72,1 м, північно-західний схил крутий. Абсолютна висота навколишнього рельєфу – 110 м, горизонталі проведені через 10 м».

10б.


Завдання підготовлені

обласною методичною комісією

(Протокол №1 від 01.11.2011)

Тел.

відділ природничих дисциплін 0507778184 Панкіна В.Є.

відділ дистанційного навчання 345-55-86 Голубєва Р.Ю.

Управление образования и науки

Областной институт последипломного педагогического образования

Отдел естественных дисциплин

Задания ІІ этапа

Всеукраинской олимпиады по географии

2011 – 2012 учебный год


^ 7 класс

Теоретический тур:

 1. Первый известный человечеству глобус Земли отличался от современного. Кем и когда он был создан? Поясните, каких материков не было на нем, и почему.

^ 15б.

Критерии оценивания: кем и когда был создан глобус – 4б; характеристика первого глобуса – 5б; пояснения – 3б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.


2. Многие думают, что лето наступает тогда, когда Земля подходит ближе к Солнцу, а осень и зима, — когда отодвигается от него. Насколько это верно?

^ 15б.

Критерии оценивания: схема годового движения Земли вокруг Солнца – 4б; объяснение смен времён года – 4б; дни равноденствия и солнцестояния – 4б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.


3. Почему морская вода солёная? Океан — среда жидкая и постоянно перемешивается. Однородны ли его воды? Могут ли в океане быть потоки пресной воды или, наоборот, очень солёной?

^ 25б.

Критерии оценивания: характеристика свойств воды – 4б; определение причин солености – 6б; причини пресной и соленой воды – 8б; примеры – 4б; оригинальность - 1б; выводы – 2б.

Блиц-тур

(дайте короткие ответы; каждый правильный ответ оценивается пятью баллами; максимальное количество баллов - 25)

 1. Что происходит, если пересекаешь линию перемены дат с востока на запад и наоборот.

 2. Сравните такие масштабы: 1:200 и 1:200000. Какой из них больше?

 3. Объясните, как по внешнему виду вершин гор можно определить их возраст.

 4. Поясните географические причины возникновения названия одной из наивысших вершин Африки – Кении, которое в переводе звучит как «белая гора».

 5. Раскройте причины возникновения ветра. От чего зависит его направление и сила?


Практический тур:

(решите задачи с полным представлением условия и хода решения)

 1. Рассчитайте относительную высоту между самой высокой и самой низкой точками материка Евразия.

10б.

 1. Изобразите элементы рельефа по описанию: «Впадина вытянута с северо-запада на юго-восток. Абсолютная высота самой низкой точки 72,1 м, северо-западный склон крутой. Абсолютна высота окружающего рельефа – 110 м, горизонтали проведены через 10 м».

10б.


Задания подготовлены

областной методической комиссией

(Протокол №1 от 01.11.2011)

Тел.

отдел естественных дисциплин 0507778184 Панкина В.Е.

отдел дистанционного обучения 345-55-86 Голубева Р.Ю.

Управління освіти і науки

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ природничих дисциплін

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з географії

2011 – 2012 навчальний рік


^ 8 клас

Теоретичний тур:

 1. Чи мають рацію ті науковці, які вважають необхідним вивчення природних ресурсів Антарктиди, враховуючи межі територіальних інтересів країн регіону? Якими Ви вбачаєте майбутнє цієї частини світу?

^ 15б.

Критерії оцінювання: визначення потенціалу материка – 2б; назва української дослідницької станції – 2б; прогноз на майбутнє Антарктиди – 4б; дослідження українців на материку – 4б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.


2. У давнину люди жили «за сонцем», а потім почали створювати собі механічні годинники і від сонця відмовились. Чому? Проаналізуйте положення України відносно часових поясів. Поясніть перехід на літній час і повернення назад до поясного часу. 15б.

^ Критерії оцінювання: географічні причини використання механічних годинників – 4б; положення України відносно часових поясів – 4б; пояснення переходу – 4б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.

3. Стверджують, що Україна не використовує всі можливості свого географічного розташування. Дайте оцінку несприятливих рис географічного положення України.

^ 25б.

Критерії оцінювання: поняття «географічне положення» – 2б; визначення географічного положення – 3б; визначення несприятливих рис – 5б; оцінка несприятливих рис – 7б; приклади – 5б; оригінальність - 1б; висновки – 2б.

Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється п’ятьма балами; максимальна кількість балів - 25)

 1. Що відбувається, коли перетинаєш лінію зміни дат зі сходу на захід та навпаки.

 2. Перерахуйте наслідки зіткнення літосферних плит.

 3. Хто з учених стародавнього світу зробив перші описи земель, які нині входять до складу України, що це були за землі?

 4. Як ви думаєте, чи могла б називатися вершина Європи Монбланом, тобто «білою горою», якби її висота була меншою за 2000 м?

 5. Розподіліть географічні об’єкти в певному порядку, а саме: зі сходу від лінії зміни дат на захід: а) місто Черапунджі; б) Аденська затока; в) протока Берингова; г) вулкан Камерун; д) мис Кабу-Бранку.


Практичний тур:

(розв'яжіть задачі з повним приведенням ходу рішення)

1. Вирахуйте географічну довготу пункту, якщо його місцевий час відстає від київського на 30 хв.

10б.

2. Скільки часу необхідно для переходу з одного села в інше, якщо відстань між селами на карті з масштабом 1: 50 000 дорівнює 20 см, а швидкість ходи – 5 км/год.

10б.

Завдання підготовлені

обласною методичною комісією

(Протокол №1 від 01.11.2011)

Тел.

відділ природничих дисциплін 0507778184 Панкіна В.Є.

відділ дистанційного навчання 345-55-86 Голубєва Р.Ю.

Управление образования и науки

Областной институт последипломного педагогического образования

Отдел естественных дисциплин

Задания ІІ этапа

Всеукраинской олимпиады по географии

2011 – 2012 учебный год


^ 8 класс

Теоретический тур:

 1. Правы ли ученые, которые считают необходимым изучение природных ресурсов Антарктиды, учитывая границы территориальных интересов стран региона? Каким Вы видите будущее этой части света?

^ 15б.

Критерии оценивания: определение потенциала материка – 2б; название украинской исследовательской станции – 2б; прогноз на будущее Антарктиды – 4б; украинские исследования на материке – 4б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.

2. В старину люди жили «по солнцу»; а потом стали строить себе механические часы и от солнца отказались. Почему? Проанализируйте положение Украины относительно часовых поясов. Объясните переход на летнее время и возвращение назад к поясному времени.

^ 15б.

Критерии оценивания: географические причины использование механических часов – 4б; положение Украины относительно часовых поясов – 4б; объяснение переходу – 4б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.

3. Утверждают, что Украина не использует все возможности своего географического положения. Дайте оценку неблагополучным чертам географического положения Украины.

^ 25б.

Критерии оценивания: понятие «географическое положение» – 2б; определение географического положения – 3б; определение неблагоприятных черт – 5б; оценка неблагоприятных черт – 7б;примеры – 5б; оригинальность - 1б; выводы – 2б.

Блиц-тур

(дайте короткие ответы; каждый правильный ответ оценивается пятью баллами; максимальное количество баллов - 25)

 1. Что происходит, когда пересекаешь линию перемены дат с востока на запад и наоборот.

 2. Назовите следствия столкновения литосферных плит.

 3. Кто из древних ученых создал первое описание земель, которые сегодня принадлежат Украине, что это были за земли?

 4. Как Вы считаете, могла бы называться вершина Европы Монбланом, то есть «белой горой», если бы её высота была б меньше 2000 м?

 5. Распределите географические объекты в определенном порядке, а именно: с востока от линии перемены дат на запад: а) город Черапунджи; б) Аденский залив; в) пролив Берингова; г) вулкан Камерун; д) мыс Кабу-Бранку.


Практический тур:

(решите задачи с полным представлением условия и хода решения)

1. Рассчитайте географическую долготу пункта, если его местное время отстаёт от киевского на 30 мин.

10б.

2. Сколько времени необходимо для перехода из одного села в другое, если расстояние между селами на карте с масштабом 1: 50 000 равно 20 см, а скорость ходьбы – 5 км/год.

10б.


Задания подготовлены

областной методической комиссией

(Протокол №1 от 01.11.2011)

Тел.

отдел естественных дисциплин 0507778184 Панкина В.Е.

отдел дистанционного обучения 345-55-86 Голубєва Р.Ю.

Управління освіти і науки

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ природничих дисциплін

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з географії

2011– 2012 навчальний рік

^ 9 клас

Теоретичний тур:

 1. Відомо, що клімат це багаторічний режим погоди. Спробуйте пояснити, чому клімат будь-якої території Землі і планети в цілому змінюється у часі. 15б.

^ Критерії оцінювання: поняття «клімат», «погода» – 4б; пояснення зміни клімату – 6б; приклади – 2б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.


2. Україна має різноманітні і багаті мінерально-сировинні ресурси. Водночас вона є залежною від постачання великих обсягів корисних копалин з інших держав. Які шляхи з цієї проблеми можете запропонувати саме Ви? 15б.

^ Критерії оцінювання: поняття «мінерально-сировинні ресурси» – 2б; пояснення залежності від інших держав – 4б; приклади – 2б; запропоновані шляхи – 4б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.


3. Як за останні 20 років змінилася кількість населення України? Якими є причини цих змін? Як Ви оцінюєте це явище? Може, така зміна – на краще? Адже в Норвегії, де не 45, а лише 5 млн. осіб, якість життя – найвища у світі.

^ 25б.

Критерії оцінювання: поняття «населення» – 2б; причини змін – 7б; пояснення – 7б; приклади – 6б; оригінальність - 1б; висновки –2.

Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється п’ятьма балами; максимальна кількість балів - 25)

 1. Що відбувається, коли перетинаєш лінію зміни дат зі сходу на захід та навпаки.

 2. На значній частині Карпат дах хати має кут нахилу понад 450, у Середньому Подніпров’ї він близький до 450, а в степовому Півдні трохи менш 300. Яка причина таких розбіжностей?

 3. Що досліджують спелеологи? Чим спричинене виникнення об’єктів їхніх досліджень? Чи є в Україні ці об’єкти?

 4. Напишіть, хто такі гуцули, та що Ви про них знаєте.

 5. За якою ознакою відрізняються міста від селищ міського типу?


Практичний тур:

(розв'яжіть задачі з повним приведенням ходу рішення)

1. Відстань по екватору від нульового до десятого меридіана по карті світу становить 5 см. Визначте масштаб карти. Запишіть його у вигляді числового та іменованого масштабів.

10б.


2. Точка А знаходиться в Південній півкулі. Визначте координати точки А, якщо відстань від екватора до точки А співвідноситься з відстанню від точки А до Південного полюсу як 1:2, а відстань від 0 довготи до точки А співвідноситься з відстанню від точки А до 180 довготи (на захід) як 1:17. 10б.


Завдання підготовлені

обласною методичною комісією

(Протокол №1 від 01.11.2011)

Тел.

відділ природничих дисциплін 0507778184 Панкіна В.Є.

відділ дистанційного навчання 345-55-86 Голубєва Р.Ю.

Управление образования и науки

Областной институт последипломного педагогического образования

Отдел естественных дисциплин

Задания ІІ этапа

Всеукраинской олимпиады по географии

2011 – 2012 учебный год


^ 9 класс

Теоретический тур:

1. Известно, что климат это многолетний режим погоды. Объясните, почему климат какой-либо территории Земли и планеты в целом изменяется во времени.

^ 15б.

Критерии оценивания: понятие «климат», «погода» – 4б; пояснение изменений климата – 6б; примеры – 2б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.

2. Украина имеет разнообразные и богатые минерально-сырьевые ресурсы. Одновременно она зависит от поставок больших объёмов полезных ископаемых с других стран. Какие пути можете предложить именно Вы?

^ 15б.

Критерии оценивания: понятие «минерально-сырьевые ресурсы» – 2б; пояснение зависимости от других государств – 4б; примеры – 2б; предложенные пути – 4б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.

3. Как за последние 20 лет изменилась численность населения Украины? Каковы причины этих изменений? Как Вы оцениваете это явление? Может, такие изменения к лучшему? Например в Норвегии, где не 45, а только 5 млн. человек, качество жизни – наивысшее в мире.

^ 25б.

Критерии оценивания: понятие «население» – 2б; причины изменений – 7б; пояснения – 7б; примеры – 6б; оригинальность - 1б; выводы –2.

Блиц-тур

(дайте короткие ответы; каждый правильный ответ оценивается пятью баллами; максимальное количество баллов - 25)

 1. Что происходит, когда пересекаешь линию перемены дат с востока на запад и наоборот.

 2. На большой части Карпат крыши жилищ имеют угол наклона более чем 450, на Среднем Поднепровьи он около 450, а в степном Юге немного меньше 300. Какая причина таких различий?

 3. Что исследуют спелеологи? Чем объясняется образование объектов их исследования? Есть ли в Украине эти объекты?

 4. Напишите, кто такие гуцулы, что Вы знаете о них.

 5. По каким признакам различают города поселков городского типа?


Практический тур:

(решите задачи с полным представлением условия и хода решения)

1. Расстояние по экватору от нулевого до десятого меридиана на карте мира составляет 5 см. Определите масштаб карты. Запишите его в виде числового и именованного масштабов.

10б.

2. Точка А находится в Южном полушарии. Определите координаты точки А, если расстояние от экватора до точки А относится к расстоянию от точки А до Южного полюса как 1:2, а расстояние от 0 долготы до точки А относится с расстоянием от точки А до 180 долготы (на запад) как 1:17.

10б.


Задания подготовлены

областной методической комиссией

(Протокол №1 от 11.11.2011)

Тел.

отдел естественных дисциплин 0507778184 Панкина В.Е.

отдел дистанционного обучения 345-55-86 Голубева Р.Ю.

Управління освіти і науки

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ природничих дисциплін

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з географії

2011 – 2012 навчальний рік

^ 10 клас

Теоретичний тур:

1. Чому, на вашу думку, Україна, яка має найсприятливіші природні умови для розвитку сільського господарства, не може повністю забезпечити себе сільськогосподарською продукцією?

^ 15б.

Критерії оцінювання: поняття «сільське господарство» – 2б; характеристика природних умов для розвитку с/х – 2б; проблеми – 2б; приклади – 2б; шляхи вирішення проблем – 4б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.

2. Поясніть причини виникнення найбільших релігійних та етнічних конфліктів у сучасному світі. Які проблеми з ними пов’язані? Запропонуйте шляхи їх подолання.

^ 15б.

Критерії оцінювання: поняття «релігійні конфлікти», «етнічні конфлікти» – 2б; характеристика конфліктів – 2б; проблеми – 2б; шляхи подолання – 4б; приклади – 2б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.

3. Охарактеризуйте особливості сучасної соціально-економічної типології країн світу, наведіть приклади. Які показники використовуються для визначення того чи іншого типу країн? До якого типу країн належить Україна і чому? Які перспективи щодо підвищення рівня у соціально-економічній ієрархії країн світу є у нашої держави? 25б.

^ Критерії оцінювання: поняття «типології країн» – 2б; характеристика особливостей – 4б; опис показників – 4б; приклади – 4б; визначення типу України – 4б; перспективи – 4б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.

Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється п’ятьма балами; максимальна кількість балів - 25)

 1. Що відбувається, коли перетинаєш лінію зміни дат зі сходу на захід та навпаки.

 2. Для якого регіону характерна така вікова структура населення: дорослих – 50%, дітей – 43%, людей похилого віку – 7%.

 3. За якою ознакою можна визначити, що недалеко знаходиться атол;

 4. Що досліджують спелеологи? Чим спричинене виникнення об’єктів їхніх досліджень? Чи є в Україні ці об’єкти?

 5. Назвіть, хто й коли першим максимально наблизився до центру Землі?

Практичний тур:

(розв'яжіть задачі з повним приведенням ходу рішення)

1. 22 грудня у пункті N полуденна висота сонця 66º30', а за тривалістю світовий день помітно більший за ніч; місцевий час відстає від місцевого часу Донецька на 7 годин 28 хвилин; територія там гірська з висотами приблизно 4000 м. Визначте: а) координати пункту N; б) назву держави, де він розташований. 10б.

2. Два літаки, виконуючи чартерні рейси з Осло (60º пн. ш. і 11º сх. д.) до Магадана (60º пн. ш. і 151º сх. д.), водночас вилетіли зі столиці Норвегії. Перший літак прямував без посадки уздовж паралелі 60º пн. ш. Другий літак полетів у бік Шпіцберґена, зробив у Баренцбурзі (78º пн. ш. і 14º сх. д.) посадку на одну годину, щоб забрати російських шахтарів, потім продовжив політ до Магадана, де приземлився на декілька хвилин раніше, ніж перший літак. Ураховуючи, що літаки мали однакову швидкість (850 км/год), поясніть, яким маршрутом рухався другий літак і наведіть розрахунки, які б пояснювали, чому він прилетів до Магадана раніше. 10б.

Завдання підготовлені

обласною методичною комісією

(Протокол №1 від 01.11.2011)

Тел.

відділ природничих дисциплін 0507778184 Панкіна В.Є.

відділ дистанційного навчання 345-55-86 Голубєва Р.Ю.

Управление образования и науки

Областной институт последипломного педагогического образования

Отдел естественных дисциплин

Задания ІІ этапа

Всеукраинской олимпиады по географии

2011 – 2012 учебный год

10 класс

Теоретический тур:

1. Как Вы думаете, почему Украина, которая имеет благоприятные природные условия для развития сельского хозяйства, не может полностью обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией? 15б.

^ Критерии оценивания: понятие «сельское хозяйство» – 2б; характеристика природных условий для развития с/х – 2б; проблемы – 2б; примеры – 2б; пути решения проблем – 4б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.

2. Поясните причины возникновение крупных религиозных и этнических конфликтов в современном мире. Какие проблемы с ними связаны? Предложите пути их преодоления. 15б.

^ Критерии оценивания: понятия «религиозные конфликты», «этнические конфликты» – 2б; характеристика конфликтов – 2б; проблемы – 2б; пути преодоления – 4б; примеры – 2б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.

3. Дайте характеристику особенностей современной социально-экономической типологии стран мира, приведите примеры. Какие показатели используются для определения того или иного типа стран? К какому типу стран принадлежит Украина и почему? Какие перспективы по повышению уровня социально-экономической иерархии стран мира у нашей страны? 25б.

^ Критерии оценивания: понятие «типология стран» – 2б; характеристика особенностей – 4б; описание показателей – 4б; примеры – 4б; определение типа Украины – 4б; перспективы – 4б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.

Блиц-тур

(дайте короткие ответы; каждый правильный ответ оценивается пятью баллами; максимальное количество баллов - 25)

 1. Что происходит, когда пересекаешь линию перемены дат с востока на запад и наоборот.

 2. Для какого региона характерна такая вековая структура населения: взрослых – 50%, детей – 43%, людей пожилого возраста – 7%.

 3. По каким признакам можно определить, что недалеко находиться атолл?

 4. Что исследуют спелеологи? Чем объясняется образование объектов их исследования? Есть ли в Украине эти объекты?

 5. Назовите, кто и когда первым максимально приблизился к центру Земли?

Практический тур:

(решите задачи с полным представлением условия и хода решения)

 1. 22 декабря в пункте N полуденная высота солнца 66º30', а по продолжительности световой день заметно больше ночи; местное время отстает от местного времени Донецка на 7 часов 28 минут; территория там гористая с высотами порядка 4000 м. Определите: а) координаты пункта N; б) название государства, где он расположен. 10б.

2. Два самолета, совершая чартерные рейсы из Осло (60º с. ш., 11º в. д.) до Магадана (60º с. ш., 151º в. д.), одновременно вылетели со столицы Норвегии. Первый самолет направился без посадки вдоль параллели 60º с. ш. Второй самолет направился в сторону Шпицбергена, совершив в Баренцбурге (78º с. ш., 14º в. д.) посадку на один час, чтоб забрать российских шахтёров, потом продолжил полёт до Магадана, где приземлился на несколько минут раньше, чем первый самолёт. Учитывая, что самолёты имели одинаковую скорость (850 км/ч), объясните, каким маршрутом двигался второй самолёт. Приведите расчеты, которые б объясняли, почему он прилетел в Магадан раньше. 10б.

Задания подготовлены

областной методической комиссией

(Протокол №1 от 01.11.2011)

Тел.

отдел естественных дисциплин 0507778184 Панкина В.Е.

отдел дистанционного обучения 345-55-86 Голубева Р.Ю.

Управління освіти і науки

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ природничих дисциплін

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з географії

2011 – 2012 навчальний рік

^ 11 клас

Теоретичний тур:

 1. Визначте, чому у середній частині Північної Америки арктичні повітряні маси з півночі у зимовий час можуть досягати Мексиканської затоки. Охарактеризуйте цей кліматичний чинник. 15б.

^ Критерії оцінювання: поняття «кліматичні чинники» – 2б; визначення причини – 2б; характеристика причини – 3б; характеристика кліматичного чинника – 3б; приклади – 2б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.

2. У 80-х роках один з індійських істориків писав «Заберіть у людей Азію, і вони залишаться без минулого, сучасного і майбутнього». Доведіть цю тезу. 15б.

^ Критерії оцінювання: доведення тези – 6б приклади – 6б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.

3. Уявіть, що Ви - міністр економіки України і Вас запросили на прес-конференцію. Перші шість запитань (як найпопулярніші) вже сформульовані, і Ви можете підготувати на них відповіді заздалегідь. Ось ці запитання:

- Чи згодні Ви, що нинішня економічна ситуація в Україні є кризовою?

- Чому одні галузі потерпають від кризи більше, ніж інші?

- Які ж галузі економіки мають найбільші шанси вистояти?

- Де шукати головну причину нинішньої кризи – всередині країни або ззовні?

- Чи можна пом’якшити наслідки економічного падіння шляхом жорсткого державного контролю - аж до повернення ключових підприємств промисловості у державну власність?

- Яку нішу в європейській економіці могла б посісти Україна у майбутньому?

Ваші відповіді мають бути лаконічними, чіткими, конкретними і переконливими. ^ 25б.

Критерії оцінювання: відповідь на кожне питання – 3б; приклади – 4б; оригінальність – 1б; висновки – 2б.

Бліц-тур


(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється п’ятьма балами; максимальна кількість балів - 25)

 1. Що відбувається, коли перетинаєш лінію зміни дат зі сходу на захід та навпаки.

 2. Для якого регіону характерна така вікова структура населення: дорослих – 50%, дітей – 43%, людей похилого віку – 7%.

 3. За якою ознакою можна визначити, що недалеко знаходиться атол?

 4. Що досліджують спелеологи? Чим спричинене виникнення об’єктів їхніх досліджень? Чи є в Україні ці об’єкти?

 5. Визначте відстань від т. А до екватора, якщо прямокутні координати будуть такими Х=5555430; У=437025.

Практичний тур:

(розв'яжіть задачі з повним приведенням ходу рішення)

1. Обчисліть, з якої площі необхідно зібрати соняшник, щоб виробити 20 т олії. Якщо середній урожай соняшнику 12 ц з гектара, а вихід олії становить 36%.

10б.

2. Ділянка, яку виділено під городи, має форму прямокутного трикутника АВС і зображена на топографічній карті масштабу 1: 25 000. Прямокутні координати вершин цього трикутника такі: А (X=6066000, Y=4311000), В (X=6067500, Y=4313000), С (X=6066000, Y=4313000). Визначте, яка площа ділянки на топографічній карті і на місцевості. Розрахуйте, яка максимальна кількість городів буде на цій ділянці, якщо площа кожного городу – 6 соток (1 сотка – це одна сота частина гектара). 10б.


Завдання підготовлені

обласною методичною комісією

(Протокол №1 від 01.11.2011)

Тел.

відділ природничих дисциплін 0507778184 Панкіна В.Є.

відділ дистанційного навчання 345-55-86 Голубєва Р.Ю.


Управление образования и науки

Областной институт последипломного педагогического образования

Отдел естественных дисциплин

Задания ІІ этапа

Всеукраинской олимпиады по географии

2011 – 2012 учебный год

11 класс

Теоретический тур:

 1. Определите, почему в средней части Северной Америки арктические воздушные массы с севера в зимнее время достигают Мексиканского залива. Охарактеризуйте этот климатообразующий фактор. 15б.

^ Критерии оценивания: понятие «климатические факторы» – 2б; определение причины – 2б; характеристика причины – 3б; характеристика климатического фактора – 3б; примеры – 2б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.

2. В 80-х годах один из индийских историков писал «Заберите у людей Азию, и они останутся без прошлого, сегодняшнего, и будущего». Обоснуйте эту цитату. 15б.

^ Критерии оценивания: обоснование цитаты – 6б примеры – 6б; оригинальность – 1б; выводы – 2б.

3. Представьте, что Вы - министр экономики Украины и Вас пригласили на пресс-конференцию. Первые шесть вопросов (как популярных) уже сформулированы, и Вы можете подготовить на них ответов заранее. Вот эти вопросы:

- Согласны ли Вы, что нынешняя экономическая ситуация в Украине является кризисной?

- Почему одни отрасли терпят спад от кризиса больше, чем другие?

- Какие отрасли экономики имеют больше шансов выстоять?

- Где искать основную причину сегодняшней кризисной ситуации – внутри страны или вне?

- Можно ли уменьшить результаты экономического падения путем жесткого государственного контроля, т.е. возвращение ключевых предприятий промышленности в государственную собственность?

- Какую нишу в европейской экономики могла б занять Украина в будущем?

Ваши ответы должны быть лаконичными, четкими, конкретными и убедительными.^ 25б.

Критерии оценивания: ответ на каждый вопрос – 3б; примеры – 4б; оригинальность - 1б; выводы – 2б.

Блиц-тур

(дайте короткие ответы; каждый правильный ответ оценивается пятью баллами; максимальное количество баллов - 25)

 1. Что происходит, когда пересекаешь линию перемены дат с востока на запад и наоборот.

 2. Для какого региона характерна такая вековая структура населения: взрослых – 50%, детей – 43%, людей пожилого возраста – 7%.

 3. По каким признакам можно определить, что недалеко находиться атолл?

 4. Что исследуют спелеологи? Чем объясняется образование объектов их исследования? Есть ли в Украине эти объекты?

 5. Определите расстояние от т. А до экватора, если прямоугольные координаты будут такими Х=5555430; У=437025.

Практический тур:

(решите задачи с полным представлением условия и хода решения)

1. Вычислите, с какой площади необходимо собрать подсолнечник, чтобы изготовить 20 т масла. Если средний урожай подсолнечника 12 ц с гектара, а выход масла составляет 36%. 10б.

2. Участок, выделенный под огороды, имеет форму прямоугольного треугольника АВС и изображен на топографической карте масштаба 1: 25 000. Прямоугольные координаты вершин этого треугольника таковы: А (X=6066000, Y=4311000), В (X=6067500, Y=4313000), С (X=6066000, Y=4313000). Определите, какова площадь участка на топографической карте и на местности. Рассчитайте, какое максимальное количество огородов будет на этом участке, если площадь каждого огорода – 6 соток (1 сотка – это одна сотая часть гектара). 10б.

Задания подготовлены

областной методической комиссией

(Протокол №1 от 11.11.2011)

Тел.

отдел естественных дисциплин 0507778184 Панкина В.Е.

отдел дистанционного обучения 345-55-86 Голубева Р.Ю.Схожі:

7 клас Теоретичний тур iconДокументи
1. /Теоретичний тур/10-11 клас/10-11 клас_2 вар_теор_я_украхнська мова.doc
2.
7 клас Теоретичний тур iconВитяг 9 клас-і тур 9 клас-іі тур 9 клас заг 9 клас витяг 10 клас-і тур 10 клас-іі тур 10 клас заг 10 клас витяг 11 клас І тур 11 клас ІІ тур 11 клас заг 11 клас витяг
Всеукраїнської олімпіади з математики учнів шкіл Полтавської області в 2013-2014 н р
7 клас Теоретичний тур icon10-11 клас 2 тур (теоретичний)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
7 клас Теоретичний тур iconIii етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2012 Теоретичний тур. Тести А, Б. 11 клас

7 клас Теоретичний тур icon9 клас Теоретичний тур Тестові завдання
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
7 клас Теоретичний тур icon7 клас Теоретичний тур Тестові завдання
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
7 клас Теоретичний тур icon2012 жовтень Біологія 11 клас Теоретичний тур
Як довести той факт, що різні раси людини належать до одного й того самого виду Людина розумна?
7 клас Теоретичний тур icon11 клас Теоретичний тур
Поясніть особливості географічного розташування зони тайги в Євразії та розкрийте причини зміни порід дерев у цій зоні при русі з...
7 клас Теоретичний тур iconЗавдання ІІІ етапу 51-ї Всеукраїнської хімічної олімпіади 02. 2014 р., м. Київ) Теоретичний тур. 9 клас
При розв’язуванні всіх задач використовуйте цілочисельні значення відносних атомних мас елементів
7 клас Теоретичний тур icon7 клас Теоретичний тур. І. Тест Чи існує різниця між поняттями «материк» і «континент»
Критерії оцінювання: поняття «географія» 2б, схема зв’язків – 5 б, приклади зв’язків – 10б, характеристика зв’язків – 6б, оригінальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи