Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» icon

Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки»
НазваДодаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки»
Сторінка1/19
Дата конвертації18.05.2013
Розмір3.34 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Додаток

до рішення міської ради

від 27.04.2012VI/16 - 551

Торезька міська рада

Міський відділ освіти


ПРОГРАМА «ОСВІТА МІСТА ТОРЕЗА.


2012-2016 РОКИ»


Торез

2012

Концепція Програми
«Освіта Тореза. 2012-2016 роки» 1. Загальні положення


Особливості сучасного етапу цивілізаційного розвитку людства (глобалізація, інтеграційні процеси, інформатизація суспільства й всіх його інститутів), змінюючи статус освіти в державі й баченні кожної людини, формують нові вимоги до освітньої сфери й рівня освіченості, впливають на характер та закономірності розвитку системи освіти.

Згідно з «Концепцією гуманітарного розвитку України на період до 2020 року» держава визначила намір входження в освітній та науковий простір Європи. У міжнародних стратегічних документах, зокрема «Навчання для всіх: інвестиції в знання і навички людей задля сприяння розвитку», «Стратегія ЄЕК ООН для освіти в інтересах збалансованого розвитку», підкреслюється, що неперервна освіта поряд з необхідністю адаптації до змін у професійній діяльності повинна перетворитися у процес неперервного розвитку особистості, її знань і компетентностей, а також спроможності виносити судження і діяти в нових умовах.

Нормативно-правовою основою Концепції розвитку освіти міста є державні документи: Конституція України, Національна доктрина розвитку освіти, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про інтелектуальну власність», «Про авторські та суміжні права», постанова Верховної Ради України «Про стан і перспективи розвитку середньої освіти в Україні» (від 09.01.2007 р. № 536-V), Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 рр., а також Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» (від 04.07.2005 р. № 1013/2005), Освіта для інноваційних суспільств у ХХІ столітті, Підсумковий документ саміту «Групи вісімки», Конвенція ООН про права дитини, Програма «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки».

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Освіта м. Тореза є складовою освіти Донеччини. Вдосконалення системи освіти міста має ґрунтуватися на головних засадах Концепції розвитку освіти Донеччини та врахуванні позитивних надбань міської системи освіти й водночас передбачає суттєві зміни, зумовлені сучасними тенденціями інноваційного суспільства та ринку праці.

Програма «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну спільноту міста на реалізацію ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.


Провідна ідея Програми: сталий розвиток неперервної якісної освіти через


 • відкритий доступ;

 • оптимальність використання ресурсів;

 • комфортність учасників педагогічного процесу;

 • стійкий розвиток освітньо - виховних моделей та учасників педагогічного процесу.


Програма спрямована на реалізацію основних принципів освіти:


- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг;

-гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- взаємозв’язок з програмами розвитку різних відділів служб міста;

- науковість, відповідність сучасним вимогам законодавства та науково-методичним розробкам;

- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті, взаємодія з громадськими організаціями міста;

- гнучкість, прогностичність, реальність.


Програма передбачає розвиток системи освіти міста, вдосконалення технологій навчання і виховання.

Програма складається із 17 цільових проектів, розроблених з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку освіти міста.


 1. ^ Мета і завдання розвитку освіти


Метою Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» є:


 • підвищення рівня і доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожної особистості;

 • забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства;

 • підготовка компетентного випускника, успішного громадянина.


Концептуальні пріоритети програми:


 1. Підвищення якості освіти:
 • прогнозування і стратегія розвитку мережі закладів освіти;

 • задоволення освітніх потреб рідними мовами;

 • підвищення якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

 • задоволення очікувань учасників процесу освіти якістю наданих закладами освітніх послуг.
 1. Розвиток оздоровчої функції освіти:
 • запровадження здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу в закладах освіти. Імідж діяльності шкіл – навчання без шкоди для здоров’я;

 • забезпечення медико - психологічного супроводу учнів у процесі навчання та виховання, особливо на уроках фізичної культури;

 • надання пріоритетності профілактичній та просвітницькій роботі щодо особливо небезпечних інфекційних захворювань (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу тощо), тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, безпечної поведінки учнів;

 • оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учасників освітнього процесу;

 • залучення навчальних закладів освіти до роботи в режимі «Школа сприяння здоров’ю».
 1. Відповідність педагогів сучасним вимогам:
 • удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням їх інтересів і сучасних вимог педагогічної теорії і практики;

 • розвиток тьюторства, підготовка педагогів до нових ролей фасилітатора і модератора навчально-виховного процесу;

 • забезпечення соціального захисту, створення і реалізація системи заходів, що забезпечують права і соціальні гарантії для працівників освіти;

 • впровадження проектних технологій у науково-методичну роботу.
 1. Інтеграція і партнерство:
 • подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

 • варіативність і спадкоємність освітніх програм;

 • створення і розвиток інтегрованих типів навчальних закладів;

 • інтеграція освіти міста в регіональний, державний і Міжнародний освітній простір.
 1. Нова якість управління освітою:
 • впровадження нових механізмів управління, зокрема електронного;

 • посилення механізмів прогностичного (що випереджає) управління на основі моніторингових досліджень;

 • використання інноваційного менеджменту в управлінні розвитком освіти міста;

 • впровадження проектних технологій в управлінську діяльність.
 1. Стратегічні напрями розвитку освіти міста


Стратегічними напрямами розвитку освіти міста визначено:


 • забезпечення доступності та безперервності освіти;

 • підвищення якості освіти на основі впровадження інноваційних технологій;

 • запровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в освіті як основи формування життєспроможної самодостатньої особистості вихованця та учня;

 • ефективне використання можливостей освітніх округів для вдосконалення допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • інформатизація освіти;

 • реалізація національної мовно-культурної політики;

 • вдосконалення системи моніторингу якості освіти;

 • підвищення соціального статусу педагогів;

 • покращення матеріально-технічної бази системи освіти.
 1. Шляхи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти


Якість освіти поєднує розвиток особистих якостей людини, якість освітніх послуг, якість освітнього середовища.


Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в місті має стати здатність випускника успішно будувати власне життя й ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі. Це передбачає наявність у нього високого рівня інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності до творчого мислення, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості.


Шляхи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти передбачають:


 • моделювання:

 • оптимальної освітньої мережі навчальних закладів і установ;

 • єдиного освітнього простору міста;

 • управлінського, науково-методичного, психологічного супроводу навчально-виховного процесу за новітніми досягненнями педагогічної науки і практики;
 • забезпечення:

 • відкритого доступу до навчальних ресурсів, різноманітних інформаційних джерел;

 • вільного вибору власної траєкторії неперервного навчання;

 • просування нових технологій, освітніх проектів та ініціатив;
 • створення:

 • дієвої системи підтримки та розвитку обдарованої особистості;

 • умов для реалізації освітніх потреб дітей з вадами здоров’я, поширення інклюзивної освіти;

 • розгалуженої системи освіти дорослих;
 • заохочення:

 • індивідуальної пізнавальної діяльності, альтернативної освіти, що включає: ЗМІ, відвідування бібліотек, музеїв, закладів культури, подорожі, телебачення, Internet тощо;

 • творчих ініціатив педагогів та учнів.


Програму передбачається реалізувати шляхом розробки і впровадження 19 цільових проектів за 5 напрямками.


 1. Умови реалізації Концепції


Реалізацію Концепції розвитку освіти у місті забезпечують умови:

 • нормативно-правові як основу правового регулювання розвитку регіональної освіти, яку складають документи міжнародного, державного, регіонального, міського рівнів;

 • соціально-педагогічні як систему соціально-економічних, культурних та освітніх потреб міста з урахуванням державно-громадського характеру управління;

 • психолого-педагогічні як основу забезпечення науково-методичних вимог підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах змін;

 • організаційно-управлінські як основу координації освітніх процесів, здійснення моніторингу якості освіти, забезпечення незалежної експертизи.
 1. ^ Фінансове забезпечення


Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами розвитку освіти міста на 2012-2016 роки відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил з урахуванням типового переліку обов’язкового навчального обладнання, а також наукового ринку в галузі інформаційних технологій, сучасного підручникотворення, видання дитячої та художньої літератури, які задовільняються шляхом:


 • створення стимулів для інвестування коштів;

 • збільшення загального фінансування на освітянську галузь відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту»;

 • залучення позабюджетних коштів (інвесторів, меценатів, громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України;

 • фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених державним і місцевим бюджетами на освіту, централізованих заходів і субвенцій з державного бюджету на виконання Держаних програм в галузі освіти та з інших джерел, не заборонених законодавством.
 1. ^ Управління Програмою та контроль за її виконанням


Організація та координація виконання Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» покладається на міський відділ освіти, Торезьку міську раду.

Щорічно до 1 грудня заклади освіти міста інформують міський відділ освіти Торезької міської ради про хід виконання завдань і заходів Програми.

Міський відділ освіти Торезької міської ради до 1 лютого наступного року інформує управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Торезьку міську раду та громадськість про хід виконання завдань і заходів Програми.

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюються Торезькою міською радою за поданням міського відділу освіти, погодженим з виконкомом Торезької міської ради.


 1. Індикатори якості програми:
 • доцільність:

 • відповідає реальним потребам зацікавлених сторін;

 • цілі чітко визначені з погляду користі для цільової групи;

 • зроблений ретельний аналіз проблем;
 • здійснення:

 • цілі реально досяжні в умовах, що склалися;

 • враховується здатність відповідальних учасників виконати завдання;

 • цілі і результати логічні та піддаються вимірюванням;

 • взяті до уваги ризики;
 • стійкість:

 • переваги від нововведень діють тривалий час.
 1. Очікувані результати
 • оптимізація мережі закладів освіти до потреб міста, створення інноваційних освітніх комплексів, педагогічних технопарків;

 • створення умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров’я;

 • підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

 • створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;

 • наближення міської системи освіти до європейських вимірів і стандартів;

 • підвищення конкурентноздатності випускника;

 • підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи.


Оцінка тенденцій формування контингентів учнів
закладів освіти м. Тореза
в 2012-2016 роках


(з перспективою до 2020 року)


Одним із чинників розвитку системи освіти міста, вдосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів є тенденції щодо стану демографічної ситуації і формування контингентів вихованців та учнів.

^ 1.Демографічна ситуація


Аналіз народжуваності за останні 20 років


Динаміка народжуваності в м. Торезі

свідчить, що з 90-х років простежується поступове скорочення (у 1990 році народилося 1226 немовлят, 2001 – 484), а з 2002 року поетапне, нестабільне зростання (від 554 до 750 – у 2011 році).

^ 2. Кількість дітей дошкільного віку


Наслідком нестабільних показників народжуваності дітей за останні шість років, відповідні коливання у кількості дітей дошкільного віку спостерігатимуться у майбутні чотири роки.

Таким чином, за чотири роки (з 2012 до 2016 роки) кількість дітей дошкільного віку зменшиться на 117 або на 3,9%.

Зважаючи, що ДНЗ міста розраховані на 2135 місць, можна прогнозувати, що незначне зменшення дітей дошкільного віку в місті не вплине на навантаження на 1 місце.

^ 3. Кількість дітей шкільного віку та контингентів загальноосвітніх навчальних закладів


Наслідком зменшення народжуваності до 2001 року стало скорочення кількості учнів з 11322 у 2000-2001 навчальному році до 5410 у 2010-2011.


^ Розрахунок прогнозованого контингенту учнів

У 2011-2012 навчальному році кількість учнів становить 5571, що на 161 учня більше, ніж у попередньому навчальному році. Тенденція зростання чисельності учнів збережеться до 2020 року. За прогнозом у 2020-2011 навчальному році кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів становитиме 8868, що на 3297 учнів, або на 37% більше ніж у 2011-2012 навчальному році.


^ Кількість першокласників

Тенденція зростання кількості першокласників, за прогнозом, збережеться до 2014 року та становитиме 770 учнів, що на 239 або на 31% більше, ніж у 2011-2012 навчальному році.

З 2015 року прогнозується незначне зменшення кількості першокласників, а в подальшому стабілізація показника на рівні 650-700 учнів щороку.


Таким чином, в цілому по місту виникає задача збереження існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, доведення їх завантаженості до проектної потужності. Проектна потужність існуючої мережі денних загальноосвітніх навчальних закладів, їх у місті 17, становить 8205 місць, а прогнозований контингент учнів у 2010-2021 навчальному році – 8868.

^ Напрямок І. Дошкільна освіта


Проект «Дошкілля»


Розвиток дошкільної освіти в м. Торез на 2012-2016 р.


Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:


 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти України;

 • Законами України:

- «Про освіту»;

- «Про дошкільну освіту»;

- «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

 • Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. № 629;

 • Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011р. № 505/2011 стосовно забезпечення збільшення мережі дошкільних навчальних закладів для надання якісної дошкільної освіти.


^ Мета Проекту


Метою Проекту є розроблення механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику роботи; забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у комунальних дошкільних навчальних закладах, зокрема дітьми п'ятирічного віку.


^ Аналіз розвитку дошкільної освіти міста за період 2006 – 2011 років.


Актуальність Проекту


У 2011-2012 навчальному році в місті функціонує 18 дошкільних навчальних закладів. З них: 14 належать до комунальної власності міської ради, 4 – до селищних рад.


^ Зміни в мережі дошкільних навчальних закладів м. Торез

протягом 2006 - 2011 років


^ Мережа дошкільних навчальних закладів

Типи ДНЗ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Всього ДНЗ

16

16

15

17

17

18

з них:1.Загального розвитку

7

7

7

8

8

10

2.Комбінова-ного типу

8

8

8

9

9

8

3.Спеціального типу

1

1

-

-

-

-

В них всього дітей

1684

1735

1763

1815

1928


2239


-на базі закритого спеціального ДНЗ № 39 відкрито ДНЗ загального розвитку № 5 (2009 рік);

-НВК «Школа I ступеню – дитячий садок» реорганізовано в ДНЗ № 1 (2009 рік);

-НВК «ЗШ І-ІІІ ст.. № 11 – ДНЗ № 32» реорганізовано в два заклади: ЗШ І-ІІІ ст. № 11 та ДНЗ № 32 (2011 рік).

Всього в місті дошкільною освітою охоплено 2289 дітей.


Створена оптимальна мережа дошкільних груп в діючих дошкільних закладах.


^ Групи в дошкільних навчальних закладах

в дошкольных

учебных

учреждениях
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Всього груп

96

96

100

103

102


101За ці роки відкрито додатково 6 груп та виведено до загальноосвітніх шкіл 5 класів шестирічок, а на їх місці відкрито дошкільні групи.

^ Зміни контингентів дітей дошкільних навчальних закладів
м. Торез: 2011 рік у порівнянні з 2006 рокомЗа статистичними даними 65,4 % дітей віком від 2 до 6 (7) років охоплено дошкільними навчальними закладами, середньообласний показник – 78 %. Відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в місті за останні п’ять років збільшився майже на 12 %. Першочергова увага приділяється охопленню дошкільною освітою п’ятирічних дітей, підготовкою їх до систематичного навчання в школі. Як наслідок, в цілому по місту, в 2011 році - 88,7 % дітей 5-річного віку охоплено дошкільними навчальними закладами різних типів, середньообласний - 92%. З метою стовідсоткового охоплення п’ятирічок дошкільною освітою відділом освіти здійснено облік дітей цього віку і разом з батьками обрано сприятливі для них форми здобуття дошкільної освіти в 2011-2012 навчальному році.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Схожі:

Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconРішення обласної ради 24. 02. 2012 р. №10/27 Регіональна цільова програма «Освіта Луганщини. 2012-2016 роки» Луганськ 2012 I визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої Указом Президента України від 27. 04. 2011...
Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconРішення від 02 серпня 2013 року №991 м. Знам’янка Про хід виконання Міської програми з ліквідації амброзії полинолистої на території м. Знам’янка на 2012-2016 роки
Знам’янка на 2012-2016 роки необхідно відмітити наступне. В умовах недостатнього фінансування житлово-комунального господарства в...
Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconРішення 24. 02. 2012 №8 Про районну програму патріотичного виховання молоді на 2012 2016 роки
Указом Президента №1227/2003 від 29. 10. 2003 рішеннями ХІ сесії Запорізької обласної ради шостого скликання від 24. 11. 2011 №10...
Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconДовідка про стан виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки у 2013 році Рішенням тринадцятої сесії районної ради 6 скликання
Рішенням тринадцятої сесії районної ради 6 скликання від 16. 02. 2012 р. №17 затверджена Районна програма розвитку фізичної культури...
Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconРішення 31. 05. 2012 №506 м. Чернівці Про внесення змін до рішення міської ради VІ скликання від
«Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Чернівців на 2012-2016 роки та визнання такими, що втратили чинність, деякі...
Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconКомплексна програма «Освіта» на 2013 -2017 роки Затверджена рішенням міської ради від 22. 11. 2012 №22/6
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconРозпорядження 11 квітня 2012 року смт Близнюки №428 Про організацію виконання Програми зайнятості населення Близнюківського району на 2012-2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року
Харківської області на 2012-2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року, з метою організації виконання Програми...
Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconНаказ №392 Про проведення міського етапу обласного конкурсу «Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі»
Державної цільової програми «Сто відсотків», Національного проекту «Відкритий світ», програм «Освіта Донеччини. 2012 – 2016рр.»,...
Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconДодаток до рішення Луганської міської ради від № міська цільова програма
Міська цільова програма виховання патріота-громадянина «Луганський характер» на 2012-2016 рр. (далі Програма)
Додаток до рішення міської ради від 27. 04. 2012 № VI /16 551 Торезька міська рада Міський відділ освіти програма «освіта міста тореза. 2012-2016 роки» Торез 2012 Концепція Програми «Освіта Тореза. 2012-2016 роки» iconМіська програма поповнення бібліотечних фондів на період з 2012 до 2016 року
Програму поповнення бібліотечних фондів на 2012 – 2016 роки (далі Програма) розроблено для вирішення у м. Новому Роздолі проблеми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи