Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області icon

Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області
Скачати 95.69 Kb.
НазваІнформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області
Дата конвертації21.02.2013
Розмір95.69 Kb.
ТипІнформації
Державна податкова служба України

Державна податкова служба

у Вінницькій області


Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
Пам’ятка

щодо декларування доходів

державними службовцями

«Заповнюємо разом»


Вінниця 2012

^ Державна податкова служба України

Державна податкова служба

у Вінницькій області


Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
Пам’ятка

щодо декларування доходів

державними службовцями

«Заповнюємо разом»


Вінниця 2012


населеного пункту) і загальної площі (квадратних метрів).

Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" державні службовці не заповнюють.

^ У розділі IV "Відомості про рухоме майно" зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року.

Кожний транспортний засіб відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об'єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

Колонку "Сума витрат на придбання у власність/оренду чи інше право користування" державні службовці не заповнюють.

^ У розділі V "Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи":

у рядку 1 зазначається сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах в Україні та за її межами станом на кінець звітного року;

у рядку 2 зазначається загальна сума усіх видів цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості;

у рядку 3 зазначається розмір внесків (паїв) до статутних (складених) капіталів підприємств (організацій), тобто загальна вартість корпоративних прав станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Рядки 1.1, 2.1, 3.1 розділу V А додатка 7 до декларації державними службовцями та особами, які претендують на зайняття посади державного службовця не заповнюються.

У розділі VI "Відомості про зобов'язання фінансового характеру":

у рядку 1 зазначається розмір фінансових зобов'язань щодо сплати внесків за договорами добровільного страхування; у рядку 2 зазначається розмір фінансових зобов'язань щодо сплати внесків у звітному році на недержавне пенсійне страхування;

у рядку 3 зазначається фактичний розмір коштів, сплачених протягом звітного року юридичним і фізичним особам за зобов'язаннями щодо утримання майна, зазначеного у розділах III - V додатка 7 до декларації;

у рядку 4 зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення


Державні доходи - це частина, що виділяється кожним громадянином зі свого майна для того, щоб спокійно користуватися всім іншим


Відповідно до ст.38 Конституції громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

^ Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.


Закон, яким визначені загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті є Закон України „Про державну службу” від 16.12.1993р. №3723 (із змінами та доповненнями, далі Закон №3723). Державні службовці згідно з даним Законом мають відповідні службові повноваження.

Зокрема, статтею 13 Закону №3723 передбачене декларування стану і доходів державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця.

Тобто, особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої - сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації зазначаються відомості стосовно членів сім'ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої та другої категорій, повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) державним службовцем подається щорічно органу державної податкової служби за своєю податковою адресою. Довідка про подану декларацію затверджена наказом Мінфіну від 27.12.2011р. №1742 та видається органами ДПС протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви від платника податків.

Звертаємо Вашу увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 №1395 ( із змінами та доповненнями) затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо її заповнення. Така податкова декларація є уніфікованою та єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання. Наразі вона містить основний перелік доходів, що підлягають включенню до загального річного оподатковуваного доходу. Додатками до декларації також передбачено розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Слід зазначити, що саме за такою формою декларації з 1 січня 2012 року мають звітувати за місцем податкової адреси всі особи, уповноважені на виконання функцій держави, як за себе, так і за членів сім’ї. До таких осіб віднесено, зокрема, і державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця.

При цьому, зазначені особи у випадках та обсягах, визначених законодавством, заповнюють та подають лише додаток 7 до декларації без заповнення і подання декларації та додатків 1–6 до неї.

У разі, якщо такі особи також зобов’язані подати декларацію відповідно до вимог розділу ІV Податкового кодексу України, то вони крім додатку 7 також заповнюють і подають декларацію та відповідні додатки до неї.

^ У додатку 7 до декларації "Відомості про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру":

У рядку 1 вказуються прізвище, ім'я, по батькові декларанта (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у році, що настає за ним, декларант змінив прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 1 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках - попереднє прізвище (ім'я, по батькові).

У рядку 2 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

У рядку 3 зазначаються відомості щодо місця проживання декларанта із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.

У рядку 4 зазначається займана декларантом посада, категорія посади.

У рядку 5 зазначається посада і категорія, на яку претендує особа, що подає декларацію.

У рядку 6 вказується найменування органу державної податкової служби, до якого подається декларація.

У рядку 7 вказуються відомості щодо членів сім'ї декларанта (ступінь родинного зв'язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)).

^ Для визначення членів сім'ї осіб (крім народних депутатів України), необхідно керуватися Сімейним кодексом України.

У розділі II А "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні" зазначається загальна сума сукупного одержаного (нарахованого) у звітному році декларантом і членами його сім'ї доходу з джерел в Україні, а також загальні суми за кожним видом доходу згідно з наведеним у рядках 2 - 16 цього розділу переліком.

^ У розділах II Б "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом" та II В "Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта" відображаються доходи декларанта і членів його сім'ї відповідно з джерел за межами України в іноземній валюті та її перерахунок у національній валюті України за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання доходу.

^ У розділі III "Відомості про нерухоме майно" зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім'ї станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Кожний об'єкт нерухомого майна відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країни,

м.Вінниця , Лютий 2012р

Офіційний веб-сайт ДПС У: www.sta.gov.ua

^ Офіційний веб-сайт ДПС у Вінницькій області: www.vinsta.gov.ua


Телефон цілодобового сервісу під егідою Голови Державної податкової служби України Олександра Клименка„ПУЛЬС ПОДАТКОВОЇ”(044)284-00-07


^ Наклад 100 прим.


основної суми позики (кредиту);

у рядку 5 зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення суми процентів за цими позиками (кредитами);

рядок 6 „інші видатки, не зазначені у розділах III - V додатка 7 до декларації” держслужбовцями не заповнюється.


Заповнивши декларацію, не забудь поставити підпис, що інформація , наведена в додатку до декларації, є достовірною.


Форма декларації з додатками розміщена на офіційному веб-сайті ДПС України: www.sta.gov.ua та на веб-сайті ДПС у Вінницькій області: www.vinsta.gov.ua,


Крім того, звертаємо Вашу увагу, що з 1 січня 2012 року, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в т. ч. державні службовці, відповідно до Закону України від 07.04.2011 р. №3206 «Про засади запобігання і протидії корупції» зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати ще одну декларацію, але вже за місцем роботи (служби): декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, яка передбачена в даному Законі.

Особи, які не мають можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали таку декларацію із зазначених причин і звільняються з місця роботи, зобов'язані подати її до розірвання трудового договору.

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду подає в установленому законом порядку таку декларацію.


Виконай свій обов’язок – задекларуй доходи, стань гідним почесного звання – «державний службовець»!Схожі:

Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconІнформація щодо вказаних відомостей членів сім'ї в усіх випадках її подання, передбачених законом
У зв’язку з численними зверненнями громадян Державна податкова служба України надає роз’яснення щодо подання податкової декларації...
Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconДержавна податкова служба україни
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України
Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconДержавна податкова адміністрація україни лист від 14. 10. 2009 р. N 22463/7/16-1517-26
Державна податкова адміністрація України розглянула ваші листи щодо оподаткування податком на додану вартість послуг нерезиденту...
Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconПро надання інформації Державна податкова служба України у зв'язку з надходженням запитів від органів державної податкової служби щодо подання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб відповідно до пп.
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconДержавна податкова служба україни управління у справах сім’ї та молоді київська обласна державна адміністрація національний університет державної податкової служби україни наукове товариство студентів та курсантів
Запрошуємо Вас взяти участь у міжвузівській студентській науковій конференції на тему: «Розвиток студентської науки», яка відбудеться...
Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconДержавна податкова адміністрація україни лист від 23. 02. 2010 №3608/7/16-1517
Державна податкова адміністрація України у зв’язку з надходженням численних запитів від органів державної податкової служби та платників...
Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconДержавна податкова служба україни київський фінансово-економічний коледж факультет
Цивільно- правові проблеми захисту особистих і майнових прав громадян в Україні і можливі шляхи їх подалання
Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconШановні добродії!
Державна податкова служба України проводить анкетування інститутів громадянського суспільства з метою виявлення нагальних проблем,...
Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconДержавна метрологічна служба України
Украины, Государственные научные метрологические центры, Государственная служба единого времени и эталонных частот, Государственная...
Інформації та громадськістю Пам’ятка щодо декларування доходів державними службовцями «Заповнюємо разом» Вінниця 2012 Державна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій області iconПро сплату земельного податку платниками фіксованого сільськогосподарського податку
Державна податкова служба України у листі 3 жовтня 2011року №1959/7/15-2217ф надала роз’яснення щодо сплати земельного податку сільськогосподарськими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи