Вироблення навичок оптимального читання icon

Вироблення навичок оптимального читання
НазваВироблення навичок оптимального читання
Дата конвертації18.05.2013
Розмір84.3 Kb.
ТипДокументи

ВИРОБЛЕННЯ НАВИЧОК ОПТИМАЛЬНОГО ЧИТАННЯ


Читання — це одне з джерел мислення й розумового розвитку...

Читання має стати для дитини дуже тонким інструментом оволодіння

знаннями й водночас джерелом багатого духовного життя.

В. О. Сухомлинський

Останнім часом помітно знизився інтерес дітей до читання книги. Ба­гато учнів неохоче і мало читають. Така ситуація викликана рядом при­чин, в тому числі і соціальних,— спа­дом інтересу до навчання, великою кількістю інших джерел інформації, розвитком комп'ютерної техніки, те­лебачення. Але головною причиною, на мою думку, є відсутність системи формування читацької діяльності школярів, навичок свідомого, опти­мального читання.

^ Навчити дітей добре читати — одне з найважливіших завдань школи. В. О. Сухомлинський зазначав, що без високої культури читання немає ні школи, ні справжньої розумової праці, що погане читання — ніби брудне вікно, скрізь яке нічого не видно.

Читання є основою опанування всіх наук, розвитку людського інтелекту. У цьому складному процесі беруть участь зір, мовлення, сприйняття, уява, пам'ять, мислення, слухові та звукові аналізатори. Дітям нелегко поєднувати водночас зорове сприй­няття букв і вимову звуків, слів, ре­чень, усвідомлювати прочитане, ви­значати своє ставлення до нього.

Не володіючи технікою читання, ди­тина втрачає до нього інтерес, пога­но розуміє та засвоює зміст, швидко стомлюється. Тому розвиток техніки цього вміння та розуміння прочита­ного — слів, сполучень, речень — взає­мопов'язані і мають здійснюватись одночасно.

На швидкість читання впливають ба­гато факторів: розвиток артикуляцій­ного апарату, постановка дихання, кут зору читця, пам'ять, розвиток акти-цинації, рівень мовленнєвого розвит­ку, образ слова (шрифт, чіткість друкування), характер тексту (зміст його, легкість чи складність, цікавий чи нецікавий сюжет).

У ході читання очі рухаються не лише зліва направо, а й навпаки, тобто регресивно. Завдяки цьому виправ­ляється невдале попереднє сприй­няття. Але ж знижується швидкість читання. Для запобігання регресіям пропоную учням аркушем паперу закрити прочитані рядки чи ритміч­но постукувати олівцем у ході читан­ня. Оскільки регресії — наслідок впливу ряду психологічних факторів, то дотримання ритму дає змогу шко­ляреві читати автоматично, «чисто», без помилок та з високим темпом.

Щоб уникнути регресій, важливо та­кож вибрати перед читанням тексту невідомі чи важкі слова — як для усв­ідомлення, так і для прочитування, записати їх на дошці, розібрати ра­зом з учнями. Багато учнів початко­вих класів не вміють під час читання регулювати своє дихання. Тут знадоб­ляться скоромовки. їх читання сприяє виробленню виразної артику­ляції та доброї дикції, а також розва­жає дітей. Я починаю використову­вати скоромовки з 1-го класу. Наприк­лад, на дошці записана скоромовка. Перший раз читаю її темпом розмов­ної мови, учні слухають, потім відтво­рюють; другий раз читаю швидше, діти слухають, потім читають. Третій раз читаю швидко, а діти відтворю­ють прочитане мною, дотримуючись швидкого темпу. Так учні працюють доти, доки навчаються правильно, швидко читати скоромовки. Далі вони читають їх вже разом зі мною без попереднього прослуховування.

Чистомовки теж допомагають розви­вати артикуляційний апарат, фонема­тичний слух, пам'ять, культуру мов­лення, виправляють погану дикцію. Наприклад:

ла-ла-ла - бігла край села,

ля-ля-ля - буду пасти теля,

са-са-са - укусила в ніс оса.


Крім цього, важливим є використання вправ на:

 • тривалість випадку при вимові звуків [ф], [ш], [с], [р];

 • повторення складів (ма, мо, му, та, то, ту). Читання змістового
  блока (2—3 речення), 1—4 рядків вірша на одному диханні;

 • вимову окремих звуків [л], [р], [к], [ч], складів (ла, ру, ко, чи) спершу
  пошепки, а потім голосно;

 • вимову слів, де легко виділяють­ся приголосні (тверді та м'які):
  ліс — лось, тон тіль.

Психоло­гами доведено, що одиницею сприймання тексту є фраза, сло­во, а не склад. Відрізок, який сприймається при зупинці, нази­вається кутом зору. Чим ширший кут зору, тим менше зупинок при читанні й вища його швидкість.

Добру основу для формування міцної навички читання й розширення кута зору можна забезпечити використан­ням складових пірамідок (таблиць). Такі вправи цінні тим, що дають змо­гу учневі, фіксуючи погляд на се­редній лінії піраміди, читати склади, прямі й зворотні, розміщені по кра­ях кожної сходинки, розширюючи кут зору.

Наприклад:

РА

К О

М І

Б У

Т И

З Е

КОМА

ВО ЛЯ

МЕ НІ

ЗО РЯ

НЕ БО

СО ВАПід час навчання грамоти використовую такі таблиці, щоб діти вчились знаходити склади на перехресті горизонталі й вертикалі
і

а

у

о

и

С
З
М
Т

а

и

у

і

е

ЗН
СК
ПР
ГР


Розширенню кута зору сприяє також читання:

 • згори донизу: сніг

рожок

місяць

загадка

розсипав;

 • гнізд споріднених слів, записа­них пірамідкою, з опорою на бук­ву, що позначає голосний звук:

дуб море

дуби моряк

дубок морський

дубовий приморський

 • слів за допомогою поділу на скла­ди жестами: мо-ре, ву-ли-ця;

 • слів, різних за структурою:

димок

мандрівка

третьокласник

Розвитку пильності зору та уважності, необхідних для формування навички швидкого читання, сприяють також слухові та зорові диктанти, різні ігри, наприклад, гра-читання «Блискавка», «Буксир», «Дощик», «Дочитай далі», «Цікаві слова» (біб, сир), «Словесні конструктори» та інші.

Серйозну увагу треба приділяти й розвитку стійкої пам'яті учнів, поповненню їхнього активного словникового запа­су. Спершу стійка пам'ять у школярів ще слабка. Щоб не допустити її пере­вантаження, можна рекомендувати їм двічі опановувати текст, а втретє або прочитати його вголос, або переказа­ти з підгляданням у нього.

Поповнення словникового запасу в молодших класах досягається спи­суванням із підручників в зошити або виписуванням на спеціальні картки важких для читання слів й термінів та багаторазовим їх прочитуванням для запам'ятовування. Корисними є також спеціальні ігри для розвитку пам'яті, вироблення стійкої уваги, такі, як «Пошук», «Розвідники», «Ча­рівна паличка», «Спостережливість», «Заборонений номер», або, скажімо, заучування вірша чи деяких його строф, але вірші при цьому повинні бути обов'язково легкі, цікаві для дитячого сприймання.

З 2001 року початкова школа стала чо­тирирічною, за парти сіли діти 6-річного віку. Вони занадто емоційні, більше люблять гратися, ніж працю­вати, їм бракує наполегливості й тер­плячості. Тому на уроках читання, щоб досягти кращої результативності, за­цікавити дітей, я використовую ша­ради, анаграми, метаграми, кросвор­ди, ребуси, дидактичні ігри.

• Спочатку кажемо число,
Щоб слово «сорок» в нас було.
Допишем потім «а» в кінець.
Хто назве пташку — молодець!

(Сорока)

 • Ось зернятка сипле Шура —
  Збіглися до неї...

(кури).

 • Перестав у слові букви—
  Тебе обійматимуть мамині...

(руки).

• 3 «м» — красою забавляю,
Росту в полі і садку.

З «р» — за пальці я щипаю,

Живу в річці у піску.

(Мак рак)


Всі види вищенаведених методів, прийомів, вправ, завдань, ігор, що ви­користовуються в системі, сприяють виробленню навичок оптимального читання. Навчання читання вимагає від учителя терпіння, тривалих роз­думів і пошуків. Вдалий в одному ви­падку прийом роботи може не дати бажаних результатів в іншому. Але до­статнє володіння вчителем методами, прийомами та навчальним матеріа­лом дає можливість творчо оперувати ними й досягти високих результатів.

На власному досвіді, працюючи над проблемою ”Творчий підхід до формування навичок читання як передумова успішного розвитку мовної особистості” я переконалась, що творча праця учнів на уроці сприяє свідомому і міцному засвоєнню виучуваного матеріалу. Мої вихованці уміють самостійно здобувати знання, люблять читати і грамотно висловлюють свою думку .Вони комунікабельні та впевнені у собі. Так, на кінець 2005 – 2006 навчального року середній бал моїх учнів становить 9б.( 75%), з читання – 9.6б. (87%).

Я завжди пам’ятаю , що кожен мій учень особливий, ні на кого не схожий. Тільки треба налаштуватися на внутрішній світ учня , зрозуміти його унікальність, допомогти йому розвиватися.

Цією проблемою я дуже зацікавилась, тому вирішила працювати над нею із моїми першокласниками, як можно глибше вивчити її, впровадити в свою роботу елементи творчого пошуку, орієнтовано – розвивального навчання, використовувати інтерактивні прийоми навчання.Схожі:

Вироблення навичок оптимального читання iconЕлементи ігрового навчання на уроках читання
Основне завдання уроків читання – вироблення і вдосконалення навичок правильного, свідомого, швидкого, виразного читання. Вирішити...
Вироблення навичок оптимального читання iconУкраїнська мова (читання) 2 клас пояснювальна записка
У 2 класі продовжується формування навичок усвідомленого, правильного, плавного читання вголос цілими словами, допускається поскладове...
Вироблення навичок оптимального читання iconТема. Закріплення знань про звукове значення букв “Щ”, “щ” (ща). Удосконалення навичок читання текстів. Мета
Розчитування за таблицею М. О. Зайцева. Читання рядка складів, передаючи голосом правильну інтонацію
Вироблення навичок оптимального читання iconВідділ освіти Нікопольської райдержадміністрації Формування техніки читання – основа успішного навчання Онекієнко Н. Г. Олексіївська зош
Дана методична розробка містить рекомендації щодо удосконалення техніки читання. В ній розкрито суть цілеспрямованої роботи щодо...
Вироблення навичок оптимального читання iconУрок на тему: Тема: Десятковий дріб. Читання запис десяткового дробу
Мета: Введення поняття десяткового дробу, формування навичок читання і запису десяткових дробів
Вироблення навичок оптимального читання iconВимовляємо звук [р]
...
Вироблення навичок оптимального читання iconЛітературне читання 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим результатом взаємодії знань, умінь, навичок та ціннісних ставлень...
Вироблення навичок оптимального читання iconЛітературне читання 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим результатом взаємодії знань, умінь, навичок та ціннісних ставлень...
Вироблення навичок оптимального читання iconШляхи формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі
Досягнення оптимального педагогічного клімату сприятиме адаптації тих, хто навчається, до нових умов і потреб суспільства, розвитку...
Вироблення навичок оптимального читання iconУрок 4 Тема: Множення закони множення
Розвивати послідовність і самостійність міркувань, творчих здібностей. Виховувати інтерес та бажання працювати як самостійно, так...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи